Op de Oude Wateringhe, Jaargang 53

Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed” in onze gemeente.
Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren. 

Adressen Kerkenraad

Voorzitter Dhr. A.J. van der Voet 071 3312989
Goudknop 32, 2371 HG Roelofarendsveen info@bovotours.nl
Secretaris Mevr. E.M.J. ten Kate-Dam 0252 516727
J.v.Stolberglaan 23, 2181 SR Hillegom mtenkatedam@gmail.com
Penningmeester Dhr. H.W. de Vries 0252 412477
H.Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse hanswdevries@hetnet.nl
Leden Mw. M. Kersten-Lindeman  0651522509
Torricellistraat 15, 1171 CB Badhoevedorp mkersten@kpnmail.nl
Dhr. M. Vis 0172 500842
Aalsmeerderweg 936 2154 ME Burgerveen vismartijn@hotmail.com
Dhr. H.C. Wesselius 071 3314831
Schoener 8 2377 DE Oude Wetering  hemawest@zonnet.nl
Koster Dhr. E.M.  van Pelt 071 3315920
Kerkstraat 40, 2377 AT Oude Wetering plonie.ed@gmail.com
Organisten Dhr. J.G.J. Lippens 071 3315851
Leidseweg 3, 2374 AN Oud Ade
Dhr. G. Stad 0252 416220
Dhr. F. Stad 0252 415661

Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

Door familie omstandigheden deze keer geen overdenking van onze dominee. In plaats daarvan een verslagje van “onze” Eric Cossee over het programma de Verwondering waarin hij te gast was.

De Verwondering

Onder deze titel spreekt Annemiek Schrijver in een boshuisje in het Gooi met mensen over hun ‘zondagochtendgevoel’. Het gaat daarbij vaak om de vraag welke rol spiritualiteit speelt in het verwerken van ingrijpende levenservaringen. Op zondagmorgen 24 januari mocht ik te gast zijn in dit televisieprogramma van KRO-NCRV. De redactie van ‘Op de Oude Wateringhe’ vroeg mij naar mijn ervaringen.

De medewerking aan dit programma kwam voor mij onverwacht. In Adrem van juni j.l. had op de achterpagina een stukje gestaan naar aanleiding van mijn afscheid van Delft: ‘Eric Cossee neemt voor het laatst afscheid’ door Michel Peters. Het was een persoonlijk getint stuk, door hem zelf ‘een indringend portret’ genoemd. Het ging met name over de dood van onze zoon Casper. Michel kreeg hierop zoveel reacties dat hij het als blog op de landelijke site van de Remonstranten heeft gezet (18 juni 2015). Dit leidde via via tot de uitnodiging om mee te werken aan ‘De Verwondering’.

Ik heb mij intens afgevraagd of ik wel aan zo’n programma wilde meedoen. Maar de voorbereidende gesprekken waren heel diepgaand, zorgvuldig en vertrouwenwekkend. Uiteindelijk heeft de overweging van een van de medewerkers mij over de streep gehaald: ‘Uw ervaringen kunnen misschien anderen helpen die iets dergelijks hebben meegemaakt’.

Toen de dag van de opname naderde (13 januari, een dag voor Cas’ sterfdag) zag ik er als een berg tegenop. Maar eenmaal op weg naar de Lage Vuursche kwam er een diepe rust over mij, die ik ook zo gevoeld heb toen ik na Caspers overlijden naar Oude Wetering reed om daar de Bijbelkring te leiden, mijn eerste werkzaamheid na deze cruciale ervaring.

