Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

Overdenking

Van de predikant

Het verlangen naar persoonlijk en gedeeld geluk

De adventstijd is begonnen. Een bijzondere adventstijd, die misschien nog wel meer dan voorheen in het teken staat van verlangen naar licht en warmte. Dan bedoel ik niet alleen in de betekenis van licht in de vorm van kaarsen, het weer langer dag worden en wat korter nacht, maar ook in de betekenis van minder zwaar en meer luchtigheid en spontaniteit. Van elkaar weer vastpakken, omhelzen, troosten en omarmen. Er zullen maar weinigen van ons zijn die daar niet naar verlangen. Toch is het niet zo dat we alleen naar licht en warmte verlangen, we brengen het ook. Vrijwel dagelijks hoor ik van mensen uit onze gemeenschap terug dat er iemand een pan soep heeft gebracht, dat er samen gegeten wordt, dat er een boek is aangeraden of een persoonlijk verhaal is gedeeld. Die kleinere en grotere blijken van betrokkenheid lijken dan misschien soms vooral praktisch van aard, ze zijn ook tastbare blijken van licht en warmte.

 

Deze huidige tijd heeft ons van vele mogelijkheden beroofd, maar ook dingen gebracht die dicht bij huis rust, warmte en liefde brengen. Daarom is het lied dat ik deze advent leidraad wil laten zijn ‘Voor mij is geluk’. Het is lied 783 in het liedboek. Het geluk is niet vooral te vinden door er met een vliegtuig heen te vliegen, of jezelf voorbij rennend om aan zoveel mogelijk dingen mee te doen, of te kunnen zeggen dat je alle bekroonde boeken hebt gelezen of films hebt gezien. Het is veel meer basaal dan dat, het is dichterbij en het is te plaatsen in de komst van het kind van vrede en liefde:

 

Voor mij is geluk de wind om mijn oren,

de zon in de lucht en languit in ’t gras.

Voor mij is geluk de stilte te horen

om zo te ontdekken hoe het ooit was.

 

Voor mij is geluk het leven te delen,

een hand in mijn hand en samen op pad.

Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen

en zachtjes te fluisteren: ‘Jij bent mijn schat’.

 

Voor mij is geluk om vrede te maken.

De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.

Voor mij is geluk de ruzies te staken,

om muren te slechten, stoppen met strijd.

Om liefde te geven nu en altijd.

 

U kunt het lied prachtig uitgevoerd door Iris Kroes horen op YouTube. Zoek op ‘Iris Kroes voor mij is geluk’ of via de volgende link:  https://www.youtube.com/watch?v=-skcxhGPftc

 

Dit lied zult u op verschillende plekken wellicht tegenkomen deze tijd: bijvoorbeeld in de podcast en in mijn bijdrage aan de remonstrantse virtuele adventskalender. Het maakt geluk minder hoogdravend en gemakkelijker te vinden en te accepteren. Het is in de kleine dingen en in het vinden van een zelf uit te voeren opdracht. Het gaat niet meer om het geluk van de dikke ik, maar een persoonlijk zijn en een gezamenlijk verlangen. Dat is waar we tijdens advent naar op weg zijn.

 

Vanaf zondag 29 november is er elke dag een nieuwe bijdrage op de digitale adventskalender van de landelijke remonstranten. De eerste bijdrage komt van mij, vanuit onze eigen gemeente. Kijk op www.remonstranten.nl/kerst

 

Met kerstavond komen we niet fysiek bij elkaar maar sluiten we aan bij het landelijke initiatief om kerst live online te vieren, met bijdragen uit verschillende delen van het land. Uw dominee is daar samen met Ds. Elly van Cuijck en Ds. Joost Röselaers de aanstichter en trekker van. Via Zoom of YouTube kunt u thuis met familie, vrienden of andere gemeenteleden meedoen aan deze live bijeenkomst met als thema: ‘Voor iedereen is er plaats’. En… tijdens deze virtuele bijeenkomst zingen we uit volle borst mee. Sterker nog, van 1 tot 14 december kunt u twee van de liederen instuderen in verschillende stemmen en uw eigen partij insturen voor het virtuele kerstkoor. Hartstikke leuk om te doen. Meer daarover vindt u in dit blad. Ik nodig u van harte uit voor het virtuele koor en natuurlijk de virtuele bijeenkomst op kerstavond. Zorg dat u een kaars gereed hebt op kerstavond, zodat we met elkaar het licht van kerst op zoveel mogelijk plekken ontsteken!

