Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

 

Overdenking

Op 23 september jl. werd de dienst door ds. Roos Ritmeester geleid. Zoals we weten deed ze dat voor de laatste keer als onze eigen predikant. Ze moest helaas om gezondheidsredenen per 1 oktober jl. eerder dan voorzien afscheid van ons nemen. Hierna volgt haar overdenking op deze voor onze gemeente toch wat droevige zondag.   

Het verhaal van Jezus, die Simon en Andreas oproept hem te volgen, kunnen we lezen bij drie van de vier evangelisten. Bij Marcus en Matteüs roept Jezus zijn leerlingen als hij nog maar pas begonnen is met zijn prediking. Lopend langs het meer spreekt hij de mannen aan, vissers, druk bezig met hun broodwinning. En die mannen bedenken zich geen ogenblik laten alles achter en gaan achter Jezus aan. Een toch wel ongelofelijk verhaal!Ze weten nauwelijks achter wie ze aan gaan! Dat roept toch wel vragen op.

Lucas vertelt het verhaal van de roeping van de leerlingen op een later moment: ná Jezus’optreden in de synagogen van Nazareth en Kapernaüm en nà de wonderbaarlijke visvangst. Dan kun je je er nogietsbij voorstellen, dat ze zó’n man willen volgen.

Jezus achterna gaan. Gehoor geven aan zijn oproep om vissers van mensen te worden. Een oproep gedaan aan heel eenvoudige mannen. Geen mensen met uitzonderlijke begaafdheden of verdiensten, geen theologen, maar doodgewone mensen, met doodgewone vragen en verlangens in het leven. En tegelijkertijd vogels van heel diverse Zo op het eerste gezicht hadden de Twaalf weinig met elkaar gemeen: als we het een beetje overtrokken neerzetten was de één een onvoorspelbare visser, iemand met mogelijke vooroordelen tegen Nazaret, een ander een verafschuwde belastinginner, dan waren er nog twee “zonen van de donder” met een explosief humeur (zij hadden onenigheid over wie van hen de belangrijkste zou zijn (Lucas 9:46; 22:24). Jezus toonde Zijn ongenoegen toen zij Hem tegenspraken (Matteüs 16:23)) en één van hen bleek uiteindelijk een verrader.

Deze mannen zouden niet alleen zijn volgelingen zijn, maar ook de individuen die het dichtste bij hem zouden staan. Zij zouden getuigen zijn van Zijn boosheid op de geldwisselaars, zijn verdriet over de dood van een geliefde vriend en zijn eenzaamheid en  ellende toen Zij Hem in de hof van Getsemane in de steek lieten (Johannes 2:13-16; 11:35; Marcus 14:32-42).

Vanmorgen gaat het over twee gewone mannen Simon en Andreas, die hun dagelijks ding doen: vissen. En toch is dit ook een diep symbolisch verhaal.

Wat bezielt die broers om gehoor te geven aan de oproep van Jezus?!

 

Om dat te begrijpen moet je terug naar de grondtekst, naar het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament. Simon en Andreas vissen in het meer van Galilea en het woord dat voor het meer in het grieks gebruikt wordt is thalassa: zee.

 

En als we in de bijbel het woord ‘zee’ horen, dan moeten we opletten. Dan wordt er meer bedoeld dan een grote plas water. ‘Zee’ staat in de bijbel voor de oervloed, de chaos aan het begin van de schepping. Het staat ook voor de zondvloed. ‘Zee’ is symbool voor de krachten van dood en vernietiging, voor uitzichtloze wanhoop. Maar ook … wat minder dramatisch, de zee van skepsis en cynisme, de zee van : het is altijd zo geweest en het zal ook altijd wel zo blijven, het is nu eenmaal zoals het is, mijn tijd zal het wel duren …  Een heel herkenbare zee.