De ontvangst in het ‘boshuisje van Annemiek’ waar de opname plaatsvond, was hartverwarmend. De medewerkers van de ‘crew’ en het programma stelden mij volledig op mijn gemak. Zij traden mij met warmte en empathie tegemoet. Het gesprek verliep vlot. Op de meeste vragen van Annemiek kon ik direct ingaan, een enkele uitzondering daargelaten. Na 32 minuten was er al genoeg ‘stof’ voor de uitzending. Meestal duren de opnames één à twee uur, maar nu was er nog ruimschoots tijd voor een informeel nagesprek. Een bijzondere ervaring …

Ook de reacties die ik op de dag van de uitzending en in de weken daarna mocht ontvangen, zijn hartverwarmend. Familie, vrienden en bekenden, maar ook mensen die ik niet ken, hebben mij gemaild, gebeld of geschreven. Sommigen had ik al meer dan dertig jaar niet meer gezien of gesproken. Iemand bij mij uit de buurt die ik alleen van gezicht ken, stond diezelfde zondag nog op de stoep met een bos witte rozen om mij te danken voor mijn moed om aan deze uitzending mee te werken. Zij heeft een suïcidale zoon en het gesprek had haar veel herkenning (en erkenning) gegeven.

Al met al is het een mooie ervaring geworden om het ingrijpend verlies dat ons getroffen heeft, met anderen te kunnen delen en om samen te kunnen spreken over hoe de weg dan verder gaat. Wie de uitzending alsnog wil zien kan op internet bij ‘Uitzending gemist’ het programma ‘De Verwondering’ van 24 januari direct terugvinden. En last but not least: het is ‘Oude Wetering’ geweest dat mij geholpen heeft weer de eerste stappen op het pastorale pad te zetten, dat mij na 14 januari 2010 aanvankelijk onbegaanbaar leek. Ik ben dankbaar dat ik mij door jullie geloofsgemeenschap gedragen mag weten!

Eric Cossee

Van de Kerkenraad

Overlijden
De kerkenraad ontving het bericht dat op 23 februari 2016 is overleden mevr. Clara van der Voet Schilders.
Zij is 96 jaar geworden.

Overlijden ds. A.W. Cramer
Wij ontvingen van het Landelijk Bureau bericht van het overlijden van dr. A.W. Cramer.
Hij was van 1958-1972 onze voorganger en daarna was hij met enige regelmaat gastpredikant bij ons. De ouderen onder ons zullen nog hele goede herinneringen aan hem hebben. Dominee Cramer is 85 jaar geworden.


Werving nieuwe Vrienden

In het Kerstnummer van “Op de Oude Wateringhe” hebben wij u over de laatste stand van zaken van de landelijke wervingsactie verteld. We konden toen ook melden dat we zouden proberen om voor onze gemeente een zg. Werkplan te maken. Hoe gaan wij proberen om in onze regio meer belangstelling voor ons, “Remonstranten aan de Wetering”, te wekken? Het Werkplan is er nu, goedgekeurd en wel door het landelijk bureau in Utrecht.

Hierna kunt u kennisnemen van het plan, dat we uiteraard gaan bespreken in de jaarvergadering op 21 maart a.s. We hopen dat velen van u naar die vergadering zullen komen. We zijn benieuwd naar de reacties en wie bereid zijn hun schouders er onder te gaan zetten.

WERKPLAN OUDE WETERING
“Van het hoofd naar het hart”

Inleiding
We haken graag aan bij de landelijke wervingscampagne. Ook in onze gemeente dreigt het aantal leden/vrienden de laatste jaren terug te lopen. De gemiddelde leeftijd is hoog en wanneer we niets doen zullen we de deuren na verloop van tijd moeten sluiten.

We zijn in feite al jaren bezig om buiten de gebruikelijke (twee-wekelijkse) kerkdiensten onze gemeente bij een breder publiek bekendheid te geven, zoals bijvoorbeeld koffieconcerten en interessante lezingen. Nog in 2015 deden we samen met andere kerken in Kaag en Braassem mee aan de Kerkennacht. Het liep niet storm in ons kerkje maar we konden toch vaststellen dat het de moeite waard is om de volgende keer weer mee te doen. Ook doen we mee aan de Open Monumentendag.

Hoeveel leden/vrienden willen we in 2016 werven?
Het zou mooi zijn wanneer we dit jaar in ieder geval de terugloop kunnen stoppen door 2 à 3 nieuwe Vrienden welkom te heten. We realiseren ons heel goed dat die niet zomaar komen aanwaaien en dat we er met alleen een goede P.R. niet zijn, hoe belangrijk ook. ’t Gaat er vooral om dat we INHOUDELIJK meer kunnen gaan bieden, zeker ook voor “jongeren” vanaf 45 jaar.