 

Ik wens u een mooie adventstijd toe, een goede kerst en natuurlijk een mooi 2021.

 

Ds. Jan Berkvens

Wat missen we het zingen, dus zing op kerstavond uit volle borst mee!

Wij zingen wel met kerst! Omdat kerst zonder zingen ondenkbaar is, nodigen we u uit om alleen, of met vrienden, familie, gemeenteleden, leden van je koor, met Tijmen en Maarten van het pop up choir twee kerstliedjes gewoon thuis, in de tuin van de kerk of op een andere plek te oefenen en de partij die jij zingt op te nemen en in te sturen. Dat kan tot 17 december. Iedereen kan meedoen! Op kerstavond 24 december om 20 uur kun je het resultaat bewonderen én natuurlijk met je vrienden en familie thuis, tijdens de virtuele live kerstbijeenkomst mee zingen. Ga enthousiast aan de slag en stuur de door jou ingezongen partijen vóór 15 december in. De zangpartijen en instructies vind je op de volgende internetpagina: www.remonstranten.nl/kerst

Gedicht

Door goede machten omgeven (Bonhoeffer)

Door goede machten trouw en stil omgeven,
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met u leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Nog wil de oude pijn ons hart vernielen,
nog drukt de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef ons opgejaagde zielen
het heil waarvoor gij zelf ons hebt bestemd.

En zo gij ons de bitt’re kelk wilt geven
vol leed, gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
dan willen wij wat voorbijging gedenken,
geheel van u zal dan ons leven zijn.

Boekenclub: Het geheime dagboek van Hendrik Groen

In het nieuwe jaar starten we met een nieuw boek: Het nieuwste geheime dagboek van Hendrik Groen. Het dagboek kent inmiddels verschillende delen, dit laatste deel is onlangs uitgekomen. Het is geestig geschreven, maar raakt ook thema’s aan van het ouder worden. Geef je alvast op, zodat we met de deelnemers een geschikt moment kunnen vinden voor het bespreken van het boek.

Opgave bij Marjan Kersten: marjan.kersten@kpnmail.nl

Kerstavond 24 december: Online Kerstfeest

 

Om 20 uur op Kerstavond begint het Online Kerstfeest.  Aan de virtuele kerststal verkopen we geen ‘er is geen plaats in de herberg’, want voor iedereen is plaats! Vanuit remonstrantse kerken in het hele land komen bijdragen aan dit Kerstfeest, waarbij het Kerstverhaal uit onze eigen kerk komt. Live! Er is veel muziek! Je kunt alleen, met de buurman of buurvrouw, je kinderen en kleinkinderen, meedoen vanuit huis. Zorg dat je een kaars bij de hand hebt, zodat we met elkaar overal in het land het kerstlicht aan kunnen steken. De twee liederen van het Popup Choir waar jij je stem aan hebt kunnen toevoegen tot 15 december worden met elkaar gezongen. Kortom: een mooie en warme Kerstavond met ruimte voor verhalen, gebed, kaarslicht. Het Kerstfeest is live te volgen op het YouTube kanaal van de remonstranten, gewoon via internet. Een gezegend Kerstfeest gewenst!

VAN DE KERKENRAAD

In Herinnering

 

Toch nog onverwacht overleed op 7 september van dit jaar op 83-jarige leeftijd ons gemeentelid Piet de Vreugd.

Piet was samen met zijn Onneke zeer betrokken bij onze gemeente.

Hij was een trouwe bezoeker van onze kerkdiensten en er eigenlijk altijd ook bij wanneer er andere gebeurtenissen waren. Te denken valt bijvoorbeeld aan onze jaarlijkse Arminiaanse Markt. Ook was Piet actief in de Beheercommissie, de commissie die waakt over het onroerend goed van de gemeente, het kerkgebouw en de twee woonhuizen ter weerszijde er van.  Vanuit zijn achtergrond als directeur-eigenaar van de Hillegomse Houthandel kon hij natuurlijk een waardevolle inbreng leveren en dat deed hij dan ook! 