 

In die zee staan die twee mannen, in hun dagelijks leven van zwoegen voor hun dagelijks brood, waarschijnlijk op dezelfde manier als hun vaders en grootvaders. Werken, eten, slapen, bidden, een geregeld vaststaand leven. Helemaal niet zo verkeerd misschien, maar wel een leven waaraan iets ontbreekt. Want wàt raakt die mannen als Jezus ze roept? Wàt wordt er wakker in hen als ze hem daar aan de oever zien staan? Wat zien ze in die man, van wie ze nog geen grote daden gezien hebben? Hij, Jezus moet het allemaal nog gaan doen en toch … ze worden geraakt, er ontwaakt een verlangen , een hoop dat het met deze man anders zal worden. Voor het eerst durven ze te hopen en te verwachten dat het anders kan, dat er een bestemming is voor hun leven, een bestemming hoe dan ook. En die hoop krijgen ze doordat die man aan de oever zèlf rotsvast gelooft in een bestemming voor mensen. In heelheid in deze gebroken wereld. Jezus, een man die zelf geïnspireerd is en die weet dat hij het niet alleen kan doen, die weet dat hij anderen nodig heeft om die inspiratie door te geven. En hij ziet in Simon en Andreas hun verlangen, hun mogelijkheden:  Met jullie ga ik het doen. En Simon en Andreas komen uit zee en gaan aan land met geen ander perspectief dat het anders kan, in feite zonder enige zekerheid en toch misschien voor het eerst met vaste grond onder hun voeten.

 

De leerlingen zetten voet aan wal,  krijgen vaste grond onder hun voeten. Dat zal een totaal ander leven inhouden, een leven dat vraagt om andere keuzes. Zij zijn opgevist nu moeten ze zelf gaan vissen. Hoe doe je dat?

 

Op 8 april 1996, palmzondag, ben ik gedoopt  in de Geertekerk in Utrecht. Ik studeerde al theologie, maar of ik ooit in het ambt zou staan, dat wist ik nog niet. Ds. Siebrand die mij doopte gaf mij de tekst uit Marcus mee: ‘Ik zal u vissers van mensen maken’. Dat heeft mij toen heel erg ontroerd. Ik voelde me er ook klein bij.  Lieve deugd ! Zou hij dat in mij zien? Is dat niet veel te hoog gegrepen? Op dat moment had ik niet kunnen dromen dat ik op 1 september 2001, nog helemaal niet afgestudeerd, twee banen zou krijgen: de ene als voorganger van de Remonstrantse gemeente in Schoonhoven de ander als geestelijk verzorger in Altrecht. Die banen kwamen, omdat mensen iets in mij zagen, iets wat ik zelf nog nooit gezien had. Toen heb ik ervaren wat dat lied dat wij vanmorgen gezongen hebben: ’De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen’, kan bewerken. Mijn leven nam een nieuwe, ongekende  wending.

Toen heb ik ervaren hoezeer het vertrouwen dat een mens stelt in een ander bergen kan verzetten … Dat lied, uit het liedboek is  een lied geworden, dat met mij meegaat, dat mij geinspireerd heeft in mijn werk, in mijn leven. Het is een heel waar lied. Een leidraad.

 

Nu ik aan het einde gekomen ben van mijn  loopbaan in de visserijbranche , weet ik wat  meer van vissen De vraag die ik mij de laatste jaren gesteld heb is: ‘Wie vist nu eigenlijk wie op?’ In die vraag klinkt het antwoord natuurlijk al helemaal door.

Wij vissen elkaar op. En zó is het volgens mij ook bedoeld.

 

In de contacten met elkaar hier in dit kerkje in Oude Wetering , bij de koffie na de dienst, in de boekenkring, in de pastorale gesprekken , de mooie avonden en uitjes die wij gehad hebben heb ik altijd, bovenal, volstrekte gelijkwaardigheid ervaren. In die contacten waren wij vis en visser, soms om de beurt, soms tegelijkertijd, maar altijd begeleid, geïnspireerd door Gods Geest.

Wij worden allemaal geroepen, op onze eigen plek. Dat kan een rare, nooit gedachte  plek zijn. Daar weten u en ik alles van.

De zee, die bijbelse zee van chaos en wanhoop lijkt soms alles te overspoelen, maar er is echt land in zicht. Land waar wij allemaal samen horen te zijn. Wij mensen zijn bedoeld elkaar op het droge trekken en dat kunnen we.