Waar en hoe kunnen we ons profileren?

Waar?
De plaats zal toch vooral ons 17e eeuwse kerkje moeten zijn. Het zou nl. geen goed plan zijn om niet gebruik te (blijven) maken van dit unieke en sfeervolle monument. Het valt steeds weer op dat buitenstaanders wéten van het gebouw. Dat wil helaas nog niet zeggen dat ze kennis hebben van onze gemeente…………

Hoe?
Het kerkbezoek blijft bij ons redelijk stabiel. Een stijging zou natuurlijk welkom zijn.
De kerkdiensten vormen het hart van het gemeentewerk en dat moet, vinden wij, zo blijven.
Kennelijk zijn de diensten voor een groter publiek, voor onze doelgroep, niet zodanig de moeite waard dat men er de zondagochtend aan wil “opofferen” zou je kunnen denken.

Anderzijds: dat grotere publiek weet niet wat de diensten te bieden hebben. Men weet dus niet wat men mist. Niettemin zijn we van mening dat de diensten anders moeten worden ingericht, waardoor ze ook aantrekkelijker worden voor jongeren. Hoe kunnen we ons “verdienmodel” ook op dit belangrijke onderdeel verbeteren? Dát is de vraag !

Overigens willen we de activiteiten die we al ontplooien naast de kerkdiensten, uitbreiden. Hiermee gaan we de bekendheid die onze gemeente in de regio geniet vergroten. Onbekend maakt immers onbemind.
Het resultaat van een betere bekendheid zal kunnen leiden tot een aanwas van leden/vrienden. Daarbij gaan we er vanuit dat wat onze geloofsgemeenschap in religieus/spiritueel opzicht al eeuwen dráágt, heel goed aansluit bij wat mensen in onze tijd aanspreekt. Zie ook de landelijke wervingscampagne.

Programma
In willekeurige volgorde staat het volgende op het programma. De daarbij gegeven kostenramingen zijn netto en globaal.

 1. we organiseren 2 (koffie) concerten in de kerk, te geven door plaatselijke gezelschappen/musici.
  Kosten: E 200,– per concert, totaal derhalve E 400,–
  Eén in het voorjaar (mei), één in het najaar (november).
 1. we organiseren drie bijeenkomsten in het kader van “Gidsen en Goeroes”
  Kosten: € 200,– per bijeenkomst, totaal € 600,–
  De eerste bijeenkomst op 6 april, de volgende twee data moeten nog vastgesteld worden.
  In ieder geval die van 6 april a.s. zal muzikaal ondersteund worden door plaatselijke musici.
 1. we organiseren minstens twee lezingen met discussie over actuele onderwerpen, zoals over de verhouding Islam – Christendom, het vluchtelingenvraagstuk, maar ook over zaken die met “zingeving” te maken hebben. Zo willen we mensen bereiken die zingeving zoeken in een niet-traditionele kijk op het Christendom. Wij zijn eigenlijk de enige kerk in O.W. die hierin een rol kan spelen. Lezingen over gnostisch Christendom kunnen ook hoog scoren.
  Kosten: € 200,– per lezing, totaal € 400,–
  Eén lezing in het voorjaar, de andere in het najaar.
 1. we gaan een paar keer proefdraaien met een geheel anders opgezette kerkdienst. Overleg hierover moet nog plaatsvinden met onze eigen predikant. De aanschaf van een piano of keyboard wordt overwogen. Liederen lenen zich soms beter voor piano- in plaats van orgelbegeleiding. Kosten: P.M.
 1. op 21 februari 2016 houdt Roos Ritmeester “de preek van de week”. Zie punt 6.
 1. we gaan meer publiciteit geven aan onze gemeente, aan onze activiteiten, waaronder natuurlijk de kerkdiensten. We willen in het vervolg ook steeds bij de aankondiging van de kerkdiensten het programma daarvan melden, vooral waar de preek over zal gaan.We gaan (dus) advertenties plaatsen in de plaatselijke/regionale bladen, maar vooral ook gebruik maken van “free publicity”. Verder posters/flyers enz.
  Kosten: € 500,–.
 1. We doen mee met een website over “ Remonstranten in het Groene Hart”.
  Kosten: P.M.
 1. We gaan dóór met het jaarlijks organiseren van een rommelmarkt bij/in ons kerkje, de Arminiaanse Markt.
  Die genereert bekendheid én levert geld op.
  Kosten: € 200,–
 1. Tijdens de Kerstperiode gaan we ons kerkje, dat nogal van de weg af is gelegen, in het licht zetten. Overigens is er al verlichting, maar misschien
 1. We gaan een boeken(lees)club opzetten, die1 x per maand in de kerk bij elkaar komt.
  Kosten: nihil


