Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 

Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

 

Overdenking

Op 16 mei mocht ik een inleiding gehouden over de relatie tussen ‘nieuwe tijds spiritualiteit’ en christendom. Nu is ‘nieuwe tijds spiritualiteit’ een – inmiddels wel wat achterhaalde – benaming voor een beweging of bewegingen die niet in één avond te behappen zijn. En daar dan nog een samenvatting van maken is ook geen eenvoudige klus.

Een poging dan maar: Het begon allemaal in de jaren 60/70, toen er niet alleen een sociale, maar ook een spirituele revolutie uitbrak.

Overal in het welvarende westen waren het jongeren uit de hogere middenklasse die alternatieve woon – en leefgemeenschappen gingen vormen. Daarin draaide het niet meer om status of aanzien, geld of carrière. Er werden reizen naar India en Afghanistan ondernomen . En ineens waren daar ook de goeroe’s: Maharishi Mahesh Yogi, de man voor wie de Beatles gingen en Bhagwan Shree Rajneesh, later Osho, die ongeremde zelfexpressie op ieder gebied aanmoedigde.

In de musical Hair werd gezongen: This is the dawning of the Age of Aquarius.

De wereld ging – astrologisch- een nieuw tijdperk in: het  Akwarius of Waterman tijdperk.

De voornaamste hoedanigheid van het Watermantijdperk is synthese. Het besef dat alles energie is en dat wij allen bewustzijn zijn. Dat de mens veel meer is dan zijn lichaam en dat we behoren tot één kosmische familie. Het wordt daardoor het tijdperk van het algemene belang, samen delen, geestelijke ontwikkeling, de ontdekking van onze bron én onze bestemming.

Dat klinkt natuurlijk allemaal fantastisch en met de flower power generatie leek die nieuwe dageraad te zijn aangebroken, maar zó eenvoudig was het toch niet.

De flower power generatie werd volwassen en een nieuwe zakelijkheid deed zijn intrede en de nieuwe jongeren gingen weer voluit mee in de ratrace van carrière, geld en macht.

En misschien heeft juist die  terugslag wel geleid tot de nieuwe spiritualiteit zoals we die vandaag de dag zien. Niet bij een groepje revolterende jongeren, maar in alle lagen van de bevolking. Die nieuwe tijdgeest is inmiddels ook doorgedrongen in wat je het establishment zou kunnen noemen. In de wetenschap, geneeskunde, het bedrijfsleven, waarin medewerkers naar allerlei spirituele cursussen worden gestuurd.

Groene politiek stijgt in aanzien in politieke partijen van links tot rechts en last but not least, ook in de kerk  – in sommige kerken- verkennen mensen voorzichtig een andere benadering van de traditie.

Als wij nu in de supermarkt staan, dan zien we in het tijdschriftenschap naast de vertrouwde Libelle en Margriet, bladen als Flow en Happinez staan, die alle facetten van die nieuwe tijdgeest onder de aandacht brengen. Spiritualiteit in glossy hapklare, delicate brokken. Dit klinkt even cynisch, maar zo cynisch bedoel ik het niet.

Het is een fenomeen. Ook alleen maar mogelijk in ons rijke Westen. Maar zeker niet oninteressant, want hier en daar –  best vaak – gaat het ook nog wel ergens over. Kernwaarden zijn: zelfonderzoek, vrijwillige eenvoud, ecologische leefgewoonten , een anti-consumentisme en een diep beleefd mondiaal bewust zijn: alles is met alles verbonden. Leven in aandacht: mindfull

Eén aspect treedt daarin prominent naar voren : ‘Leven in het nu’.

En daarover spreekt de spirituele leraar Eckhart Tolle. Die op zijn negenentwintigste naar eigen zeggen een ‘spirituele transformatie’  ervoer, die het begin was van zijn functioneren als spiritueel spreker en leraar.

Wat is er toch aan de hand met dat ‘nu’?

Bijna alle volksoverleveringen kennen het verhaal van een prachtig zuiver verleden, een paradijs, en een gouden toekomst waar we naar moeten streven. Het ‘nu’ deugt  in ieder geval niet. En als je de krant opslaat, of gewoon in je eigen omgeving om je heen kijkt dan kun je dat toch eigenlijk alleen maar bevestigen.

Er deugt heel veel niet. Deugen en niet deugen, zo kijken wij naar de wereld en, er moet een heleboel veranderen aan wat niet deugt!

