Op de Oude Wateringhe, Jaargang 53

Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed” in onze gemeente.
Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren. 

Adressen Kerkenraad

Voorzitter Dhr. A.J. van der Voet 071 3312989
Goudknop 32, 2371 HG Roelofarendsveen info@bovotours.nl
Secretaris Mevr. E.M.J. ten Kate-Dam 0252 516727
J.v.Stolberglaan 23, 2181 SR Hillegom mtenkatedam@gmail.com
Penningmeester Dhr. H.W. de Vries 0252 412477
H.Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse hanswdevries@hetnet.nl
Leden Mw. M. Kersten-Lindeman  0651522509
Torricellistraat 15, 1171 CB Badhoevedorp mkersten@kpnmail.nl
Dhr. M. Vis 0172 500842
Aalsmeerderweg 936 2154 ME Burgerveen vismartijn@hotmail.com
Dhr. H.C. Wesselius 071 3314831
Schoener 8 2377 DE Oude Wetering  hemawest@zonnet.nl
Koster Dhr. E.M.  van Pelt 071 3315920
Kerkstraat 40, 2377 AT Oude Wetering plonie.ed@gmail.com
Organisten Dhr. J.G.J. Lippens 071 3315851
Leidseweg 3, 2374 AN Oud Ade
Dhr. G. Stad 0252 416220
Dhr. F. Stad 0252 415661

Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

De macht van de tong

‘De tong is een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen’ en ‘De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn’

Dat staat te lezen in het derde hoofdstuk van de brief van Jacobus.

Roddelen, het lijkt een betrekkelijk onschuldig tijdverdrijf. Bijna iedereen doet het wel eens en als je nu maar niet heel lelijke dingen zegt of iemand bewust in een kwaad daglicht zet, ach, dan is dat toch niet zo erg.

De drie grote religies: jodendom, christendom en islam denken daar heel anders over. Het Jodendom is zich heel duidelijk bewust van de macht van de spraak en van woorden en de schade die daarmee kan worden aangericht. Van de 43 zonden die er in de Al Cet, de bekentenis van de zonden op Jom, Kippoer, (Grote Verzoendag) gezegd worden, gaan er 11 over zonden ten gevolgen van praten. De Talmoed vertelt dat de tong een zo gevaarlijk instru­ment is, dat hij achter twee bescher­mende muren (de lippen en de tanden) verborgen moet blijven, zodat wij hem niet kunnen zien, om misbruik te voorkomen.

De schade die ontstaat door praten is erger dan de schade die ontstaat door stelen of oplichten, want dat zijn financiële schades, die te compenseren zijn, maar schade die door woorden is gemaakt, valt nimmer te repareren. een Chassidisch verhaal illustreert dit:

Een man vertelde eens in zijn dorp roddelverhalen over de plaatselijke rabbijn. Later realiseerde hij zich wat hij verkeerd gedaan had en hij kreeg spijt. Hij ging naar de rabbijn en vroeg om vergiffenis, en hij verklaarde dat hij bereid was om alles te doen om het weer goed te maken. „Neem een zak met graan”, sprak de Rabbijn, „en strooi dat uit in de wind, en kom over een week weer bij mij terug.” De man vond dat een vreemd antwoord, maar omdat het makkelijk was uit te voeren, deed hij dat. Na een week kwam hij terug bij de Rabbijn, om te vertellen wat hij gedaan had en om te vragen wat hij nu verder nog moest doen. „Ga nu al die graankorrels verzamelen,” zei de Rabbijn. „Maar hoe kan dat nou,” reageerde de man verbaasd, „die zaden zijn alle kanten op gewaaid en sommige zijn al in de grond terecht gekomen en hebben daar misschien al wortel geschoten.” „Precies,” zei de Rabbi, „zo is het ook met je geroddel. Al je woorden zijn verspreid in de wind en sommige hebben wortel geschoten, en die kun je net zo min ongedaan maken als je die graankorrels niet meer kunt verzamelen. De schade die je veroorzaakt hebt is niet meer te herstellen”

Spraak is als een afgeschoten pijl. Als hij eenmaal is losgelaten, keert hij nimmer meer terug. De schade die is aangericht door kwaadspreken, is onvoorspelbaar en onherstelbaar.