De zee … , dat leven hier op aarde met zijn teleurstellingen, tekorten, gemis, al die onvervulde verlangens, die zee die  is er, daar moeten we mee leven. Dan is het goed om te bedenken dat er boten zijn, deze kerk wil ook zo’n bootje zijn. Een plek waar we elkaar opvissen. Een plek waar we samenkomen om vast te houden aan die droom van Johannes uit het laatste bijbelboek Openbaring waarin hij zegt: ‘En de zee was niet meer …’

 

Amen

VAN DE KERKENRAAD

 

Vacature predikant

Iedereen weet dat ds. Roos Ritmeester helaas om gezondheidsredenen per 1 oktober jl. afscheid van ons moest nemen. Op 23 september ging zij voor het laatst bij ons voor en daaraan is op die zondag natuurlijk de nodige aandacht gegeven. Wij betreuren haar besluit maar hebben er begrip voor.

Roos is vanaf 1 oktober 2014 onze predikant geweest en wij hebben goede herinneringen aan haar. Hopelijk zullen we haar de komende jaren af en toe nog eens als gastpredikant mogen begroeten.

 

In verband met het afscheid van Roos zijn we in overleg gegaan met de Coza (ons landelijk bestuur) over haar opvolging. Die heeft ons laten weten dat een kleine aanstelling (10%) niet meer toegestaan wordt.

Er zijn meer kleine gemeenten die hier mee te maken hebben of krijgen. Zij kunnen zich niet of nauwelijks een aanstelling van grotere omvang permitteren. In het komende voorjaar zal de Coza een overleg tussen de verschillende (kleine) gemeenten in het Groene Hart organiseren om na te gaan in hoeverre bepaalde vormen van samenwerking mogelijk zijn.

In afwachting daarvan hebben wij gezocht naar een interim-predikant voor in ieder geval een jaar (langer is volgens de Coza niet mogelijk). Het is ook daarom dat we de gebruikelijke procedure bij de vervulling van een vacdaturel, met inschakeling van een beroepingscommissie,deze keer niet hebben gevolgd.

 

Het verheugt ons u nu te kunnen melden dat we een interim-predikant gevonden hebben in de persoon van de heer Jan Berkvens te Amsterdam. Hij studeert momenteel nog voor zijn proponentsexamen en hoopt dat in oktober 2019 af te ronden. Hij is voor ons een oude bekende, omdat hij, toen nog wonend in Leiden, een tijd Vriend is geweest van onze gemeente.

Jan zal als opvolger van Roos de kerkdiensten van 24 december (Kinderkerstfeest) en 31 december (Oudjaar) voor zijn rekening nemen. Ook zal hij aan de Kerstlunch op 20 december deelnemen. Bij die gelegenheid zal hij zichzelf wel verder voorstellen.

We moeten nog overleg met elkaar hebben over de preekbeurten in 2019.

 

In memoriam

 

De afgelopen tijd zijn ons twee mensen ontvallen. Het zijn mevrouw M.E.H. Van Haselen-van de Engel te Roelofarendsveen en mevrouw J.G.Jonk-Krasenberg te Leiden. Mevrouw Van Haselen werd 89 jaar, mevrouw Jonk bereikte de gezegende leeftijd van 98 jaar. 

Mevrouw Van Haselen was al heel lang Vriend van onze gemeente, mevrouw Jonk, korter, Belangstellende.

Beiden kwamen nog maar heel weinig naar onze kerk, mede door hun hoge leeftijd.

Van mevrouw Jonk kunnen we ons herinneren dat ze altijd met haar dochter Els Jonk meekwam. Moeder en dochter waren zeer begaan met het lot van de dieren. Wanneer ds.Eric Cossee de dienst leidde -en beide dames waren dan zeker aanwezig !- noemde hij in gebed bij die gelegenheid altijd de dieren.

 

Kerkstraat 42

 

Per 1 februari a.s zal mevrouw Elly Maarse, belangstellende van onze gemeente, verhuizen van Kerkstraat 42 naar een appartement in Roelofarendsveen. Zij is dan ruim 18 jaar (waar blijft de tijd) onze buurvrouw geweest. We  oriënteren ons momenteel op verhuur aan nieuwe bewoners.

KOPERPOETSEN

 

Wat gaat de tijd verschrikkelijk snel voorbij,het laatste stukje koper is nog niet uitgepoetst, of de eerste moet alweer ingesmeerd. Het koper poetsen is een berg arbeid, maar vele handen maken licht werk volgens een oud gezegde.