Piet was zeker ook een hele aimabele man, een goede vriend. Wij missen hem en wensen Onneke en de familie ook op deze plaats nog eens veel  sterkte toe.

 

Na de geboden gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren in de Maartenskerk te Hillegom op zondag 13 september, was de afscheidsdienst, geleid door ds. Jan Berkvens, de volgende dag in dezelfde kerk. Ons kerkje zou daarvoor te klein geweest zijn.

 

Doopplechtigheid

 

“Startzondag was dit jaar op 27 september. Die was deze keer extra bijzonder omdat Lydia Zeijlemaker door onze predikant Jan Berkvens werd gedoopt en zij toetrad als lid van onze gemeente. Wij heten Lydia ook op deze plaats van harte welkom in onze gemeente”.

Kerstmis 2020

Door de coronacrisis zijn er nog steeds gebeurtenissen die niet door kunnen gaan. Dat is ook zo voor de kerstperiode. Jammer, maar het naleven van de bekende veiligheidsmaatregelen in het belang van onze gezondheid staat voorop. Was het maar waar dat we voor de aankomende tijd mogen rekenen op een ook voor onze gemeente belangrijke versoepeling van maatregelen. Dat is niet het geval.

 We hebben daarom moeten besluiten dat de traditionele kerstlunch

niet doorgaat. De ruimte in ons kerkje is daarvoor gewoonweg te beperkt.

 

Om dezelfde reden zal ook de kinderkerstviering in ons kerkje op kerstavond niet gehouden kunnen worden. Zoals u in onze mail van 2 december heeft kunnen lezen komt daarvoor in de plaats een live online kerstfeest. Dit wordt zeker de moeite waard om online bij te wonen. Een link naar het bijwonen daarvan volgt nog.

 

Het koperpoetsen, samen met het maken van kerstversiering kan ook al niet doorgaan, althans niet in de gebruikelijke setting.

 

In het binnenkort te verschijnen kerstnummer van “Op de Oude Wateringhe” zult u gelukkig nog wel de kerkdiensten op 1e Kerstdag en met Oudjaar aantreffen. Wij vragen u wel om u voor beide vieringen op te geven bij Hans de Vries (hanswdevries15@hetnet.nl). Doe dit alstublieft op tijd, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er voor iedereen plaats is.

 

Allemaal niet zulke prettige berichten die juist betrekking hebben op een periode van het jaar waarin we elkaar in een bijzondere sfeer kunnen ontmoeten én bemoedigen, maar op deze manier denken we dat we er toch een mooie maand van kunnen maken. Laten we hopen dat Kerst 2021 weer zoals gebruikelijk gevierd kan worden !

Toekomstvisie van de Remonstranten

 

Op 28 november jl. is tijdens een buitengewone Algemene Vergadering van Bestuur (AVB van Bestuur) die via “zoom” werd gehouden, de Visie “Remonstranten, een bezield verband” vastgesteld. Dit na wat een “gezamenlijke trektocht” werd genoemd, met de nodige consultaties en inspraakmomenten.

De Visie beslaat een periode van 10 jaar, van 2020 – 2030. We hebben u eerder dit jaar een concept toegestuurd voor eventueel commentaar van uw kant.

De Visie zal nogal wat teweeg brengen in onze Broederschap en daarom vinden wij het een goede zaak wanneer we die kunnen bespreken met zoveel mogelijk van onze leden, vrienden en belangstellenden. Wat kan een en ander gaan betekenen voor onze gemeente en hoe daarop dan te reageren?

 

Op 17 januari a.s is er een oecumenische dienst elders en we willen die zondagochtend voor deze keer graag benutten om samen met u de Visie eens onder de loupe te nemen, tijdens een bijeenkomst in ons kerkje.
Wij zullen u het document met een programma voor deze ochtend tijdig tevoren mailen.

Wilt u de genoemde datum vast noteren in uw agenda? We hopen op een grote belangstelling. Vervolgens zal dit belangrijke onderwerp zeker ook nog ter sprake komen in het voorjaar, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. En ook dan zal het laatste woord hierover nog niet gezegd zijn !