In het jodendom en de islam wordt zelfs gesteld dat je helemaal niet over een mens moet spreken met anderen, want zelfs als je alleen goede dingen over iemand zou zeggen zou dat mensen kunnen verleiden om ,daar tegenin, de minder mooie kanten van de besprokene naar voren te halen.

We zien de laatste tijd, maar natuurlijk in de hele geschiedenis, hoe woorden, propaganda , mensen kunnen ophitsen tot onmenselijke daden. Dat alles begint heel in het klein: met één mens die spreekt en een ander die daarnaar luistert.

Wij hebben met onze tong een enorme macht in handen, een macht die wezenlijk kan bijdrage aan vrede, door niet meer te roddelen. En er ook niet meer te luisteren.

De griekse filosoof Socrates wist het al:

‘Op zekere morgen wandelde Socrates door de straten van Athene. Er kwam een man naar hem toe. “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die…….” Socrates viel hem in de rede en vroeg hem op de man af : “Zeg, voor je verder gaat, ging wat jij me nu vertellen wil jou al door de  drie zeven?” De man keek verbaasd op: “De drie zeven?” Socrates antwoordde: “Ja, de drie zeven. De eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je zeggen wilt?”  De man antwoordde beduusd “Nou, zeker, nee, dat niet, maar ze zeggen het ….”Socrates vervolgde: “Dan gebruikte je toch wel de tweede zeef. De zeef van het goede. ? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?” Aarzelend antwoordde de man: ”Goed? Nee, integendeel…” Socrates keek bedenkelijk: “Dan gebruikte je toch zéker wel de derde zeef? Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?” Ook dat moest de man ontkennen. “Wel” sprak Socrates, “als dat wat je wilt vertellen niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Goedemorgen!’

Roos Ritmeester

De kinderkerstdienst

Op 24 december is er traditiegetrouw, de kinderkerstdienst. Een prachtig feest dat ieder jaar weer een hoogtepunt is in de kersttijd. Ook dit jaar zal er weer een kerstspel worden opgevoerd door de kinderen. Er wordt een verhaal verteld , doorweven met liedjes, waarin de kinderen rollen vertolken. 22 december om 15.00 uur komen we bij elkaar in de kerk om te oefenen. Willen de kinderen die mee willen doen zich van te voren bij mij opgeven: roosrit@xs4all.nl. Dan kan ik al kijken naar een rolverdeling.

Kinderen en/of kleinkinderen die zelf iets willen doen worden natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

RR

De kinderkring 

Na een jarenlange, geweldige inzet voor de kinderkring hebben drie van de dames die deze kring begeleidden: Clarina, José en Irene, besloten hun stokjes door te geven. We mogen als kerkenraad en als gemeente heel blij zijn met vrijwilligers die zo lang en zo trouw betrokken zijn geweest bij een belangrijk onderdeel van de dienst. We zullen ze natuurlijk missen als ‘juffen’, al zullen we ze hopelijk nog vaak zien bij kerkelijke activiteiten.
Gelukkig komt Petra Bokhorst het team dat verder alleen uit Heleen en Jacqueline bestaat, versterken, maar we hebben nog meer mensen nodig!

Het is geen voorwaarde om zelf nog jonge kinderen te hebben, ook kinderkringoma’s zijn van harte welkom!!

Van de Kerkenraad

Werving nieuwe Vrienden

We hebben u een aantal keren op de hoogte gesteld van de landelijke actie om nieuwe Vrienden te werven. Het gaat trouwens ook om het behoud van Vrienden en van Leden en Belangstellenden. Tussen haakjes: dat in de actie steeds het accent wordt gelegd op (nieuwe) Vrienden, komt omdat veel mensen er tegenwoordig om uiteenlopende redenen niet zoveel zin meer in hebben om ergens lid van te worden.

Kerken maar ook allerlei andere verbanden zoals sport- en andere verenigingen kunnen hierover meepraten! Soms is het ledenverlies groot.