En in deze trend gaan wij ook met een aantal mensen het koper weer laten glanzen voor de komende feestdagen. We willen dit doen op vrijdag 14 dec. om 10.30 uur. Natuurlijk starten we met een lekker bakkie en een stukje kerstkrans. Daarna laten we de handen flink te keer gaan, om na het poetsen zoals gebruikelijk de laatste jaren gezamenlijk een lichte lunch te gebruiken.

Uw koster zorgt weer voor een kopje soep en een broodje, waarna we de kerstdecoraties voor aan de muur gaan maken. Even opruimen en schoonmaken en de kerk is klaar voor de komende kerstdagen.

KERSTLUNCH

 

 En dan, zeker niet minder belangrijk de jaarlijkse kerstlunch. Zo zachtjes aan een soort traditie aan het worden. Er zijn mensen die hier echt naar uitkijken. Wij zijn voornemens dit te doen op donderdag 20 dec. om 12.00 uur. De lunch zelf is voor mij geen probleem, maar in welke vorm we de omlijsting gaan gieten is nog niet bekend.

Bij het schrijven van dit stukje hebben we waarschijnlijk nog geen dominee. Ook al zouden we dit zelf ter hand nemen is dat denk ik (met wat hulp) geen probleem. Hierbij zal ik u het kerstmenu bekend maken, zodat u niet voor een verrassing komt te staan.

 We starten deze middag met:

                                        DIV. HAM SOORTEN MET MELOEN

                                                     EN TOAST
                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                  

                                         KOPJE  RODE LINZENSOEP MET

                                                        KAASKOEKJE

                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                        KIPPENDIJ  IN ROMIGE KERRIESAUS
                                            WITTE RIJST< DOPERWTEN
                                                   GEMENGDE SALADE

                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                         TIRAMISU VAN AVOCADO<AARDBEI

                                                        EN LIMONCELLO

                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                                KOFFIE MET EEN BONBON

                                                       xxxxxxxxxxxxxx

 

Is er iets in dit menu wat u niet lust, meld dit  dan, en we gaan kijken of we u hierin tegemoet kunnen komen. Voorwaarde voor het deelnemen aan deze lunch is dat u zich hiervoor aanmeld i.v.m. de inkoop. Dit kunt u doen tot uiterlijk 2 dagen voor de vermelde datum.

Rest mij u nog ook namens Plonie hele fijne feestdagen toe te wensen, en graag tot ziens!
 Groeten Ed van Pelt, de koster.

Muziek en Poëzie avond.  Vrijdag 30 november.

 

Op deze avond om 20.00 uur begon de vierde Muziek en Poezie avond, georganiseerd door het oecumenisch beraad.

Wat we niet hadden verwacht was het grote aantal bezoekers.
Vanaf 19.30 uur was de kerk open en konden we de eerste mensen met een kopje koffie ontvangen. De mensen kregen een zeer gevarieerd progamma aangeboden. Een kleine greep hieruit: met o.a. Gerard Bus, Hans Lippens en Gert Stad, die hun kunnen ten gehore brachten op het prachtige oude orgel in de kerk. Hans Lippens die Jennie Verwey begeleide op een elektronische piano, zij zong twee prachtige liederen uit de liedbundel, wat een stem. Maar ook Hans liet zich niet onbetuigd en zong twee keer een mooi lied, begeleid door Gerard Bus op het orgel.

En vergeet niet Charles Kersten, Jeanie de Vries Lentsch, Trudy Renee, Maartje de Koning, Ria v.d. Zwet, Piet Munsterman, Onneke de Vreugd en Dorothe Klein Verdel die allen een mooi zelfgemaakt gedicht voorlazen, waarin het thema van de avond met hoofd en hart in voor kwamen.

De dominee van de P.K.N. kerk Christa Jonkheer en Bouke Bosma van de R.K.kerk deden een prachtig stuk. Nieuw op deze avond was Jeroen v.d. Nagel met zijn trompet, begeleid door Reinier Geluk op de piano. Een ieder in de kerk zat met open ogen en oren te kijken en luisteren naar wat deze twee ten gehoren brachten, een reden om ze nog eens terug te vragen.

En dan niet te vergeten de muziek virtuoos Wim Loos die met zijn accordeon een ieder liet genieten. Her eerste nummer I Giorni-Ludovico Einaudi was voor ons een primeur, hij speelde dat nummer deze avond voor de eerste keer nadat hij de muziek had omgezet van piano naar accordeon. Tot slot speelde Wim een soort zigeunerachtige bewerking waar een ieder kon meeklappen.