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
13 sepDr. Anna HoekstraExodus 32:7-14, Matth.18:21-35“70 x 70 maal”
27 sepDs. Jan BerkvensSperuken 15:1, Psalm 121“Seek us within yourselves”
11 oktDs. K.J.HoltzapffelHandelingen 9: 1-9“Mens en mensen van het licht”
25 oktDs. Jan BerkvensJohannes 12: 44-47“Was Jezus zwart wit fo toch een arabier”
8 novDs. M.F.de VriesPsalm 67“Hij moedigt ons aan dat wij leven”
22 novDs. Jan BerkvensJesaja 65: 17-20 “Een nieuwe hemel en een nieuwe wereld”
6 decDs. J.F. GoudEx.3:13-15, Openb.:8-13, Matt.6:6-13 “Uw naam worde geheiligd”

Opbrengst collectes

datum
13 september 100 Weeks€ 61,55Gemeente€ 50,00
27 septemberHuman Rights Watch€ 81,00 Gemeente€ 76,90
11 oktoberEpfras€ 34,00Gemeente€ 47,50
25 oktoberNet4Kids € 55,50Gemeente€ 64,50
8 november100 Weeks€ 35,80Gemeente€ 35,70
22 november Ongedocumenteerden€ 54,30Gemeente€ 50,90
06 december 100 weeks€ 54,50Gemeente€ 49,00

Toelichting op de komende speciale collectes

6 december

Warchild

 

Warchild helpt kinderen in door oorlog of andere conflicten getroffen gebieden. Het betreft dan psychosociale hulpverlening. Op een veilige plek worden zij geholpen om hun ingrijpende ervaringen zo snel mogelijk te verwerken waardoor ze weer gewoon kind kunnen zijn.

 

20 decenber

Geloof en Samenleving

 

De landelijke instelling Geloof en Samenleving voert de diaconale taken van de Remonstranten uit. Wat de goede doelen zijn wisselt af en toe. In deze tijd ondersteunt men onder meer een vrijzinnige predikant die tijdens haar sabbatical hulp biedt aan vluchtelingen in Thessaloniki, Griekenland.

 

 

24 december

SOS -kinderdorpen

 

Op Kerstavond wordt volgens goede traditie tijdens de kinderkerstdienst voor SOS-kinderdorpen gecollecteerd.

Dat zal deze keer niet kunnen omdat de dienst door de coronacrisis niet doorgaat. Wij vinden hier een oplossing voor!

25 december

Remonstrantse Broederschap

 

 

De landelijke organisatie van ons Remonstranten is in Utrecht gevestigd. Ondersteuning van die kant kunnen wij echt niet missen.

De afgelopen tijd is er een visie ontwikkeld voor de komende 10 jaar. Regeren is vooruitzien! Geen overbodige luxe in deze tijd van ontkerkelijking. U gaat hier meer over horen en lezen.

 

3 januari

Bartiméus Fonds

 

De stichting zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een Chrstelijke levensovertuiging.

 

17 januari   Oecumenische Dienst elders. Een deel van de opbrengst gaat naar onze gemeente.

 

31 januari

Net4Kids

 

Ook voor dit kinderfonds collecteren we al jaren.Men zet zich in voor het welzijn van kinderen in meestal ontwikkelingslanden.

 

14 februari

Geloof en Samenleving

 

Op 20 december collecteerden we al een keer voor Geloof en Samenleving. Wij verwijzen u naar de toelichting daar.

Op de website www.remonstranten.nl kunt u meer informatie vinden.

 

28 februari

Onderhoudsfonds

Het zal nauwelijks toelichting nodig hebben dat het onderhoud van ons kerkje en de 2 woonhuizen geld kost. De jaarlijkse kosten zijn weliswaar in het algemeen een stuk hoger maar alle beetjes helpen!