De wervingsactie van ons Remonstranten heeft volgens berichten van de landelijke organisatie enige honderden nieuwe Vrienden opgeleverd en dat is natuurlijk een mooi resultaat. Achteruitgang is omgebogen is enige groei. Wanneer u de website van “Utrecht” raadpleegt –  www.remonstranten.org – kunt u er verder het nodige over lezen.

De wervingsactie wordt voortgezet en in deze fase worden de gemeenten opgeroepen om hierin (verdere) stappen te zetten. Het gaat dan om het vergroten van de naamsbekendheid of het daadwerkelijk werven van nieuwe vrienden.

Wij hebben besloten om hieraan mee te doen. Daarvoor moeten natuurlijk plannen gesmeed worden en we zullen met het oog hierop proberen om voor 1 januari a.s. een Werkplan op te stellen, hierin eventueel ondersteund door het Landelijk Bureau.

Het ligt voor de hand dat de uitvoering van een plan kosten met zich meebrengt. Daarom liet het landelijk bestuur van de Broederschap weten dat gemeenten hun contributie (deftig het Quotum geheten) aan het bestuur volgend jaar in eigen zak mogen houden wanneer ze tenminste voor 1 januari a.s. een realistisch plan hebben ingestuurd dat vervolgens de goedkeuring van het bestuur krijgt.

Het is dus kort dag maar we gaan het proberen en we houden u op de hoogte!

Helaas is er geen tijd om u allemaal vooraf te raadplegen, maar wanneer u suggesties of ideeën heeft houden we ons aanbevolen.
Neem dan s.v.p. contact op met een van ons.

De Kerkenraad

Uitbreiding redactie “Op de Oude Wateringhe”

Goed nieuws!

Piet en Onneke de Vreugd hebben zich bereid verklaard om de redactie van ons onvolprezen blad te komen versterken. Marjan Wesselius zorgt er al vele jaren voor dat we  “Op de Oude Wateringhe”  elke drie maanden ontvangen ( al of niet digitaal) en we bedanken haar daar hartelijk voor. Het is steeds weer een hele klus, zeker ook als het gaat om het vergaren van voldoende kopij.

Piet heeft hierover in dit nummer al een eerste oproep aan ons allemaal gedaan. (zie hieronder)

Wij wensen de nieuwe redactie veel succes toe met hun belangrijke werk.

De Kerkenraad

Aan de leden, vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse Gemeente Oude Wetering.

Betreft: ons kerkblad-Op de Oude Wateringhe.

Vanuit de kerkenraad is ons gevraagd of er een redactie [groot woord] gevormd kan worden voor in de – OP DE OUDE WATERINGHE – .
Om wat meer nieuws te vergaren of iets dat voor ieder leuk is in ons kerkblad te lezen.
Het onderwerp kan, maar hoeft niet direct met kerkelijke omstandigheden te maken hebben.
Aan ons de taak om dit uit te voeren in samenwerking met Marjan Wesselius die de kopij verzorgt.
Aan iedere uitgave van ons blad zal dan een extraatje toe gevoegd worden.
Wij willen graag aan alle leden en belangstellenden die ons blad ontvangen vragen eens een keer een stukje ons toe te sturen.
Wij hopen dat dit plan met en voor elkaar gaat lukken.

Op dit moment wordt de gehele uitvoering van ons kerkblad gedaan door Marjan Wesselius .

Dat is een hele klus.

Graag ontvangen wij jullie reactie per brief of per mail o.devreugd@ziggo.nl

P.de Vreugd
Molenlaan 75
2181GS Hillegom

Ons kerkje en ………..

Dirk en Nel Ouwehand.

Er wordt ons wel eens gevraagd hoe mijn vrouw en ik, als Katwijkers, in Oude–Wetering terecht zijn gekomen. We zijn van huis uit Nederlands-Hervormde doopleden, maar geen kerkgangers.

Toch voelden we een paar jaar geleden de behoefte om af en toe naar de kerk te gaan. Omdat ikzelf nogal hecht aan een meer vrijzinnige kijk op het geloof kwamen we terecht in Leiden, bij de Doopsgezind/Remonstrantse gemeente (Lokhorstkerk) in de Pieterskerkstraat. Omdat mijn vrouw na een ongeluk moeite had met lopen (het parkeren in de omgeving daar was nogal problematisch) besloot ik om wat verder van huis te zoeken. Ik bezocht o.a een NPB bijeenkomst in Wassenaar en wandelde ook nog langs de VVP kerk in Oegstgeest.

