Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

Overdenking

 

Het kerst- en oudjaarsnummer van Op de Oude Wateringhe is toch altijd een beetje speciaal. December staat in het teken van de geboorte van Jezus, van hoop en van licht. Op het afgelopen jaar blikken we terug en voor het nieuwe nemen we ons van alles voor. Dat gaat eigenlijk vanzelf, als we door een winkelstraat lopen en al die vrolijke lichtjes zien. Door de films die op tv te zien zijn en door alle speciale kerstafleveringen van populaire series en programma’s. En natuurlijk gedurende de activiteiten die we in onze eigen kerk organiseren.

 

Ed van Pelt elders schrijft in dit nummer uitgebreid over de activiteiten deze maand. Het begint allemaal met het jaarlijkse koperpoetsen en de kerstlunch. Kerstavond vormt de kern van alle activiteiten: we horen het kerstverhaal op interactieve wijze en brengen letterlijk licht in de kerk. Kom vooral voor dit sfeervolle samenzijn en breng gerust vrienden en familie mee! Op kerstmorgen staan we stil bij wat er die nacht is gebeurd. Op oudjaar staan we stil bij het afgelopen jaar en herdenken we wie ons ontvallen zijn en steken we een kaarsje op voor wie wij in het bijzonder willen denken. Vier en gedenk mee, op die bijzondere plek die ons kerkje is.

 

Terugkijkend op het jaar 2019 zie ik hoe mooi en actief onze gemeenschap is. Zoveel mensen die de handen uit de mouwen steken. Er wordt actief deelgenomen aan de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd. Nieuw waren het filmcafé en de thema avond, die allebei goed bezocht werden. Ook de boekenclub kwam weer samen. We hebben mooie vieringen en concerten gehad. Nieuwe leden en vrienden meldden zich, Dick Enthoven ontviel ons. In de oecumene participeerden we dit najaar actief, onze Facebook pagina is in de lucht en wordt regelmatig bezocht. Zelf rondde ik mijn studie tot predikant af en in het komende voorjaar zal ik bevestigd worden als uw predikant. Het is nu een jaar geleden dat ik bij u kwam en ik doe het werk in onze gemeente met veel plezier. Samen met mijn aanstellingen bij de landelijke remonstrantse jongerengemeente en de gemeente in Hoorn probeer ik actief onze vrijzinnige manier van geloven en gemeenschap zijn vorm te geven. Voor mij draait dat om het geloof in en de hoop op een betere wereld, waar vrede is en aandacht voor elkaar, precies wat we met kerst met elkaar vieren.

 

Ik wens u goede dagen en een mooi 2020!

 

Jan Berkvens.

Van onze voorganger

 

‘Ik kom vannacht iets moois vertellen’

Kerstavond dinsdag 24 december 2019 19:00 uur

 

‘Ik kom iets moois vertellen’ zegt de engel tegen de herders in het veld. In dat donkere veld is opeens licht. Wat de engel vertelt is zó bijzonder dat de herders op zoek gaan op zoek naar dat bijzondere kind dat geboren is. Dat verhaal brengen we met elkaar tot leven komende kerstavond. We brengen licht in de kerk en zingen kerstliedjes. Kerstavond is juist ook voor kinderen een leuke avond. Komt allen en neem vrienden en familie mee!

 

Een moment van verstilling en afsluiting

Oudjaar dinsdag 31 december 2019 17:00 uur

 

Voordat we om middernacht het nieuwe jaar ingaan sluiten we om 17 uur het jaar af met deze oudejaarsdienst. We blikken terug op het afgelopen jaar en herdenken wie we moeten missen. We luisteren naar mooie muziek en steken een kaarsje aan voor wie wij gedenken of aan wie wij willen denken. Een mooi moment van verstilling en afsluiting voordat we het nieuwe jaar 2020 in stappen. Iedereen is welkom.

 

 

Uitbreiding zangrepertoire

 

Ergens in de eerste maanden van het jaar willen we graag een zangmiddag organiseren waarop we een aantal nieuwe liederen instuderen die we in diensten met elkaar kunnen zingen. Onze gedachte gaat uit naar een zaterdagmiddag in februari. Laat Jan Berkvens vooral weten als je daar aan mee wilt doen en of het moment van zaterdagmiddag een beetje uitkomt. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen meen kunnen doen.