Grandioos!! Wim Loos en bedankt .

Het hele programma werd aan elkaar gepraat door Ria v.d. Zwet. Aan het einde van de avond werd er gecollecteerd voor de stichting Moier in Roelofarendsveen. De oprichter van deze stichting heeft ons netjes verteld wat het allemaal precies in hield. Moier is een wooninitiatief die 24 uur per etmaal begeleiding geeft aan geestelijk en licht lichamelijke gehandicapten. Een prachtig bedrag werd opgehaald n.l. € 314,20.

De organisatie was zeer verguld met dit bedrag en gaan hier spelletjes voor kopen voor de in te richten gemeenschapsruimte. Aan het einde werd nog met elkaar het slotlied gezongen,Dank,dank nu allen god! Tot slot is er nog heel gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Een ieder keerde huiswaarts met een prachtige potroos, geschonken door een gulle gever. Een avond waar we op terug kunnen kijken en er zeker een vervolg op komt. Dank aan alle medewerkers en op naar Nov. 2019 een lustrum jaar.

Ed van Pelt

Gedicht van Charles Kersten

Bij het afscheid van Roos Ritmeester

Helaas, het mocht niet langer duren
Jouw gezondheid kon dit niet verduren
Aan jouw geloofsherderschap komt hier een einde,
op jouw, geloofsinspiratie wij allen meedeinde
Jouw preken en bemoedigende woorden
hebben voor ons veel betekend
Alleen in de tijd, dat je bij ons was, hebben wij ons verrekend
Zo zie je: Wij hebben gewikt en God heeft beschikt
Hopen, dat goede rust je weer voldoende verkwikt,
om je weer eens te ontmoeten en te begroeten
Hartelijk dank, voor je zegenrijke werk,
gedaan voor ons en onze remonstrantse kerk

Getekend, CK., zaterdag, 22 september, 2018

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
9 septDs. M.J. WassenaarZach.8:4-8, 20-23; Marcus 8: 22-26"Stapsgewijs tot inzicht komen"
23 septDs. Roos Ritmeester Matth. 4:8-22; Matth.5:13-16"Visser"
7 oktDs. M.E. Rosen Jacobson -v.DamMarcus 9: 14-29“Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp”
4 novDr. E.H. CosseePsalm 25:4-10; Efeziërs 3:2,14-21 (Psalm 25:6) "Gedenk Uw barmhartigheid, Heer Thema: “Gedachten en gedenken”
18 nov Ds. Japke van MaldeExodus 1 en 2Geloven in vrijheid
2 dec Dr. Koen HoltzappfelJes.35:1-3; Matth. 11:2-6 “Nieuw begin”

 

Opbrengst collectes

datum
9 september Pax (IKV) € 30,70Gemeente€ 40,60
23 septemberVoedselbank Alkemade€ 78,70Gemeente€ 73,40
7 oktoberOnderhoudsfonds€ 32,10Gemeente€ 33,75
4 novemberEpafras € 73,90Gemeente€ 114,15
18 november Net4Kids€ 56,00Gemeente€ 70,80
2 decemberOngedocumenteerden€ 55,80Gemeente€ 46,00

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes 

 

16 december

Geloof en Samenleving

Geloof en Samenleving voert de diaconale taak van de Remonstranten uit. Een folder hierover kunt u opvragen bij het Landelijk Bureau (info@remonstranten.org). Maar ook op de website van de landelijke organisatie (www.remonstranten.nl) kunt u de nodige informatie vinden.

 

24 december

SOS-kinderdorpen

Op Kerstavond (dan is het kinderkerstfeest bij ons) wordt er altijd gecollecteerd voor SOS-kinderdorpen.

Die organisatie zorgt er voor dat weeskinderen of kinderen waarvoor de ouders om allerlei redenen niet kunnen zorgen, in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouders. Na de 2e Wereldoorlog ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

25 december

Remonstrantse Broederschap 

Ook traditiegetrouw collecteren we op 1e Kerstdag voor het werk van onze landelijke organisatie, die in Utrecht is gevestigd. Zonder hun steun zouden wij niet goed kunnen functioneren.