Zo kwamen we tijdens onze zoektocht ook in de Remonstrantse kerk in Oude-Wetering dat direct een gunstige indruk maakte. Een prachtig oud en sfeervol gebouwtje en aardige mensen! We schrokken eerlijk gezegd wel van het geringe bezoekersaantal. Het is knus maar wel kwetsbaar als je denkt aan het voortbestaan van de Gemeente. Zijn er zo weinig vrijzinnigen?

Het is eigenlijk wel opvallend dat veel mensen al vrijzinnig zijn zonder het zelf te weten ! Vaak geven ze aan toch wel in iets te geloven, al leeft bij hun niet meer het klassieke beeld van Vader, Zoon en Heilige Geest etc. Toch onderschrijven ze de waarde en waarden van het christendom, met als mooiste voorbeeld naar mijn idee, de naastenliefde van Jezus. We kunnen over de natuur van Jezus verschillend denken, maar dat doet niets af aan de boodschap!

Het zou prachtig zijn als meer mensen nieuwsgierig worden en op zoek gaan naar ……iets.

Wat dat “iets” is daar kan ook ik geen antwoord op geven. Het is in ieder geval een ideaal dat het waard is om in te geloven.

We moeten er maar op vertrouwen dat het goed komt met die zoektocht.

Wij wensen jullie allemaal een prettig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar !!

Dirk en Nel Ouwehand,

Uitleg symbolische advent – schikking.

Opgeschreven door Onneke de Vreugd naar aanleiding van onze ADVENTSKRANS …

We zouden volgend jaar beginnen met een extra stukje in ons kerkblad, maar ik was de 18de november op een workshop ADVENT.
Daarom dacht ik dat moet in deze tijd in het krantje.

We waren met 15 dames bij Rozen en Radijs het bedrijf van Martijn Vis in Burgerveen,
Waar we een fantastische dag beleefden. Heerlijke koffie met eigen gebakken appeltaart, of citroentaart of kersen monchou.
Daarna een uitleg van onze bloemschiklerares over de symboliek van Advent in de krans die we gingen maken.

Advent is een toeleven naar …………….kerst: verwachten:

Kring of krans _ geen einde _ teken van overwinning.

Er worden 4 soorten groen verwerkt.

4: het getal van de 4 windstreken en de elementen vuur, water, lucht en aarde.

We zien op de krans ook dorre takjes [dor/droog/bruin [nederigheid, soberte ]

We leven in deze tijd van donker naar licht.

Groen de kleur van de hoop.

Nobilis [ kerstgroen] , buxus [symbool van hoop/overwinning] , pinus [ macht levenskracht;

Klimop [altijd groen , klimt naar licht , hecht zich = trouw , onsterfelijkheid].

Skimmia [ bloem, bessen = vruchtdragend] – witte ontluikende knoppen – het licht is aanstaande .

Paarse bloemen: calla [openstaand , omhoog gericht]. De kleur verwijst naar inkeer – in afwachting van.

De lila/rose kleur laat zich zien dat het feestelijke wit KERST doorschijnt in het paars.

In het midden leggen we paper Whites[narcissen voor kamercultuur].

Bollen: uit de diepte aan licht komen ]. het is de bedoeling dat deze met Kerst bloeien.

Zo zijn we door advent naar Kerst gegaan: van duisternis naar het Licht.

De 4 kaarsen staan voor de 4 weken, die voorafgaan aan Kerst. Brand elke week een kaars, zodat het licht langzaam meer wordt. Met Kerst branden alle kaarsen. Het is feest.

Geboorte, nieuw leven dat gevierd mag worden.