 

 

Als u nog een organist weet…

 

Vanuit de organistengroep komt het verzoek om namen van mogelijk geïnteresseerde organisten door te geven. Dat kan bij elk kerkenraadslid, Hans Lippens of Jan Berkvens.

 

 

Kerstgedachte

 

Kerstmis vroeger bij ons thuis,
mijn hart vol weemoed en verlangen,
met z’n allen kort bij ’t fornuis,
de kerstboom helemaal vol gehangen.

Liedjes klonken als een engelenkoor,
het stalletje heel zacht verlicht,
en tussen de dennentakjes door,
kwamen de drie koningen al in zicht.

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel,
vandaag kun je dat niet zo intens beleven,
veel mensen weten wel wat ik bedoel,
de toekomst zal nu eenmaal anders leven.

Met een sneltreinvaart door de dagen heen,
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen,
alleen de eenzame blijven weer alleen,
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen.

En in een tijd van jachten en jagen,
kijk je anders tegen de wereld aan,
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen,
of moet ieder voor z’n eigen gaan.

Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten, 
moet altijd blijven, in elk gezin,
dit zal het harde in het leven verzachten, 
dan krijgt men er weer vertrouwen in.

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden,
voor ieder mens een goeie reden,
wat geldt voor hier en in alle landen,
Kerstmis, dat is echt een feest van vrede.

 

(https://www.gedichtenstad.nl/kerstgedichten/kerst-gedachte

 

Van de Kerkenraad

In Herinnering

 

Het ging met de gezondheid van Dick Enthoven al langere tijd niet zo goed meer, maar toch kwam zijn overlijden op 11 oktober jl., een kleine twee maanden voordat hij 85 jaar zou worden, voor ons nog onverwacht. Op de rouwkaart die we van de familie ontvingen staat o.a. : “bedroefd om het afscheid, maar met een blijde herinnering aan wat hij voor ons heeft betekend”. En daar kunnen wij ons helemaal bij aansluiten.

Dick heeft veel betekend voor ook onze gemeente, waarvan hij een trouwe Vriend was. Je kon aan hem merken dat hij zeer betrokken was bij het wel en wee er van. Het was zijn kerk, hoewel hij eigenlijk een Nederlands Hervormde achtergrond had. De zondagse diensten bezocht hij vaak en na afloop ging hij dan graag een gesprek aan met de predikant. Die gesprekken duurden nog wel eens wat lang en dan dreigden anderen niet aan bod te komen. Maar ja, wat doe je er aan hè?

Zijn betrokkenheid bleek onder meer ook uit het feit dat hij tot een aantal jaren terug lid was van de Beheercommissie, de club die waakt over het onderhoud van ons mooie kerkje en de woningen ter weerszijden er van. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering had hij bijna altijd wel vragen en/of opmerkingen. In positieve zin, dat wel. 

 

De Afscheidsdienst was op 18 oktober en werd geleid door onze predikant ds. Jan Berkvens. In De Spreng, want onze kerk zou daar echt véél te klein voor geweest zijn wegens de enorme belangstelling. Het was een mooie dienst met als openingslied “Een zaaier ging uit om te zaaien” en de overdenking van Jan Berkvens ging daar ook over. Heel toepasselijk dus. Dick was immers een boer pur sang. Zoon Richard en dochter Irene namen ons in hún overdenkingen mee naar het leven van en met hun vader en daar herkenden wij veel in. 

Na afloop van de dienst op die vrijdagmiddag, kon iedereen een laatste groet aan Dick brengen in zijn kerkje. We zullen Dick missen, dat mag duidelijk zijn.

Onze predikant

 

Het is al weer een jaar geleden dat we ds. Jan Berkvens mochten verwelkomen als onze nieuwe predikant. Hij volgde ds. Roos Ritmeester op die per 1 oktober 2018 om gezondheidsredenen voortijdig haar werk bij ons moest neerleggen. We sloten met hem een overeenkomst die op 1 januari a.s afloopt.

