ANBI

de kerk

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: De Remonstrantse Gemeente Oude Wetering
Telefoonnummer: 071-3313772
RSIN/Fiscaal nummer: 805082475
Website adres: www.remonstranten-oudewetering.nl
E-mail: mtenkatedam@gmail.com
Adres: Kerkstraat 40-41
Postcode: 2377 AT

 

De Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap in Nederland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.


B. Samenstelling bestuur.
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, inclusief de predikant.

 

De Beheercommissie is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen (en overige onroerende goederen)  van de gemeente. Het kerkgebouw en twee aan de kerk grenzende woonhuizen.

 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C. Doelstelling/visie.

Hiervoor wordt kortheidshalve in het bijzonder verwezen naar de uitgave “De vijf artikelen van de Remonstranten” (mei 2019), gepubliceerd naar aanleiding van de viering van het 400-jarig bestaan van de Broederschap in 2019.

 

D. Beleidsplan.

Jaarlijks wordt een plan/programma vastgesteld. Deze kunt u vinden via deze link:

http://www.remonstranten-oudewetering.nl/programma

 

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant is gebaseerd op de Traktementsregeling voor predikanten en emeriti van de Remonstrantse Broederschap.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Voor een overzicht diverse activiteiten van de gemeente zie D.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting2020Rekening2020Begroting2021
Inkomst. Uitgaven Verschil Inkomst. Uitgaven Verschil Inkomst. Uitgaven Verschil
Administratiekosten105,00-105,00104,06-104,06250,00-250,00
Arminiaanse Markt1000,00250,00750,0020,0020,00P.M.P.M.
Belastingen1.000,001.000,00998,48998,481.000,001.000,00
Diaconie/giften200,00-200,00635,00736,85-101,85250,00-250,00
Dienstvervulling2.700,00-2.700,001.749,60-1.749,602.500,00-2.500,00
Diverse onkosten1.000,00-1.000,00136,881756,33-1619,451.500,00-1.500,00
Exploitatie grond1080,00P.M.1080,001081,031081,031100,00P.M.1100,00
Exploitatie kerk500,002.800,00-2.300,001.501,005.431,85-3.930,85700,004.680,00-3.980
Onderhoud schuurP.M.P.M.P.M.P.M.
Exploitatie Kerkstraat 406.500,001.700,004.800,006.479,361.103,175.376,196.500,002.020,004.800,00
Exploitatie Kerkstraat 4212.300,003.100,009.200,0012.578,213.348,879.229,3412.800,003.230,009.570,00
Gas, licht, water3.330,003.300,003.554,903.554,903.600,003.600,00
Collecten gemeente1900,001900,00968,37968,37800,00800,00
Collecten speciaal1.130,001.130,001.560,651.560,651.130,001.130,00
Kerstlijst/viering300,00700,00-400,00210,00323,46-113,46300,00700,00-400,00
Salaris/kosten predikant8.000,00-8.000,007.671,60-7.671,6014.000,00-14.000,00
Op de Oude Wateringhe250,00600,00-350,00183,00-183,00250,00600,00-350,00
Programma 2020/2021300,002.400,00-2.100,00191,94312,40-120,46300,001.000,00-700,00
Quotum2.100,00-2.100,002.000,00-2.000,002.100,00-2.100,00
Rente25,0025,002,312,3110,0010,00
SOS/Net4Kids380,00-490,00-110,00363,20487,80-124,60380,00490,00-110,00
Salaris koster/organist1.450,00-1.450,00*390,00-390,00500,00-500,00
Vrijw. Bijdrage7000,007.000,008.055,00400,007.655,007.000,007.000,00
Totaal 3.699,00 33.055,00 -3.940,00 38.336,33 32.113,02 6.223,31 35.870 39.550,00 -3.680,00

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.