Onneke de Vreugd

Activiteiten 

Koperpoetsen
Ook dit jaar gaan we er volop tegenaan, met een aantal vrijwilligers. Het is bij de Remonstranten in Oude- Wetering een soort traditie om vlak voor de feestdagen, het koperwerk weer te laten glimmen. De vaste delen in de kerk zijn dan reeds gepoetst, maar het blijft een uitdaging om de prachtige kroonluchters eens flink onder handen te nemen. Wij gaan dit doen op maandag 14 dec. om 11.00 uur . Natuurlijk is er koffie met wat lekkers. Onder de middag zorgt uw koster voor een kopje soep en een broodje. Na de lunch worden de kerststukjes voor aan de wand gemaakt. Heeft U thuis nog goed bruikbaar steek materiaal voor de wanddecoraties, dan houden wij ons aanbevolen.

Kerstlunch
Al sinds een aantal jaren vieren we op speciale wijze onze kerstlunch. Ook dit jaar ga ik me hier weer voor de volle honderd procent voor inzetten.Net als voor gaande jaren wordt het iets speciaals waar nog lang over nagepraat zal worden. In overleg met de kerkenraad willen we dit gaan doen op dinsdag 22 dec. Aanvang 12.00 uur , en komt U a.u.b. op tijd , dit i.v.m. met het warm houden van de gerechten. Heeft U een gedichtje een liedje, een kerst verhaal of iets anders, neemt U dan contact op met onze Ds. Roos Ritmeester zodat we op tijd e.e.a. tussen de gerechten in kunnen passen.

Hieronder volgt het kerst menu:

  • frisse krabsalade met gerookte zalm
  • kopje wild bouillon met paddenstoelen
  • kippen ragout pasteitje met garnituur
  • vers fruit salade met slagroom

kopje koffie of thee met bonbon
Bij het hoofdgerecht serveren wij een glaasje rode of witte wijn, jus d’orange of bronwater”

Let wel, U dient zich voor deze kerst lunch, minimaal twee dagen te voren aan te melden
bij uw koster Ed v. Pelt Tel. 071-3315920 of per email plonie.ed@gmail.com

Is er in dit menu iets wat U niet mag of lust laat U mij dit dan ook even weten.
Vriendelijke groet van uw koster.

  

World Wide Candle lighting

 Wereld Wijd Kaarsen Branden

Steek een kaars aan voor een kind op zondag 13 december.

Op de tweede zondag van december worden wereld wijd om 19.00 uur kaarsen aangestoken voor overleden kinderen.

Voor wie?

Of je pappa of mamma bent, broer of zus, oom of tante, juf of meester, vriend of vriendin……

Wil je een kind gedenken, voel je dan welkom .Welke leeftijd dit kind had of hoe lang geleden het overleed speelt geen rol: jong, volwassen of misschien onvolgroeid; vurig gewenst, maar nooit gekomen….Ieder die een kind mist is van harte welkom dit kind te gedenken, een kaars voor hem/haar aan te steken en zo verbonden te zijn met het lint van licht dat op die tijd voor alle overleden kinderen de wereld rond gaat.

Waar en hoe laat?

De herdenking is in de Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen.

Om 18.30 uur is de kerk open en om 19.00 uur willen we beginnen.

Wij noemen o.a. de namen van de kinderen en branden kaarsen voor hen, als u wilt mag u een foto meenemen. We luisteren ook naar mooie teksten en gedichten.

De muzikale Medewerking wordt verleend door Inspiratie uit Hoogmade.

De Gastspreker is: Diaken A. van Aarle

Na afloop is er koffie/thee en limonade en gelegenheid om na te praten.

Mocht u onze herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u om 19.00 uur ook thuis een kaars branden.

Voor verdere informatie: a.rietbroek@casema.nl of 071-3313057

 

 Op zoek naar het kind, een kerstwandeling.

De H. Franciscus parochie gaat in samenwerking met de Protestantse gemeente een kerstwandeling organiseren. De kerstwandeling gaat van de Sprengkerk naar de Mariakerk.

Gaat u ook mee, op zoek naar het kerstkind?

Onder leiding van een gids kunt u op weg naar de kribbe. Onderweg zult u op verschillende plaatsen: de herders, de wijzen, Koning Herodes en Jozef en Maria ontmoeten. Zij zullen uitbeelden wat er zoal geschiedde in die dagen.