SLOT
We realiseren ons dat het uitvoeren van het werkplan nogal wat gaat vergen van kerkenraad en leden/vrienden. Er zou één coördinator/organisator moeten zijn die dit regelt, uiteraard in samenwerking met anderen. Wanneer we hiervoor niet iemand uit eigen kring kunnen vinden, overwegen we hiervoor een externe aan te trekken die voor een kleine onkostenvergoeding aan het werk gaat, uiteraard in nauw overleg met de kerkenraad.

Kosten: P.M. 

De totale kosten komen voorlopig op minimaal € 2100,–.
Zo nodig zullen we toeleggen op het bespaarde quotum van ca. € 2300,–.

WIST U DAT:

Er in November in ons kerkje een poezie en muziekavond is georganiseerd door het oecumenisch beraad?

En dat er een flink aantal mensen aanwezig waren om hun muzikale en vocale talenten aan ons voor te schotelen en dat de zusjes SI SI en WAN WAN uit Roelofarendsveen weer prachtige stukjes muziek ten gehore brachten en dat de opbrengst van een [goede] collecte voor hen bestemd was en dat zij dit doen voor kinderen in een weeshuis in China.

En wist U ook dat twee van onze eigen organisten hun muzikale talenten blootlegden achter het orgel en dat een van hen ook nog eens prachtig kan zingen, dat hij samen met de dominee van de P.K.N en nog twee anderen een mooi kwartet vormde.

En wat wij met ons allen niet wisten, dat er zoveel talent in de gemeente Kaag en Braasem woonde.

En wist U dat er mensen waren die een mooi gedicht voorgedragen hebben en dat onze eigen Roos Ritmeester na afloop van haar bijdrage aan deze avond zei: ik stond bijna te preken!!!

En dat de voorzitter van de kerk bij een bevriende relatie, voor een zacht prijsje een groot aantal bloemen had gekocht en dat iedereen na afloop, voorzien van een hapje en een drankje, met een prachtige bos naar huis ging en dat, dat in totaal drie en zestig mensen waren en dat was ver boven de verwachting.

En wist U ook dat, als er weer een avond als deze georganiseerd wordt, dat iedereen zei, dan doen we weer mee.

En dat vind ik een mooie gedachte, want dat is een stimulans om het ook werkelijk nog eens te doen. Op mijn medewerking kunt U alvast rekenen.

En tot slot, moet U dit nog weten: als U deze avond om wat voor reden dan ook gemist heeft, een volgende zeker moet bezoeken, want het was de moeite meer dan waard!!!

Met vriendelijke groet van uw koster : Ed . v. Pelt.

Nog een klein stukje van de koster:

In de gemeente Kaag en Braasem bestaat al een aantal jaren een stichting n.l Oud Alkemade. Deze benaming behoeft geen verdere uitleg denk ik, want zij zijn zeer betrokken bij alles wat oud is in deze gemeente en hieronder vallen niet de inwoners. Het afgelopen jaar heeft deze stichting wandeltochten georganiseerd o.l.v. een gids en zo ook na telefonische afspraak diverse malen ons oude Remonstrantse kerkje bezocht. Ik weet niet of onze kerk het oudste gebouw in de gemeente is, maar wel zeker de oudste kerk. Als een volleerd predikant stond ik voor in de kerk om deze mensen te vertellen over het wel en wee en het ontstaan van dit kleine kerkje. Ademloos luisterden ze naar wat er verteld werd en na afloop werden er vragen gesteld, die door mij naar eer en geweten werden beantwoord. Bij koud weer keerden ze na een klein half uurtje met een bekertje warme koffie huiswaarts of naar een volgend object.   Het enige voordeel van deze bezoekjes, is enige naamsbekendheid, het is een leuke manier om ons kerkje op de kaart te zetten. Want het verbaast mij nog steeds dat zo weinig mensen hier uit de regio, het bestaan van deze kerk niet of nauwelijks kennen, laat staan hoe het Remonstrantse geloof is ontstaan.   Ik hoop met mijn bijdrage hierin een klein beetje verandering te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet van uw koster : Ed .v. Pelt.

Een herinnering aan een mooie avond in november.

Op 20 november 2015 was er in onze kerk een oecumenische avond en met als thema
“Verbondenheid”

De 15 jarige tweeling   Sisi en Wanwan geadopteerd door Nederlandse ouders, spelen allebei harp.
Hun doel is om voor Chinese weeskinderen ouder dan 14 jaar geld op te halen, omdat ze op deze leeftijd niet meer voor adoptie of weeshuiszorg in aanmerking komen.

Deze avond lieten ze samen horen hoe mooi ze harp spelen. Daarnaast waren er ook allerlei andere optredens in de vorm van een gedicht ,zang en muziek. Peter Bouchier, Hans Lippens, Jennie Verweij, Christa Jonkheer, brachten met elkaar een prachtig lied ten gehore. Ook onze Jeanie de Vries -Lentsch las een verhaal voor over de Indiaanse mysticus Hazrat Inayat Khan, die leefde van 1882 – 1927. Dat was zeer indrukwekkend. Elly Nieuwenhuizen las het verhaal “de Dromedaris” Indrukwekkend dat er deze avond allerlei mensen een bijdrage leverden. Dat is een teken van verbondenheid. Het geheel had een warme spontane uitstraling. Er werd zichtbaar genoten, dus de collecte aan het eind van de avond kwam goed voor de dag. We werden ook nog getrakteerd op een drankje met lekkere hapjes van Ed.

Het geld gaat naar een opvanghuis in Guangzhou .

U kunt u gift ook nog storten op bankrekening nummer NL94RBRB8808776018 Aanmelden kan ook op mensenrechten@hotmail.com

Onneke de Vreugd

Waarover gepreekt werd:

29 november Ds. K. J. Holtzapffel Loflied op de Schepper
13 december Ds. C.R.P. Bakker Galaten 4:1-7; Marcus 9:30-37 Juist in deze tijd van onrust in de wereld kwamen vermaning en advies met betrekking tot het voorbereiden op de komst van Christus aan de orde, maar we hadden het ook over het belang om persoonlijke rust te vinden in het licht dat in de Adventsperiode centraal staat.
24 december Ds. R. Ritmeester Kinderkerstfeest
25 december Ds. A.A.I.M. Mikkers  Gen.1; Joh.1
31 december Dhr. G.J. de Vrieze Pred.1:1-11; Gen.32:23-32 “Over de Jabbok”
10 januari Ds. M. J. Wassenaar Jes.62:1-5; Joh.2:1-11 “Bruiloftswijn”
24 januari Ds. R. Ritmeester Jes.6:1; Joh.6:60 “De macht van het Woord”
7 februari Ds. J.W. van Malde Ds. J.W. van Malde “De macht van het Woord”
21 februari Ds. R. Ritmeester Luc.17:20-21; Joh.20:11-18 “Mijn God gelooft in mij”

 

Opbrengst collectes

29 november Solidaridad € 31,00 Gemeente € 47,15
13 december Epafras € 33,20 Gemeente € 61,52
24 december SOS-kinderdorpen € 140,50
25 december Remonstrantse Broederschap € 134,45 Gemeente € 159,20
31 december Geloof & Samen leving € 42,20 Gemeente € 77,50
10 januari Bartiméus Sonneheerdt € 27,45 Gemeente € 35,20
24 januari Leprazending € 31,30 Gemeente € 51,20
7 februari Net4Kids € 26,55 Gemeente € 35,62
21 februari Arminius Landelijke Jongerengemeente € 73,72 Gemeente €100,95

Toelichting op de komende speciale collectes

6 maart

Projecten van Geloof en Samenleving

Onder het motto “Remonstranten geven” is de instelling “Geloof en Samenleving” de landelijke Remonstrantse organisatie die de diaconale taak van de Broederschap uitvoert.