GEDICHT

 

O kerstnacht schoner dan de dagen
hoe kunnen wij het licht verdragen
dat jammerlijk, in deze duistere tijden blinkt
maar tegelijk, het lied van een geboorte klinkt
wat mogen wij van dit kerstkind dan verwachten?
Hij ons verlost, van ongrijpbare, duistere machten
Hij zal ons blijdschap, geloof, verlossing brengen
en ons aller leven, tot in eeuwigheid, verlengen
met liefde, vrede, in eindeloze, onbegrepen tijd
hier willen wij van zingen en voelen ons bevrijd
van alle duisternis, ziekte en vele dreigementen
na de herfst, de winter, komt toch altijd weer de lente
met schoonheid, warmte en nieuw leven
welk kind, kan ons zoveel vreugde geven ?

CK., Badhoevedorp, donderdag, 19 november, 2020.

Verjaardagen

10 december mevr. B.M. Vermeulen-ter Mors
20 decemberhr M. du Prie
22 decembermevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 decembermw. P.C. van Pelt
05 januari mw. M.W. Prevoo-Pool
27 januari mw. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mw. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mw. J. Enthoven-Lamers
3 februarihr. J. van Hove
17 februari hr H. Bos
18 februari mw E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari hr H.C. Wesselius
26 februari hr D. Ouwehand

Kerkenblad

 

Na ca 12 jaar stop ik met het verzorgen van het kerkenblad.

De redactie wordt overgenomen door Marc Ouwerkerk e-mail: kerkje@ kerkje@volgloed.nl

De verspreiding wordt gedaan door Clarina van der Voete-mail: cvdvoet@ziggo.nl

Allen een goede Kerst en een prettige jaarwisseling toegewenst.

 

Marjan Wesselius

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: 27 februari 2021
Marc Ouwerkerk, Middelstegracht 38a,2312 TX Leiden tel 06-22514141

Emailadres: kerkje@ kerkje@volgloed.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org

Uitnodiging voor de Jaarvergadering van de Remonstrantse Gemeente
te Oude Wetering op maandag 14 september 2020   (uitgesteld van17 maart 2020).
Aanvang 20.00 uur.

Agenda.

1.          Opening.

2.          Notulen d.d. 26 maart 2019.

3.          Jaarverslag secretaresse.

4.          Financieel verslag penningmeester.

5.          Begroting 2020.

6.          Verslag Kascommissie.

7.           Verkiezing Kascommissie.

8.          Verslag Beheerscommissie.

9.          Evaluatie Werkplan 2019.

             Pauze

10.        Mededelingen Kerkenraad.
            .Aftreden secretaris.

11.        Werkplan 2020.

12.       Rondvraag en Sluiting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERGADERING REMONSTRANTSE GEMEENTE

OUDE WETERING 2019

 

Aanwezig: Bram van der Voet, Marlies ten Kate, Jeanie dev.L., Hein Wesselius, Dick Enthoven, Ed van Pelt, Plonie van Pelt,Hans de Vries, Martijn Vis, Corrie ne Jacques van Hove, Marjan Kersten(notulist)

  1. OPENING

Bram heet iedereen welkom , speciaal de nieuwe voorganger Jan Berkvens.

Gemeld wordt dat de bomen zijn gerooid en gesnoeid en dat er een nieuwe huurder is voor het huisje.

 

  1. NOTULEN 19 MAART 2018

Hr.Enthoven meldt dat hij Roos Ritmeester heeft gesproken, het gaat goed en ze laat iedereen groeten.

Verder wil zij graag het krantje blijven ontvangen. Marjan Wesselius zal worden verzocht dit digitaal door te sturen.

Notulen zijn goedgekeurd.

 

  1. FINANCIEEL VERSLAG

Hans licht dit in verkorte versie toe.

_ goede opbrengst Arminiaanse markt. In verlag 2019 p.m. begroot.

_ lage rentestand

_ verhuur huisje: kosten van de huurder worden deels door de kerk betaald zoals b.v. nieuwe keuken.

_ kosten van het jaarprogramma: minder dan begroot. reden: koffieconcert , inkomsten via collecte. Uitje wordt door mensen zelf bekostigd

_ de kosten van “op de oude wateringhe”zullen worden toegelicht . De  vrijwillige bijdrage is niet kosten dekkend.

_ Hans licht toelage COSfonds toe.