En zo gingen en gaan we op aan de slag: tegen de heidenen, tegen de ketters, tegen de joden, de christenen en de moslims, tegen de rijken en tegen dictators, tegen mensen die discrimineren en tegen dierenbeulen, als het moet tot de dood erop volgt .

En we brengen ons heil bij de ‘niet ontwikkelde’ landen, onze godsdienst, onze cultuur. Allerlei goedbedoelde verbeterprojecten, die soms ook – daar wil ik niets aan af doen – ook werkelijk iets verbeteren, maar heel vaak toch ook helemaal niet. Tenslotte zitten we nu met een wereld waarin een Gouden Tijdperk verder weg lijkt dan ooit, of zouden we dat echt anders kunnen zien …

Hoe kun je dat denken in tegenstellingen, dat dualistische denken : deugen – niet deugen,, die spiraal van actie en reactie loslaten? Hoe zouden we moeten handelen als we geconfronteerd worden met datgene wat we het liefst zo snel mogelijk willen veranderen: verlies, onrecht, angst.

Eckhart Tolle zegt:

‘Zoek niet naar vrede, zoek niet naar een andere toestand dan die waarin je nu verkeert, want anders bouw je innerlijk verzet op. Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt. Op het moment dat je je onvrede aanvaardt, wordt die onvrede veranderd in vrede. Alles wat je volledig aanvaardt, zal je daar brengen, brengt je naar de vrede.

Dat is het wonder van de overgave. Als je aanvaardt wat is, wordt elk moment het beste.’

En ook zegt hij:’

‘Overgave is volkomen verenigbaar met in actie komen, veranderingen in gang zetten of doelen bereiken. Maar in de toestand van overgave stroomt er een totaal andere energie. Overgave brengt je weer in contact met de bronenergie van Zijn, en als wat je doet bezield is door Zijn,[ …]  . Door je niet te verzetten wordt de kwaliteit van je bewustzijn en dientengevolge de kwaliteit van alles wat je doet of maakt onmetelijk veel groter. De resultaten zorgen dan voor zichzelf en geven ook blijk van die kwaliteit. We zouden dat ‘handelen vanuit overgave ‘kunnen noemen. In de toestand van overgave zie je heel duidelijk wat je moet doen en kom je in actie.

Daarbij doe je één ding tegelijk.

Leer van de natuur: zie hoe alles gedaan wordt en hoe het wonder van het leven zich ontvouwt zonder ontevredenheid of ongelukkigheid.

Daarom zei Jezus:’Kijk naar de lelies, hoe ze groeien, ze zaaien niet en maaien niet.

Tot zover Eckhart Tolle.

 

Eckhart Tolle haalt een uitspraak van Jezus aan en als er één mens geweest is die in volledige overgave leefde dan was hij het wel. En zo komen we dan bij de relatie Nieuwe tijds spiritualiteit en christendom.

Als Jezus sprak over het Koninkrijk Gods dan bedoelde hij – zo zie ik het  –  niet in eerste instantie het leven na dit leven in de hemel, maar een staat van zijn die wij mensen hier en nu kunnen bereiken: Matteus 6: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is zal heel uw lichaam verlicht zijn. Is echter uw oog slecht, dan is heel uw lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn!”

Een helder oog!

Zienspeelt ook in het evangelie van Marcus een heel belangrijke rol. Het verhaal van de verheerlijking op de berg, een hoogtepunt in het leven van Jezus is tegelijk een dieptepunt als het gaat om het zien, om het inzicht van de leerlingen. En over hun hoofden heen richt Marcus zich tot ons. Wat zien wij? Dit verhaal staat ook nog eens tussen twee verhalen van blinden die genezen en wel zien wie Jezus is en wat hij verkondigt; Het Koninkrijk Gods is nabij.

Op de vraag wanneer komt dat koninkrijk dan , lezen we in Lucas zegt in hoofdstuk 21 vers 20a: De komst van het Koninkrijk laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: ‘Kijk hier is het’ of ‘daar is het’. Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. In het Grieks staat er entos humoon: binnen in jullie.

Zien: naar buiten èn naar binnen.

Maar hoe zorgen we ervoor dat ons oog helder is, m.a.w. hoe halen we de balk in ons oog die ons het doorkijkje naar het Koninkrijk belet?

Ik denk dat dat van ons de verantwoordelijkheid vraagt om telkens naar binnen te kijken als we geneigd zijn een oordeel over de buitenwereld te vormen.

In de Remonstrantse belijdenis uit 2006 staat “We geloven in Gods heilige Geest, die al wat mensen scheidt te boven gaat.

