Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

 

 Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

Onvoorwaardelijk houvast?

Met in ons achterhoofd de vraag: ’Bestaat er zoiets als een “onvoorwaardelijk houvast”, een houvast dat niet afhankelijk is van omstandigheden, lazen we in de dienst van 3 september het verhaal van de farizeeër Nicodemus, die midden in de nacht Jezus bezoekt. (Joh.3:1-21)

Nicodemus is, denk ik, zo’n theoloog die oprecht wil begrijpen wat hij gelooft. Zo’n man die zijn houvast heeft en zoekt in de traditie waardoor hij is gevormd, maar waar hij ook zijn vragen bij heeft en wat dat betreft is hij, denk ik, een heel herkenbare figuur.  Zitten wij ook niet met vragen waar nooit een antwoord op gekomen is? Zijn wij vaak ook niet opgegroeid met geloofszekerheden die op een gegeven moment niet meer bleken te voldoen? En daar sta je dan. Je wéét dat er meer is tussen hemel en aarde, maar je vindt het niet meer in je oude vertrouwde clubje. En je vindt het ook niet één twee drie ergens anders, je moet op zoek. Zoiets stel ik me voor bij Nicodemus. Hij benadert Jezus met het hoogste respect, maar wordt nogal bars toegesproken: ´Waarachtig ik verzeker u alleen wie opnieuw wordt geboren  kan het koninkrijk van God zien.’

Nicodemus die helemaal in zijn hoofd zit, werpt dan tegen : ´Een mens kan toch niet opnieuw in de schoot van zij moeder binnengaan om opnieuw te worden geboren?´  Wat Jezus bedoelt is Chinees voor Nicodemus.

Jezus spreekt hier in een taal die hij niet verstaat en daarnaast behandelt hij Nicodemus, eerlijk gezegd, een beetje bot: ‘Begrijpt u dit niet, terwijl u een leraar van Israel bent? Niet helemaal de bejegening die Nicodemus als gerespecteerd farizeeër gewend is. En ook een beetje vreemd: Jezus moet toch zien dat er hier een oprecht zoekend mens voor hem staat. Of zou Jezus Nicodemus misschien juist dáárom Nicodemus zo uitdagen?

En wat doen die woorden van Jezus met ons? Met de opdracht dat wij opnieuw geboren moeten worden? Is dat ook chinees voor ons?

Opnieuw geboren worden, wedergeboren worden is een centrale notie in het christendom.

Van Angelus Silezius: was Christus 1000x in Bethlehem geboren en niet in u dan nog waart gij verloren.

Maar hoe doen we het? Hoe worden we echt wakker? We kennen natuurlijk de voorbeelden uit de traditie: Paulus die in één keer omging, Augustinus, na een lang gevecht met zichzelf, Franciscus van Assisi. In de katholieke traditie heiligen.

Maar is het ook iets voor gewone mensen, zoals u en ik?

Ik denk dat wij bijna allemaal momenten hebben gehad van zo’n ‘ontwaken’, momenten waarop wij zelf ervaren hebben dat het mogelijk is om op een totaal andere manier naar de werkelijkheid te kijken. En meestal gebeurt dat bij een heel ingrijpende gebeurtenis, iets heel moois: het ontluiken van een liefde, de geboorte va een kind of juist iets heel moeilijks: een heel groot verlies, van een geliefd mens of van je gezondheid. Misschien dat dat inbreken van een ‘andere werkelijkheid’ juist op die heel moeilijke momenten mogelijk is.

Heel onverwacht, kunnen we ineens door dat verdriet, héén zien.

Een moment van loslaten, in feite van vergeving van hoe het is, en dan zien wij met nieuwe ogen. Wie dat ooit meegemaakt heeft heeft het idee dat er ineens een glans over de wereld ligt. Als het lukt om je wrok, je verdriet of je eigen gelijk los te laten is het of je met hele nieuwe ogen kijkt. En je kunt dan ook de ervaring hebben van een   diep, onvoorwaardelijk houvast .Een houvast onafhankelijk van alle omstandigheden.

Een glimp van genade, maar – dat moet gezegd –  het lukt niet iedereen. Waarom krijgen we soms glimpen van deze andere werkelijkheid. Waarom sommigen wel en anderen niet?

Wat moet je doen om zover te komen?

Of zou je juist niet iets moeten doen? En moeten ophouden met iets te doen?

Zou Jezus in zijn reactie tegen Nicodemus willen zeggen: je hoeft je niet op een speciale manier te gedragen om herboren te worden. Het gaat erom dat je met iets ophoudt! Dat je iets níet meer doet. Laat alles wat jij en wat anderen vóór jou, allemaal bedacht hebben over God en het leven nou eens los. Ga eens uit dat hoofd,  want je kunt God helemaal niet begrijpen met je verstand!