Op woensdagavond 23 december vanaf 16.45 uur kunt u in groepjes langs de taferelen lopen. Iedereen is welkom. Houdt u er wel rekening mee dat u 60 à 70 minuten onderweg zal zijn, dus voor de allerkleinsten is het misschien gewenst om een wandelwagen mee te nemen. Warme kleding is aan te raden. Kinderen mogen ook hun lampion meenemen tijdens de wandeling. De wandeling begint vanuit de Sprengkerk, Kerkstraat 50, te Oude Wetering en eindigt bij de Mariakerk, pastoor Onelplein, te Roelofarendsveen.

Vanaf 16.15 uur is er de mogelijkheid om in de Sprengkerk erwtensoep en roggebrood met spek te eten, zodat u niet met een lege maag hoeft te wandelen. Voor kinderen is er een broodje knakworst.

De groepjes bestaan uit ongeveer 25 personen die om de 5 minuten vertrekken, onder leiding van een gids. Om dit goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat u zich van te voren opgeeft om mee te gaan.

U krijgt dan van ons een starttijd toegewezen zodat u niet onnodig lang hoeft te wachten.

Het is ook mogelijk om u als groep aan te melden als u bijvoorbeeld met vrienden of familie wilt wandelen. Bij de Mariakerk zijn pendelbusjes die u weer terug kunnen brengen naar de Sprengkerk om daar uw fiets of auto op te halen.

Na afloop is er voor iedereen koffie/ thee of warme chocolademelk in de Mariakerk.

De deelname is gratis, wel staat er een bus waarin u een vrijwillige bijdrage in kunt doen.

U kunt u aanmelden voor maandag 21 december bij Marian van Velzen via e mail marian.van.velzen@hetnet.nl of telefonisch (071-3312921)

Waarover gepreekt werd:

6 september Ds. R. Ritmeester Lucas 15 Verloren zoon “Geluk”
20 september Ds. J.F. Goud Galaten 4:1-7; Marcus 9:30-37 “Vrede verbindt macht en vrijheid”
4 oktober Ds. A. Hoekstra Maleachi 2:10-16; Marcus 10:1-16 “Word als kinderen”
18 oktober oecumenische dienst in de Sprengkerk
1 november Ds. R. Ritmeester “Profeten, wie zijn ze”
15 november Ds. R. Ritmeester Jacobus 3:1-10; Mattheus 18:15-17 “De macht van het Woord”

 

Opbrengst collectes

6 september Flying Doctors € 58,80 Gemeente € 87,40
12 september (Huwelijksdienst) Gemeente € 311,10
20 september IKV € 39,20 Gemeente € 70,55
4 oktober Geloof en Samenleving € 19,20 Gemeente € 35,00
18 oktober oecumenische dienst in “De Spreng”
1 november Onderhoudsfonds Gemeente € 96,90 Gemeente € 81,75
15 november Net4Kids € 34,15 Gemeente € 49,75

 Toelichting op de komende speciale collectes

13 december

Epafras 

Epafras is een oecumenische christelijke organisatie die geestelijke steun wil geven aan Nederlanders in buitenlandse detentie. Uitgangspunt van het werk van Epafras is: een mens is altijd méér dan hij of zij heeft misdaan, elk mens is waardevol. Men bezoekt nu gevangenen in 75 landen.

24 december (Kinderkerstdienst)

SOS-kinderdorpen

Zoals de traditie wil, collecteren we op Kerstavond voor SOS-kinderdorpen.

De organisatie zorgt er voor dat weeskinderen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouder(s). Na Wereldoorlog II ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

25 december

Remonstrantse Broederschap

De ondersteuning en advies van het Landelijk Bureau in Utrecht kunnen we niet missen!

Zoals bekend onderneemt onze Broederschap samen met de gemeenten allerlei activiteiten om de Remonstranten weer op de kaart te zetten. Om het aantal leden/vrienden weer te laten groeien, na jaren van achteruitgang. En groei zit er inmiddels weer in !