Zou dat niet gelden voor alle mensen? Sporen van de Geest vinden we in alle religies en levensbeschouwingen ( en ieder mens heeft een levensbeschouwing!).

Op allerlei wijze raakt de geest mensen aan en inspireert Zij. De Geest gaat grenzen over van kerk geloof en cultuur. Zij laat zich niet vastleggen in dogma’s en theologieën. De boodschap voor ons is dat wij  n mensen met een totaal andere achtergrond ook Gods aanwezigheid, de Heilige Geest, herkennen.

De vraag aan ons is de ander te herkennen en te aanvaarden als onszelf en te beseffen dat Gods Geest al wat mensen scheidt te boven gaat en ons bezielt tot wat heilig is en goed, opdat wij, zingend en zwijgend, biddend en handelend, God eren en dienen.

Roos Ritmeester

 

Van de Kerkenraad

Arminiaanse Markt
Zoals we inmiddels bij iedereen bekend mogen veronderstellen wordt onze Arminiaanse Markt dit jaar op zaterdag 7 juli gehouden. Degenen die willen meehelpen  om dit evenement tot een succes te maken maar zich hiervoor nog niet opgaven, vragen wij dit alsnog zo gauw mogelijk te doen. U kunt zich melden bij Hans de Vries (hanswdevries@hetnet).

Hagenpreek
Op initiatief van onze voorgangster ds. Roos Ritmeester werden de afgelopen twee jaar Hagenpreken gehouden, onder haar leiding. Ze waren een groot succes.

Dit jaar zal er een Hagenpreek zijn op zondag 26 augustus.  Plaats: in de tuin van de kosterswoning, waar ook na afloop een gezamenlijke picknick is.

Noteert u deze bijzondere dienst in de open lucht (als het weer het ook deze keer toelaat) vast in uw agenda.

Oecumenische Buitendag 13 januari  2018.
De Buitendag is een initiatief  van  de verschillende kerken in Roelofarendsveen. Dit jaar gingen we naar Utrecht. De bus van Bram vertrok om 12.30 van de Noordhoek. We waren met 30 belangstellenden.

Toen we bij het Catharijne Convent aankwamen stond de koffie voor ons klaar in een aparte kamer waar we ook onze spullen konden laten liggen.

We gingen na enige uitleg van onze Roos de tentoonstelling van Luther bekijken ,waar we zeker niet alleen waren .Zeker over de roerige tijd van de Reformatie was veel te zien. Spotprenten waren in die tijd ook hot .

Na een flinke wandeling door de stad kwamen we aan een gracht waar onze boot lag. De rondvaart was fantastisch. De kaptein kon heel goed en met humor veel vertellen over Utrecht. Om ongeveer 17.20 vertrokken we weer met de bus naar Moordrecht ,waar we een heerlijk 3 gangen diner geserveerd kregen. De terugreis verliep heel voorspoedig .

Het was een fantastisch dag en ook nog zonder regen.
De traditie zal zeker weer voortgezet worden.

Onneke.

 

 

 

Introductie J & C in de  Remonstrantse Kerk te Oude Wetering

 

Corrie en ik zijn op een bijzondere wijze terecht gekomen op de plaats, waar we ons nubevinden.

Je kunt zeggen op een “bijzondere wijze”.

Het heeft lang geduurd voordat dat plaats vond.

 

Beiden zijn we net vóór W.O. 2geboren  en ruim door Nederland getrokken, voordat we ons settelden.

De langste tijd woonden we wel in het laaggelegen deel van Nederland, het westen en de polders

Leiden en Waddinxveen.

Terugkijkend was dat waar onze ouders woonden en leefden en waar wij onze jeugd door brachten.

Mijn moeder kwam uit Oude wetering en woonde op de Kerkstraat nummer 71. Ze woonde daar in een gezin met 12 broertjes en zusjes in een klein huis met een bedstee op de gegane grond en een zolder voor alle kinderen.

 

In de lange schoolvakanties logeerde ik bij mijn ooms en tantes in Oude Wetering .

Mijn ouders waren dan in de zomervakanties verlost van een lastpost.

Ik logeerde toen bij mijn ooms en tantes en gedroeg me daar voorbeeldig.

(Wellicht herkennen velen van u dit).

 

Toen we vorig jaar een beschrijving lazen (zie hieronder in de voetnoot) over de recente geschiedenis van Roelofarendsveen  vielen de puzzel stukjes op hun plaats.