 

We kunnen nu gelukkig melden dat beide “partijen” graag met elkaar dóór willen gaan. En omdat Jan Berkvens op 19 oktober jl. met succes zijn proponentsexamen voor Remonstrants predikant aflegde kan hij nu zijn werk officieel in die  hoedanigheid voortzetten. Een afvaardiging van de kerkenraad was overigens bij zijn examen in de Vrijburg te Amsterdam aanwezig en heeft na de goede afloop aan hem een mooie bos bloemen overhandigd. 

 

Dominee Berkvens, nogmaals proficiat en wij hopen u nog veel jaren in ons midden te hebben als voorganger en inspirator. We gaan nog afspreken wanneer binnen afzienbare tijd uw bevestigings- en intrededienst zal zijn. 

Programma 2020

 

Met het naderen van het nieuwe jaar zijn wij vanzelfsprekend aan het nadenken over het programma voor 2020. Daarin zullen in ieder geval zaken voorkomen waaraan het afgelopen jaar door de tijd die onze nieuwe predikant aan zijn studie moest besteden, niet toegekomen werd.

We vroegen en kregen trouwens een mooie financiële bijdrage van het Fonds Cos van de Broederschap, voor het uitvoeren van het programma 2019 met een doorloop naar 2020. Zo krijgen we kosten gedekt.

Het fonds is er onder meer voor om kleine gemeenten zoals de onze een steuntje in de rug te geven.

Zodra het programma rond is stellen wij u daarvan natuurlijk op de hoogte en kunt u een en ander in uw agenda noteren 🙂

Mutaties

 

  • Zoals we hiervoor schreven verloren we door zijn overlijden in Dick Enthoven een goede Vriend van onze gemeente.
  • Mevrouw Elly Nieuwenhuijzen-Zwart verhuisde in Aalsmeer naar het Zorgcentrum Aalsmeer, Molenpad 2, 1431 BZ. We gingen al eens op haar nieuwe adres op visite en ze heeft het daar gelukkig naar haar zin. Al blijft het zwaar dat ze niet langer op haar oude vertrouwde adres kon blijven wonen. We wensen haar nog vele goede jaren toe in haar nieuwe woning.
  • Mevrouw A.P.B. (Lydia) Zeijlemaker, Sotaweg 62, 2371 GE Roelofarendsveen, heeft zich aangemeld als Lid. In het komende voorjaar zal ze belijdenis doen en officieel toetreden. We heten haar nu alvast van harte welkom!
  • mevrouw B.M. Vermeulen-ter Mors, Scheveningen meldde zich aan als vriend. Haar man Ton Vermeulen werd reeds bij ons ingeschreven als lid, komend van de gemeente Rotterdam.  Wij heten ook haar van harte welkom in onze gemeente. Nog kortgeleden, op 26 oktober jl. werd een kleindochter van het echtpaar door ds. Eric Cossee ten doop gehouden in ons kerkje ! 

Muziek en poëzieavond 29 november 2019

 

Vrijdag 29 november hadden we weer de jaarlijkse muziek en poëzieavond, georganiseerd door de Oecumenische werkgroep, bestaande uit, R.K. kerk, PKN en Remonstranten. Het was dit jaar voor de 5e keer dat het, zoals altijd, in ons kerkje werd gehouden.

Het thema was deze keer: VRIJHEID.

 

De ontvangst was met koffie, koek en Jägermeister. Ed had de blazers geregeld en verlichting en vuurkorf stonden aan. Het begon dus al heel feestelijk.

 

De organisten: Hans Lippens tevens zang, Wim Loos, keyboard en accordeon, en Gerard Bus ondersteunden het geheel muzikaal. Eric de Bruijn speelde op klarinet.

 

Van alle 3 de kerken  vertelden mensen hun zienswijze op vrijheid.

Van de Remonstranten waren dat Jeanie, Martijn en Charles.

Er werd gecollecteerd voor de 4-5 mei viering 2020 i.v.m. 75 jaar vrijheid.