Je hebt nieuwe ogen en nieuwe oren nodig om Jezus   te verstaan.  Je moet alles wat je zeker meent te weten over  wie God is en wat goed geloven is loslaten pas dan kun je echt  horen wat Jezus daarover te zeggen heeft.

Jezus stuurt Nicodemus letterlijk met lege handen weg.

En wij… ? Wij  staan als we dit verhaal horen misschien ook met lege handen. Wat moeten wij nu toch met de oproep om opnieuw geboren te worden. Klinkt dat niet  als iets dat alleen maar voor een enkeling is weggelegd? Een super vroom mens, een mysticus?

Dat is niets voor ons gewone mensen,

Toch is het juist een mysticus die ons wat dat betreft een eindje op weg kan helpen. Meister Eckehart was zo’n mysticus, een mens op zoek naar God. Hij heeft die zoektocht en het uiteindelijk vinden van God beschreven in preken en tractaten.

Eckehart die leefde van ongeveer 1260 tot 1326  was een dominicaan , een theoloog die een  buitengewone geleerdheid paarde aan het vermogen om de dingen heel eenvoudig uit te leggen.

Eckehart zegt dat wij God niet ver weg hoeven te zoeken, maar tegelijkertijd zegt hij dat God niet te vangen is, niet in woorden en niet in beelden.

Volgens Eckehart schuilt God diep in onze ziel. In de ziel van ieder mens, als een goddelijke vonk.  Wij mensen kunnen die goddelijke vonk in onszelf opdelven en zo de eenheid met God ervaren.

Eckehart beschrijft ook hoe we dit doel, die eenheid met God kunnen bereiken. Dat is geen eenvoudige weg. Het is een weg zonder ‘waarom’ en ‘wijze’. Zonder ‘waarom’ te vragen alles doen wat ons te doen staat in het leven.Vanuit ons hart. Onbaatzuchtig, niet uit op eigenbelang, maar ook niet op een verklaring. Zonder ‘wijze’ zoeken naar God doe je door God niet te benoemen. We moeten God niet vast willen leggen.

Wij mensen zijn bedoeld als kanalen van de liefde van God, wij zijn Gods doorgeefluik. Echt mens, zegt Eckehart,  worden we pas als we contact maken met die goddelijke vonk, met de goddelijke liefde in ons. Dan beseffen hoe alles samenhangt. En hoezeer wij in die liefde verbonden zijn. Maar daarvoor is het nodig om jezelf leeg te maken, om vrij te worden van wat je leven bepaalt, wat tussen jou en God in staat. Als dat lukt, dan ligt de weg open naar je diepste wezen, de plek waar God woont.

En hoe loopt het af met Nicodemus, die toch een beetje afdruipt na zijn ontmoeting met Jezus.  Het mooie is dat het evangelie van Johannes ons daar toch nog iets over vertelt. Verder in het verhaal lezen we hoe Nicodemus de moed heeft om Jezus te verdedigen ten overstaan van zijn medefarizeeën. In Johannes 19 komen we hem nog een keer tegen. Daar legt hij samen met Jozef van Arimathea Jezus in het graf.

De Nicodemus die daar, op die vreselijke Goede Vrijdag  staat is, geen zelfverzekerde farizeeër meer, maar een eenvoudig mens,  een man die leeft vanuit zijn hart.

Ik geloof dat de weg die de kerk nú moet ingaan, die van de weg van het hart is. Een weg die begint met niet-oordelen, niet-weten en langzaam oog krijgen voor de betekenis van die dingen die ons verstand te boven gaan: die nu nog onbegrijpelijke wonderen, die nu nog onbegrijpelijke opstanding. En op die weg openstaan voor de ‘kleine’ wonderen, die ons dan kunnen toevallen. Het wonder van vergeving en verzoening met wat onvergeeflijk en onverzoenlijk lijkt. Het wonder dat je een ongeneselijke ziekte, een immens verlies kunt dragen, dat je je daarin gedragen weet.

Open durven staan voor een werkelijkheid die onze alledaagse werkelijkheid overstijgt. En díe ervaring delen met elkaar.

Juist om in die alledaagse werkelijkheid werkzaam te zijn.

Roos Ritmeester

Van de Kerkenraad

Schoonhoven op bezoek 

Het is nog niet helemaal zeker, maar het kan zijn dat we op zondag 1 oktober a.s. gemeenteleden van Schoonhoven op bezoek krijgen. Op die dag zal ds. Roos Ritmeester weer bij ons op de kansel staan, dus helemaal toevallig is de gekozen datum niet. Zoals we weten is onze predikante ook voorganger van de gemeente Schoonhoven.