Wilt u hierover meer weten? Op de website van de Broederschap kunt u de nodige infomatie vinden.

www.remonstranten.org

31 december

Solidaridad

Solidaridad steunt boeren en arbeiders in delen van de zg. Derde Wereld in hun streven naar een menswaardig bestaan. De organisatie brengt onder meer de Max Havelaar koffie in de winkels. Nu werkt men aan de eerlijke en duurzame productie van fruit, cacao, thee en goud.

 

6 januari

Bartimeus Sonneheerdt

Deze vereniging zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een Christelijke levensovertuiging.

  

20 januari (oecumenische dienst elders)

Lepra Zending

Omstreeks deze tijd is het weer Wereld Lepra Dag.

Medewerkers van de Lepra Zending werken in tientallen landen om mensen die aan lepra lijden genezing, hoop, troost en zorg te bieden. De ziekte kan met relatief eenvoudige middelen worden bestreden. Per patiënt bedragen de kosten maar rond de E 250,–

 

3 februari

Net4Kids

Net4Kids zet zich net zoals SOS-kinderdorpen doet in voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden. In “Op de Oude Wateringhe” houden wij u af en toe op de hoogte. Het werk van deze organisatie kent wat andere accenten dan dat van SOS-kinderdorpen.

17 februari

Geloof en Samenleving

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de toelichting op de collecte die op 16 december jl. voor Geloof en Samenleving werd gehouden.

3 maart

Onderhoudsfonds

Uiteraard is er bijna elk jaar wel kleiner of groter onderhoud te verrichten aan onze gebouwen, de kerk en de woonhuizen ter weerszijden ervan.

In de begroting houden we daar steeds zoveel mogelijk rekening mee, maar extra inkomsten uit de collectes zijn zéér welkom.

Verjaardagen

02 december hr D. Enthoven
22 decembermevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 decembermw. P.C. van Pelt
05 januari mw. M.W. Prevoo-Pool
27 januari mw. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mw. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mw. J. Enthoven-Lamers
3 februarihr. J. van Hove
17 februari hr H. Bos
18 februari mw E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari hr H.C. Wesselius
26 februari hr D. Ouwehand
09 maart hr. M. v.d. Voet
15 maart mw. O. de Vreugd-Schouten
15 maartmw. M. Meijnders-Heck

Rooster vrijwillige bloemendienst

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

 

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

 

Het rooster voor de komende maanden is als volgt:

.   
Zondag   2 dec.          Fam. de Vries – Korevaar.
Zondag  16 dec.          Fam. Kersten -Lindeman.
Zondag  25 dec.          Mevr. Plooij- van Gorsel.
Zondag.  6 jan.            Fam. van Pelt – Rietveld.
Zondag. 20 jan.           Mevr. Prevoo – Pool.
Zondag.   3 febr.         de Heer Dop.
Zondag. 17 febr.         Fam. van Hove – Burgers.
Zondag.   3 maart.      Mevr. ten Kate – Dam.

Een kerstgedicht

 

Zo alleen

Ik zag haar lopen,  zo alleen

door al, die grauwe natte,
straten heen
Het enige wat ze had ,
op dit eenzaam pad
Haar ziel onder haar armen,
om zich aan te warmen
Het kan zo lopen,
is er langzaam ingeslopen
Nu gaat ze dagen achtereen,
 met plastic tas,
 zo koud, als steen
moeilijk, hier een ster van kerstmis,
te ontwaren
Onverwachts, ontmoette, ze een  ex dakloze Krijn
Toevallig, zij zelf, heet Katrijn
en houden beide van een goed glas wijn
Om dit eenzame leven,
wat ze eigenlijk verachten,
te verzachten
Overdag, is ze bij haar vriend Krijn
s’ Nachts, moet ze bij de daklozenacht-opvang zijn
Als haar schulden, straks zijn gesaneerd
en dit leven, haar genoeg  heeft geleerd,
kan ze samen met vriend Krijn,
een kerstboom kopen en versieren
Hun geloof, was wat op de achtergrond geraakt,
hoewel het vlammetje, altijd nog had gewaakt,
zo konden ze samen, heerlijk kerstfeest vieren

 

(Echt gebeurd)
CK.,Badhoevedorp, dinsdag, 20 november, 2018.

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org