31 december

Projecten van Geloof en Samenleving

Onder het motto “Remonstranten geven” is de instelling “Geloof en Samenleving” de landelijke Remonstrantse organisatie die de diaconale taak van de Broederschap uitvoert.

Een folder met uitgebreide info over Geloof en Samenleving kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau, info@remonstranten.org

10 januari

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 

De vereniging zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een christelijke levensovertuiging. De afgelopen periode renoveerde de vereniging o.a. een Bartiméus zorgboerderij te Langbroek.

24 januari

Lepra zending

Op 31 januari a.s. is het Wereld Lepra Dag

Medewerkers van Leprazending werken in tientallen landen om mensen die aan deze ziekte lijden genezing, troost, zorg en hoop te bieden. Een ziekte die met relatief eenvoudige middelen kan worden bestreden. De kosten bedragen ca. € 250,– per patiënt. Leprazending wil in 2016 met de steun van Nederlandse kerken aan 500 patiënten compleet herstel geven.

 

7 februari

Net 4 Kids

Sinds een aantal jaren collecteren we voor deze organisatie, zoals ook voor Warchild en SOS-kinderdorpen. Zij zetten zich alle drie in voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden.

In ons krantje wordt u op de hoogte gehouden van hun werk.

 

21 februari

Arminius Landelijke Jongerengemeente

Deze landelijke gemeente voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar richt zich op thema’s m.b.t. leven en geloof.

Aan hun website kan het volgende worden ontleend: “Geloof jij dat er “meer” is, maar ben je er nog niet helemaal uit wat dat dan is?” Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng?” (enz.)

6 maart

Projecten van Geloof en Samenleving

Onder het motto “Remonstranten geven” is de instelling “Geloof en Samenleving” de landelijke Remonstrantse organisatie die de diaconale taak van de Broederschap uitvoert.

Een folder met uitgebreide info over Geloof en Samenleving kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau, info@remonstranten.org

 

Net4Kids

We collecteren een paar keer per jaar voor Net4Kids. Om u een indruk te geven van het werk van deze organisatie volgt hierna informatie die we ontvingen over een onderwijsproject in Nepal.

De bijdrage die wij (u!) daaraan levert is € 270,60 per jaar.  Niet veel wanneer we bedenken dat hiervan de schoolopleiding van een kind wordt bekostigd.

Net4Kids

Verjaardagen

2 december dhr. D. Enthoven
22 december mevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 december mevr. P.C. van Pelt
31 december mevr. G. de Wit-Ebskamp
5 januari mevr. M.W. Prevoo-Pool
15 januari mevr. J.G. Jonk – Krasenberg
27 januari mevr. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mevr. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mevr. J. Enthoven-Lamers
16 februari dhr. P.J. de Rijk
18 februari mevr. E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari dhr. H.C. Wesselius
26 februari dhr. D. Ouwehand
9 maart dhr. M. v.d. Voet

 

Rooster vrijwillige bloemendienst

13 december Dhr. D.J.P. Enthoven
25 december Mevr. P.C. Plooij – van Gorsel
10 januari Fam. Pelt – Rietveld
24 januari Dhr J.A. Dop
7 februari Fam Brostrom
21 februari Fam Vis
6 maart M. ten Kate – Dam
25/27 maart Mevr. J.de Vries Lentsch – van Staveren

 

Wilt u zelf aan de datum denken als u voor de bloemen moet zorgen. Het komt voor dat de bloemendienst “vergeten” wordt. Er wordt dan wel een vaas bloemen uit het huis van de koster gehaald, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van het bloemenrooster.

Kerstlijst

Via de accept-girokaart die u in dit krantje aantreft vragen wij u om een  bijdrage ter bestrijding van de kosten van de Kerstviering in ons kerkje.

Dit is iets wat we al héél lang doen en elk jaar mogen wij met genoegen vaststellen dat ons verzoek niet voor niets is gedaan.

Degenen die het krantje online ontvangen kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnr. NL55INGB0000197783, t.n.v. Remonstrantse Gemeente Oude Wetering, Lisse.

 

Prettige Kerstdagen en een gezond 2016

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  Haar e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 28 februari 2016

Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom

e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831

e-mailadres: hemawest@zonnet.nl

Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org