De burgemeester van Alkemade gaf hier uitleg van.

 

49 personen waren aanwezig. Toch jammer dat er van onze eigen gemeente zo weinig gekomen waren. Jullie hebben zeker wat gemist!

 

Na de voorstelling hadden Ed en Plonie drankjes en hapjes verzorgd.

 

Bram bedankte de aanwezigen en allen gingen met een rozenplantje naar huis.

Nogmaals wil ik Ed en Plonie noemen en bedanken voor hun geweldige gastvrije ontvangst.

 

Marjan Kersten

 Badhoevedorp 30-11-2019

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
6 oktDr. K.J. Holtzapffel: niet ingevuld“Weest blij”
26 oktDs. E.H. Cossee: doopdienstJohannes 4:7-8 “Opnieuw geboren worden”
3 novDs. P.A.P.E. Kattenberg:Gen. 12: 1-8; Lucas 19:1-10
17 novDs.J.W. van Malde: Richteren 1 13,15 “Saul, koning tegen wil en dank”
1 decMevrouw Verhagen:Lucas 1: 57-80Boek vijftig en één lichtpuntjes. “Verwachting”

 

Opbrengst collectes

datum
6 oktoberOnderhoudsfonds€ 30,-Gemeente€ 43,-
26 oktoberDoopdienstGemeente234,-
3 novemberEpafras € 33,90Gemeente€ 41,77
17 novemberNet4Kids€ 34,50Gemeente€ 42,50
1 decemberOngedocumenteerden€ 52,45Gemeente€ 55,60

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

15 december

Geloof en Samenleving

 

De landelijke instelling Geloof en Samenleving voert de diaconale taak van de Remonstranten uit.

Wat de (goede) doelen zijn wisselt af en toe. Op de website www.remonstranten.nl kunt u hierover actuele informatie vinden.

 

24 december

SOS-kinderdorpen

 

Een voor ons zeer vertrouwd doel.  Op Kerstavond wordt volgens goede traditie  tijdens de Kinderkerstdienst voor SOS-kinderdorpen gecollecteerd. Deze organisatie zorgt er voor dat weeskinderen in armere landen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouder(s). Na Wereldoorlog II ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld van deze kinderdorpen. 

 

25 december

Remonstrantse Broederschap

 

Deze collecte wordt traditiegetrouw altijd op 1e Kerstdag gehouden/.

Ondersteuning door ons landelijke organisatie in Utrecht kunnen we echt niet missen!

Ook vanuit “Utrecht” worden activiteiten ondernomen om ons Remonstranten toekomstbestendig te laten zijn. Geen overbodige luxe in deze tijd van toenemende ontkerkelijking.

 

31 december

Artsen zonder Grenzen

 

Voor het eerste sinds langere tijd collecteren we weer voor deze bekende organisatie, die op veel plaatsen van de wereld medische noodhulp biedt. Teams komen in actie bij natuurrampen, noodsituaties , in conflictgebieden en bij de uitbraak van ziektes.

 

5 januari

Bartiméus Fonds  (v/h Bartiméus Sonneheerdt)

 

De stichting zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een Christelijke levensovertuiging

 

19 januari

Oecumenische dienst elders. Een deel van de opbrengst gaat naar onze gemeente)

 

 

2 februari

Net4Kids

 

Ook voor dit kinderfonds collecteren we al jaren. Men zet zich in voor het welzijn van kinderen in meestal ontwikkelingslanden. Via “Op de Oude Wateringhe” houden wij u af en toe op de hoogte van lopende projecten.

 

16 februari

Geloof en Samenleving

 

In december jl collecteerden we ook al een keer voor Geloof en Samenleving.

Wij verwijzen u naar de toelichting daar.

 

1 maart

Onderhoudsfonds

 

De opbrengst van deze collecte gebruiken we voor het onderhoud van ons eeuwenoude kerkje én voor de beide woonhuizen Kerkstraat 40 en 42.  De jaarlijkse kosten zijn weliswaar in het algemeen een stuk hoger maar alle beetjes helpen!