_ De kascommissie( bestaande uit Jeanie deVr.L. en Charles Kersten) heeft alles gecontroleerd en goed bevonden. Beiden zijn bereid het volgend jaar weer te doen.

Hans wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.

BEHEERCOMMISSIE

_ groen bijgewerkt

_ kozijnen moeten gerepareerd worden(van Es)

_ Hans vraagt om een lange termijn planning. Ed geeft aan dat niet te kunnen maken. Hij bekijkt de situatie ter plekke en neemt dan aktie op.

_ monumentenwacht 1x per 4 jaar = 2020?? Is nogal kostbaar.

_ de motor van het orgel maakt lawaai. Ed zal het isolatiemateriaal bekijken.

 

WERKPLAN 2018

Iedereen tevreden en minimale kosten.

 

WERKPLAN 2019

9 april “Zit er nog rek in”  te Zwammerdam

10 april   idem         te Leiden

25 april filmcafe inleiding, film en nagesprek, Jan samen met Amber de Rooy

5 mei na de dienst koffieconcert met Manon Ter Steege , viool en Gerand Bus, orgel

18 mei oecumenische buitendag naar abdij in Egmond

50,00 Euro all in

23 juni excursie naar Enkhuizen met eigen gemeente

 

RONDVRAAG

Hr. Enthoven wil weten hoe het staat met oecumenische dienst. Door ziekte van Roos is deze vorige keer niet door haar voorgegaan.

Marlies: er is een verslag zoek, maar ligt wel bij Marjan Wesselius??

Plonie: vermelde telefoonnummer is niet van de kerk maar van de koster.

Moet er een formulier worden ingevuld i.v.m. privacywet? Wel gedaan bij PKN

 

MEDEDELINGEN KERKENRAAD

Hans: Na afloop van de dienst, geleid door Jan Berkvens zal iemand worden benaderd om de volgende keer een bijbeltekst te lezen. Dit alleen bij eigen voorganger.

21 april zal dit worden gedaan door Corrie van Hove.

Toegelicht werd ook de buitendag van Waddinxveen op 1 spetember waar ook de mensen van O.W. welkom zijn. Op die dag is er geen dienst in O.W. De datum zal met Waddinxveen worden besproken.

Bram bedankt alle bezoekers.

 

Einde vergadering 21.40

 

Marjan Kersten

 

 

 

 

Jaarverslag 2019 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.
Op 1 januari telden de Gemeente 16 leden,24 vrienden en
17 belangstellende.
We hebben afscheid moeten nemen van mevrouw  van Haselen en de heer Enthoven.
Onze voorganger was(de interim-predikant) de heer Jan Berkvens.
Hij heeft de werkzaamheden van Roos overgenomen. In oktober studeerde hij af.
Voor de kerstdagen werd er koper gepoetst, kerststukjes gemaakte genoten we weer van een heerlijke kerstlunch. Dit alles werd verzorgd door ons kostersechtpaar.

Kerkdiensten.
De kerkdiensten waren weer om de twee weken. Met de feestdagen zijn het altijd gezinsdiensten.
De kerstavonddienst werd door de kinderen verzorgd. De opkomst is dan vrij groot omdat ook de familie en vrienden kwamen.
De kerstdienst op eerste kerstdag werd dit jaar gehouden met prachtig
harpspel.
De Hagepreek werd weer druk bezocht. Het weer werkte ook goed mee.

De Kerkenraad.
Deze kwamen zeker 6 keer bij elkaar. Telefonisch was er ook contact
De leden van de Beheerscommissie spraken elkaar regelmatig.

Toerusting/winterwerk.
De activiteiten die er waren werden goed bezocht b.v. Concerten ,
Filmavond en poëzieavond.
De boekenbespreking ging ook weer van start.
De Arminiaanse markt was een groot succes en altijd gezellig.
Zie verder de Activiteiten lijst.

Samenwerking.
Het Oecumenisch beraad werkte samen. Er werden twee diensten georganiseerd.
Ook was er contact met ander gemeenten uit de omgeving.

Pastoraat.
We probeerden zoveel mogelijk contact te hebben met leden ,vrienden en belangstellenden.

Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechteenheid
met Jong en Oud.