De locatie is de de Remonstrantse schuilkerk te Zwammerdam, Molenstraat 10, 2471 AB Zwammerdam (ligt achter huisnummer 8). NB over de brug rechts ligt een groot parkeerterrein.

Een vertelvoorstelling getiteld “Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies, toen en straks” door Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop. Zij verkennen rekkelijke, actuele vragen en dilemma’s in deze tijd. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Het beroemd geworden conflict tussen Arminius en Gomarus ging in eerste instantie over de vraag: heeft God alles in het leven voorbeschikt of heeft de mens zelf nog invloed op zijn leven? Het vraagstuk van deze zogenaamde predestinatie is in een andere vorm nog steeds actueel. Wij worstelen vandaag nog steeds met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken. Of in hoeverre wij het resultaat zijn van toeval, milieu of genen?

Aanhangers van Arminius waren ‘rekkelijk’, die van Gomarus ‘precies’. Wat betekent rekkelijk tegenwoordig, in een tijd van toenemende polarisatie? Een urgente vraag anno 2019. Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die jij essentieel acht voor een menselijke samenleving? Staat rekkelijkheid gelijk aan tolerantie? Wat heb je als rekkelijke, als vrijzinnige, naast de dialoog verder nog aan repertoire?

        

Vrije wil
Waarom is het de moeite waard om nu nog aandacht te schenken aan Arminius (1559-1609), de geestelijke vader van de Remonstranten? Omdat hij een aantal denkbeelden naar voren bracht die in zijn tijd vooruitstrevend en zelfs provocerend waren. Ze zijn dat nog steeds in 2019. Dat beweert de acteur Marijke Broekhuijsen. Ze schreef een ‘vertelvoorstelling’ over Arminius en zijn vragen. Heeft de mens een vrije wil? Destijds was dat een theologische kwestie die veel emoties opriep. Nu is het de stelling van professor Dick Swaab in zijn boek “Wij zijn ons brein”. Hij betoogt hierin dat wij geregeerd worden door onze hersenen. Is ons leven geheel bepaald, door God dan wel door onze genen of onze omgeving? ‘Mensen die geloven in een vrije wil zijn gelukkiger,’ zo meent Marijke Broekhuijsen.

Tolerant en standvastig
Ze ziet nog een andere actueel thema naar voren komen in de strijd die Arminius voerde voor de vrije wil. Zijn aanhangers waren ‘rekkelijk’ in hun opvattingen, die van zijn tegenstander werden ‘preciezen’ genoemd. Ook nu speelt de vraag hoe je enerzijds tolerant kunt zijn tegenover opvattingen en waarden die afwijken van de jouwe en anderzijds kunt opkomen voor de waarden die voor onze samenleving onopgeefbaar zijn. Kunnen we opkomen voor bepaalde idealen, zonder mensen met andere opvattingen uit te sluiten? We leven in een periode van toenemende polarisatie waarin de verworvenheden van de verlichting ter discussie staan. ‘Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk. Ze willen niet eens in gesprek gaan met andersdenkenden.’ De ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn geschiedenis, verhalen en muziek.

Vertelvoorstelling
De voorstelling vindt plaats in het kader van het 400-jarig bestaan van de Remonstranten in 2019. Op dinsdag 9 april 2019 speelt Marijke Broekhuizen haar vertelvoorstelling samen met Erik Raaijman en Hein Dop in de Remonstrantse kerk, Molenstraat 10 in Zwammerdam. U kunt uw auto parkeren over de brug rechts.
Aanvang 20.00 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 19.30 uur). Duur van de voorstelling ongeveer 1,5 uur.
Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.