Verjaardagen

20 december hr M. du Prie
22 decembermevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 decembermw. P.C. van Pelt
05 januari mw. M.W. Prevoo-Pool
27 januari mw. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mw. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mw. J. Enthoven-Lamers
3 februarihr. J. van Hove
17 februari hr H. Bos
18 februari mw E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari hr H.C. Wesselius
26 februari hr D. Ouwehand
09 maart hr. M. v.d. Voet

Koperpoetsen

 

Op maandag 16 dec. om 10.30 uur gaan we met een stelletje enthousiastelingen het jaarlijkse koperpoetsen weer extra glans geven.

Niet alleen een noodzakelijk gebeuren maar ook een samen zijn waar de saamhorigheid in deze kleine kerk gemeenschap weer eens extra benadrukt wordt.

Zoals gebruikelijk de laatste jaren beginnen we met een kopje koffie en een lekkere kerststaaf als   

dikmakertje.

Daarna zal men de mouwen op moeten stropen om de kostbaarheden uit de kerk te laten glanzen.

Rond het middaguur is er voor een ieder weer een lekker kopje [erwten] soep en een broodje om de hongerige poetsmagen te stillen.

Na de lunch als het koperwerk klaar is gaan we de spullen op de tafel leggen om met z’n allen de kerst decoraties voor aan de wand te maken.

Dan ruimen we de rommel op en de eerste stap voor een gezellige kerst is gezet.

Groet de koster.

KERSTLUNCH

 

De kerstlunch is niet meer weg te denken binnen de Remonstrantse Kerk.

Wij zijn voornemens om het dit jaar te doen op vrijdag 20 dec.

Ook dit jaar beginnen we om 12.00 uur precies.

Heeft u een gedicht, een vers of een verhaal, neemt u dan kontact op met Jan Berkvens en samen

gaan we bekijken wat we het beste tussen de gerechten door kunnen plannen.

Ook dit jaar bestaat de lunch weer uit vijf gangen, zodat er ruimte genoeg is om te zingen ,bidden en

te luisteren.

Bent u nieuwsgierig geworden dan volgt hier het menu

 

                                                KERSTLUNCH

                                                        xxxxx

 

                                        KIP-KERRIE COCTAIL

                                               MET TOAST.

                                                    xxxxx

                                    BOSPADDESTOELEN CREME SOEP.

                                                    xxxxx

 

                                    LIMBURGS  ZUURVLEES (rund)

                           STAMPOT RODE KOOL  APPELCOMPOTE

                                              SLA GARNITUUR

                                                      xxxxx

                              CARAMEL CHEESE CAKE WARME ABRIKOOS

                                           VANILLE IJS MET SLAGROOM.

                                                      xxxxx

 

                             KOFFIE MET EEN LEKKERE BONBON>

                                                      xxxxx

 

Als u dit hebt gelezen is er denk ik geen reden om u niet aan te melden voor deze lunch.

In verband met de inkoop van de grondstoffen kunt u zich aan melden tot uiterlijk woensdag 18 dec. 19.00 uur bij Ed van Pelt.

Tel:071-3315920 Mail: plonie.ed@gmail.com

Wij hopen weer dat u allen komt, dan maken we er weer een lekkere en gezellige middag van.

Zo stap twee is gezet.   De Koster.

 

Stap 3

 

En dan gelijk stap drie, want enkele dagen na de kerst lunch is het op dinsdag 24 dec. al weer Kerstavond, waarin het kerstverhaal centraal staat.

Deze dienst die begint om 19.00 uur iedereen is van harte welkom.

Elk jaar zit de kerk vol we gaan er van uit dat het dit jaar weer zo is.

Ook al heeft u geen (klein)kinderen,het is de moeite waard om eens te komen.

U zult met een warm kerstgevoel huiswaarts keren.

Na afloop is er bij goed weer!! buiten een kerststal met glühwein, warme chocomel 

,koffie, thee en kerstkoekjes.

Een aantal muzikanten van de plaatselijke harmonie spelen kerstliedjes en een echte kerstman deelt de precentjes uit.  JOHO JOHO !!    Dit moet u een keer meemaken.

Tot ziens de koster.

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org