 

Achteraf kun je de omschrijving van wat er toen gebeurde in de korte periode 1957 tot 1963

opvatten als een scenario van een realistische film met de acteurs, die zich jarenlang hadden voorbereid in de entourage van de vorige eeuwen:

“”  armoede, de religieuze hegemonieen het gevecht met de elementen grond en water“” .

 

Dit scenario heeft zich daar gespeeld in onze jonge jaren zonder dat we het bewust waren.

Terugkijkend beleven we dat intens en met toenemende waardering.

 

Het spreekt mij (Jacques) aan, omdat ik uit dezelfde elementen (grond en water) ben geboren en ze als mijn omgeving voel.

De ontwikkeling van die periode is een historie die niet anders kon verlopen.

Nu zien we het resultaat om ons heen in de akkers vol nuttige  agrarische producten, bloemen en planten en de ontsluitingen in wegen en vaarten voor werk en ontspanning.

De mensen die dit tot stand brachten hebben hoofd en handgebruikt, hebben veel vernieuwd van wat door hun ouders was opgebouwd.

De ondernemersgeest vierde hoogtij. In man en vrouw.

De verrekening  man/vrouw kwam later. Verschillen onderling werden zonder revolutie opgelost.

 

Als nieuwkomers  voelen wij – Corrie en Jacques – ons welkom in de gemeenschap van de “Veeners”

en in de Remonstrantse kring in Oude Wetering. Er zijn maar weinig gemeenten in Nederland die nieuwe gemeenteleden op een dergelijke wijze binnen halen.

 

We zullen ons settelen in het Veen en het dorpmede het aanzien geven, zoals het in het boekje beschreven wordt.

 

De schrijvers Sjaak Bouwmeester en Fons van Rijn hebben met  “Ruilverkaveling” op luchtige wijze een epische periode van Roelofarendsveen (de jaren 1957 tot 1663) beschreven.

 

Gedicht van Charles Kersten

EVEN LEKKER KLAGEN

De wereld is zwaar en bedreigend voor vele oudjes
Denken ze, “laat ze maar zitten bij hun borreltje en zoutjes”?
Gelukkig komt de familie, nog af en toe, in het geweer
Van de staat, niets te verwachten, ook deze keer
Wat komt er, als oud mens, niet allemaal op je af?
Weet wel, duurt niet zo lang, dan staan ze aan je graf
Verzorging, gebreken, drukte, lawaai, it, bureaucratie, fiets- en autoterreur
Dan staan er plotseling nog een paar dieven of bedriegers voor je deur
’t gekke is, de oudjes passen ook nog weleens op de kleinkinderen,
om de de goede loop van de economie, niet al te veel te hinderen
Wil weten, als mijn kinderen, gebrekkig zijn of oud
Is er dan nog vrede en gaat dan ook alles goed of fout?
Wil niet klagen, wij hebben het tot nu toe goed,
maar denk eens aan het  aantal minderbedeelden
De gedachte, indruk, dat de ouderdom er niet zo toe doet,
Verdrietig, voel ik me, bij ’t zien van de tv-verzorgingsbeelden
Eert uw vader en uw moeder, in het land, dat God de Heer u geeft,
is ook zonder bijbel, iets, dat voor een ieder wat te zeggen heeft

CK., Badhoevedorp, donderdag, 30 maart, 2018.

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
18 maartDs. Roos RitmeesterDeut. 30:11-20; Marcus 9:14-29 "Ik geloof kom mijn ongeloof tegemoet”
30 maartDs. Roos RitmeesterJoh. 13: 1-15 Avondmaaldienst
1 aprilDs. A.S. LenselinkEz. 37; 1-14; Lucas 24: 1-9“Tot Leven komen”
15 aprilDs. Roos RitmeesterJoh.1: 4-16; Joh. 20: 19-29 “Eerst geloven dan zien”
29 aprilDs. R Thieme-TiesingPs. 31: 1-6, 18-25; Joh. 8: 1-12“Dan veroordeel ik u ook niet”
13 meiDs. Anne HoekstraEx. 19: 1-11; Joh 17: 13-26“Roep onxe namen dat zij één zijn"
20 meiDs. Wytske DijkstraPsalm 126; Hand. 2: 1-13
3 juni Ds. Roos Ritmeester“Waarheid en waarachtigheid”

Opbrengst collectes

datum
18 maartArminius Jongerengemeente € 51,65Gemeente€ 63,70
1 aprilProtestants Interk.Thuisfront€ 43,70Gemeente58,30
15 aprilAmnesty International€ 45,80Gemeente€ 55,30
29 aprilSter-kampen€ 52,00Gemeente€ 51,75
13 meiWarchild€ 41,50Gemeente€ 41,30
20 meiSOS-kinderdorpen€ 37,00Gemeente€ 439,55