Een folder met uitgebreide info over Geloof en Samenleving kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau, info@remonstranten.org

 

25 maart (Goede Vrijdag)

Onderhoudsfonds

De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkje en voor de woonhuizen Kerkstraat 40 en 42. De onderhoudskosten zijn veel hoger dan de opbrengsten (we collecteren hiervoor twee keer per jaar), maar alle beetjes helpen!

27 maart (Pasen)

Ongedocumenteerden

Tijdens de Algemene Vergadering in 2014 hebben de Remonstranten een oproep aan de overheid gedaan om zich het lot van ongedocumenteerden aan te trekken. Vluchtelingen zonder geldige papieren. Met deze collecte kunnen de gemeenten de daad bij het woord voegen. De opbrengst is bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. Daar legt men zich onder meer toe op het bieden van “bad, bed en brood” maar ook op begeleiding van deze vluchtelingen.

10 april

Amnesty International

Amnesty is een onafhankelijke wereldwijde beweging die zich inzet voor slachtoffers van de schending van mensenrechten. In Nederland zijn ongeveer 255.000 mensen lid van de organisatie.

24 april

Protestants Interkerkelijk Thuisfront

De Koninklijke PIT Pro Rege bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen en geeft financiële steun aan welzijnsprojecten.

15 mei (Pinksteren)

Ster-kampen

Stichting de Ster geeft kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar op een leuke manier een steuntje in de rug door het organiseren van kampen voor verschillende leeftijdsgroepen.

Zo zijn er sterkampen speciaal bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of die gepest worden. Zie ook www.stichtingdester.nl

29 mei

Warchild

Warchild helpt kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Dit betreft dan psychosociale hulpverlening. Op een veilige plek worden zij geholpen hun ingrijpende ervaring zo snel mogelijk te verwerken waardoor ze weer gewoon kind kunnen zijn.

Verjaardagen

9 maart dhr. M. v.d. Voet
15 maart mevr. O. de Vreugd-Schouten
15 maart mevr. M. Meijnders-Heck
20 maart mevr. P.C. Plooij-van Gorsel
26 maart mevr. M. v.d. Voet-Beuk
2 april dhr. J.A. Dop
6 april mevr. A.L.R. Renee-Francot
8 april mevr. M.M. de Rijk-v.d. Noll
13 april dhr. K.G. van Wolveren
20 april mevr. H. Themmen-van Rosmalen
24 april dhr. J.H. van Gelder
26 april mevr. I. de Mooij
29 april dhr. M.S.P. Zuiderwijk
5 mei dhr. H.A.L.W. Hoogenboom
10 mei mevr. E. A. Maarse
18 mei mevr. M. Kersten-Lindeman
18 mei mevr. P. Ouwehand-van Duijvenvoorde
10 juni mevr. J. v.d Meer
13 juni dhr. E.M. van Pelt

 

Rooster vrijwillige bloemendienst

6 maart M. ten Kate – Dam
25/27 maart mevr. J.de Vries Lentsch – van Staveren
10 april dhr J.A. Dop
24 april der. M. Vis
15 mei Fam. de Vries – Korevaar.
29 mei dhr. J.H. van Gelder.
12 juni Fam. Broström

Wilt u zelf aan de datum denken als u voor de bloemen moet zorgen. Het komt voor dat de bloemendienst “vergeten” wordt. Er wordt dan wel een vaas bloemen uit het huis van de koster gehaald, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van het bloemenrooster.

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.

Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden. De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail: rick@adsnzo.nl 


De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt naar: “waar vind je ons” en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via : www.oudewetering.remonstranten.nl

 

Waar is de acceptgirokaart voor:
SOS-kinderdorpen/Net4Kids

Wij vragen deze keer uw bijdrage voor de genoemde kinderfondsen. Wat zij doen behoeft, denken wij, nauwelijks toelichting. In het kerstnummer van “Op de Oude Wateringhe” hebben wij trouwens een bericht van Net4Kids opgenomen.

Degenen die het krantje digitaal ontvangen vragen wij een bijdrage over te maken op de volgende bankrekening: Remonstrantse Gemeente Oude Wetering, NL55 INGB 0000 1977 83.

Alvast hartelijk dank!

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  Haar e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 28 februari 2016

Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom

e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831

e-mailadres: hemawest@zonnet.nl

Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering

op maandag 21 maart 2016.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda.

1.         Opening.

2.         Notulen   d.d. 31 maart 2015.

3.         Jaarverslag secretaris.

4.         Financieel verslag van de penningmeester.

5.         Begroting 2017.

6.         Verslag     Kascommissie.

7.         Verkiezing Kascommissie.

8.         Verslag.     Beheers commissie.

PAUZE

9.        Mededelingen kerkenraad.
De twee kerkenraadsleden dhr M. Vis en mevr. M. ten Kate -Dam hebben periode in
hun bestuursfunctie voltooid. Voor de volgende periode stellen ze zich weer beschikbaar.
Indien er tegenkandidaten zijn dan graag voor de vergadering melden.

10.       Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag 2015 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.
Op 1 januari 2015 telde de Gemeente 19 Leden, 23 Vrienden en 25 Belangstellende. In dit jaar verloren we 3 leden nl. een lid die verhuist is, een lid die opgezegd heeft en een lid die overleden is. Ook overleden er twee vrienden. Dominee Ritmeester begon dit jaar enthousiast, jammer genoeg melde ze zich ziek in het lopende jaar. In september ging ze weer aan het werk. We organiseerden activiteiten om meer bekendheid te krijgen. De kerk werd verhuurd voor huwelijken, gebruikt voor concerten en lezingen. De Arminiaense Markt werd weer verzorgd door leden en vrienden.

Kerkdiensten.
In het jaar 2015 werden er 27 diensten gehouden, waarvan er zes gezinsdiensten waren. De Startzondag in de maand september begon met een gezamenlijk ontbijt. Kerstavond was er een dienst die, met assistentie van een paar moeders en de dominee, geheel verzorgd werd door de kinderen van de Kinderkring, na afloop was er vuurwerk en muziek. In de Adventstijd werd er een kerstlunch georganiseerd, deze werd druk bezocht en werd geheel verzorgd door het kostersechtpaar. De lunch werd door zang, een gedicht en een Kerstverhaal afgewisseld. Tijdens de Kerstdienst op eerste Kerstdag werd de dienst opgevrolijkt door harpspel. Na afloop van de Oudejaarsdienst werden we getrakteerd op oliebollen en Glühwein.

Kerkenraad.
De kerkenraad kwam zes keer bijeen om te vergaderen, de zevende keer was de jaarvergadering. Er werd een groep gevormd om te gaan werken aan een programma waarmee we aandacht vragen voor het Remonstrantse geloof. Voor het onderhoud van onze kerk kwam de Beheers commissie verschillende keren bijeen. De leden van de kerkenraad waren aanwezig bij verschillende bijeenkomsten.

Toerusting/Winterwerk.
Er werden twee Vriendendiensten gehouden. Op 20 juni was er een Kerkennacht. Het programma werd door  vrijwilligers verzorgd.

Samenwerking.
Het Oecumenisch beraad had verschillende bijeenkomsten. Er werd een Vastenmaaltijd georganiseerd. Het thema was  “delen”. Ieder nam wat mee. Na de maaltijd was er een lezing over het werk van het Leger des Heils op Bali.
28 juni was er een tocht naar Tegelen voor de Passiespelen.

Pastoraat.
Door de afwezigheid van de predikant werden de werkzaamheden zoveel mogelijk waar genomen door de kerkenraad.
Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechte eenheid met jong en oud. We hopen dat we blijven volhouden.