Toelichting op de a.s. speciale collectes 

17 juni
Aids Fonds
Onlangs werd aan een donateur gevraagd waarom hij dit fonds al zo lang steunt. Die antwoordde: ömdat de stijd tegen aids geen sprint is, maar een marathon -en we zijn voorlopig nog niet bij de finish”.
Er is veel vooruitgang geboekt. Er zijn levensreddende medicijnen en het aantal hiv-infecties is flink gedaald. Toch zijn er nog grote problemen. Denk bv. aan al die kinderen die nog geen medicijnen krijgen.

1 juli
Light for the world
Deze organisatie wil betere oogzorg in Afrika en Azië bieden. Via lokale instellingen worden blinden en slechtzienden ook geholpen met onderwijs, hulpmiddelen en voorlichting om hun isolement te doorbreken.

22 juli
Lilianefonds
We collecteren al heel veel jaren voor dit fonds en terecht!  Het helpt kinderen in ontwikkelingslanden. Duizenden gehandicapte kinderen kunnen dankzij die hulp naar school, weer meedoen en meetellen in hun eigen omgeving.

26 augustus
Leprazending
Lepra  of melaatsheid is een oude ziekte die al in de tijd van de Bijbel voorkwam. In onze eeuw eist de ziekte jaarlijks nog honderduizenden slachtoffers.

Medewerkers van Leprazending werken in tientallen landen om de zieken genezing, zorg, troost en hoop te bieden. De ziekte kan met tamelijk eenvoudige middelen worden bestreden. De kosten bedragen ongeveer E 250,– per patiënt per jaar.

9 september
IKV Vredesweek
In deze tijd van het jaar organiseert het IKV, sinds een paar jaar PAX geheten, de Vredesweek.
PAX blijft zich o.a. inzetten voor ontwapening. Elk mens heeft recht op bescherming en een menswaardig bestaan. In Srebenica heeft de organisatie vorig jaar een tentoonstelling ingericht, die de bevolking helpt om te gaan met de pijn en de wonden uit het verleden.

Verjaardagen

10 junimw. J. v.d. Meer
13 junihr. E.M. van Pelt
20 junihr. R. Zuidema
4 julimevr. K. Broström
9 julimw. C.L.J. Put – de Vreugd
10 juliMw. C.M. Verbaas
21 julimw. H.M. Wesselius
3 augustusmw. M.J.F. Wesselius-Stokdijk
10 augustusdh.E.H. Cossee
14 augustusmw. P. Bokhorst
15 augustusmw. D. de Vries-Korevaar
18 augustusmw. W.E. Lagerweij
20 augustushr. J. Verkuyl
28 augustushr. R. Kooijman
30 augustusmw. E. Nieuwenhuijzen-Zwart
31 augustusmw. Y.H.E. Zuiderwijk-van Schie
6 septembermw. J. Vis-Warmerdam

Rooster vrijwillige bloemendienst

Sinds jaar en dag kennen wij de “vrijwillige bloemendienst”.

Het idee hierachter is dat wij op die manier aan iemand van ons die bijvoorbeeld ziek is of een heugelijk feit te vieren had of heeft, in de bloemetjes kunnen zetten. Die bloemen worden verzorgd door onze eigen leden, vrienden en belangstellenden.

Degene die hiervoor is ingeroosterd zorg nl. voor een mooi boeket dat tijdens de kerkdienst op het koorhek  staat. De predikant meldt vanaf de kansel bij de Mededelingen voor wie de bloemen bestemd zijn en na afloop van de dienst wordt er voor gezorgd dat ze (met een kaartje) naar het bestemde adres worden gebracht.

Het blijkt al enige tijd nog niet zo eenvoudig te zijn om het (kwartaal)rooster te vullen. Daarom vragen wij ieders medewerking om deze mooie traditie in stand te houden. Het zou toch doodzonde zijn wanneer we er wegens gebrek aan belangstelling mee moeten stoppen?

Het rooster voor de komende maanden is als volgt:

Zondag      17 juni       De heer dr. J.A. Dop.
Zondag        1 juli         De fam. Wesselius.
Zondag      22 juli.        De  fam. Ouwehand.
Zondag.     26 aug.       De  fam.  Vis.
Zondag       9  sept.      Mevr.  E. Nieuwenhuijzen-Zwart.

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 maart 2018
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org