Het is al weer ruim 4 jaar geleden dat onze broeders en zusters daar, ons met een bezoek vereerden in het kader van hun zg. buitendag en we hebben daar goede herinneringen aan.

Na afloop van de dienst zullen ze natuurlijk samen met ons koffie blijven drinken en vervolgens een broodje nuttigen. Daarna gaan de Schoonhovenaren een vaartochtje maken over de mooie wateren in ons gebied. Gelijk hebben ze!

Het zou leuk zijn wanneer wij op1 oktober met een flink aantal aanwezig zijn, dus noteer s.v.p. alvast 1 oktober in de agenda, voorlopig.

Graag vragen wij aandacht voor ons programma in de komende maanden, buiten de kerkdiensten om.

 

  1. Vertelvoorstelling op woensdagavond 25 oktober

In het kader van het Werkplan 2017 ofwel het programma voor dit jaar (zie nr. 2 van het krantje van dit jaar)

verzorgt Marijke Broekhuijsen  op deze avond een zg. vertelvoorstelling. In AdRem werd eerder dit jaar al aandacht aan deze voorstelling gegeven die over Arminius gaat, de stichter van de Remonstranten.

“Waarom is het de moeite waard om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius, de geestelijke vader van de Remonstranten? Hij bracht een aantal denkbeelden naar voren die voor zijn tijd tamelijk vooruitstrevend en voor sommigen zelfs provocerend waren. En ze zijn dat nog in 2017. Dat is de mening van Marijke Broekhuijsen uit Bussum, lid van De Kapel in Hilversum en van professie acteur en cultuurpedagoog”.

Aldus de inleiding op het bewuste artikel in AdRem. De ingredïënten van haar voorstelling zijn geschiedenis, vertelling en muziek (2 muzikanten). Het belooft een boeiende avond te worden.

  1. Preek van de Leek op zondag 12 november

Natuurlijk heeft u het bij de aangekondigde kerkdiensten al gelezen, maar toch willen we dit programma-onderdeel hier nog eens apart noemen.

Onze Vrienden Marloes Klein en Govert-Jan de Vrieze zullen op deze zondag de Preek van de Leek verzorgen. We zijn benieuwd maar het zal vast weer de moeite waard zijn.

  1. Muziek- en poëzieavond op vrijdag 24 november

Al een paar jaar organiseren P.K.N., R.K. en onze gemeente  een muziek- en poëzieavond.

En met succes!  Het programma is nog niet bekend maar u kunt er zeker van zijn dat er ook deze keer veel te beleven zal zijn. Ons sfeervolle kerkje leent zich uiteraard heel goed voor zo’n avond.

Noteert u ook deze avond vast in uw agenda. Meer informatie volgt te zijner tijd.

 

Arminiaanse Markt 8 juli 2017

 

Beste mensen,

Het wordt misschien een beetje eentonig, maar we kunnen vaststellen dat de Markt ook dit jaar een succes was. Het mooie weer zal zeker geholpen hebben, hoewel 2016 wat dat betreft nog iets beter scoorde.

De  bruto opbrengst was € 2554,40. Minder dus dan aanvankelijk aangegeven ruim € 2560,– (om precies te zijn € 2566,15 (zie hierna).  Dat komt omdat er wat Engels geld bij zat én door een kennelijk gemaakte telfout op de dag van de Markt.

Uiteraard moeten van de opbrengst nog wat kosten afgetrokken worden, maar die waren dit jaar heel beperkt, omdat de kosten van de catering niet in rekening werden gebracht. Heel véél dank daarvoor !!

De netto-opbrengst komt hierdoor op  € 2430,83, maar € 47,68 minder dan vorig jaar en dat was echt een topjaar.

Kijken we nu naar de opbrengst per onderdeel, op basis van de telling op 8 juli, dan zien we het volgende:

Terras                         € 1081,15

Verkoop in de kerk          728,80

Boeken                            282,70

Loterij                              473,50

Totaal                          € 2566,15

Zoals iedereen weet hadden we dit jaar voor het eerst geen rommelmarkt op het erf van de kerk. Een experiment, dat in alle opzichten goed uitpakte. Waarom? Rommelmarkt én verkoop in de kerk brachten in 2016 samen € 664,51 op. Nu konden we met alléén de verkoop in de kerk

€ 728,80 inboeken, € 64,29 méér dus. Een heel mooi resultaat.

Op initiatief van Ed van Pelt beschikten we dit jaar over een uitgebreid en gezellig terras op hoofdzakelijk het kerkterrein, compleet met een grote tent, parasols en bloemen. Nu er geen rommelmarkt meer was kon de vrijgekomen ruimte voor het terras benut worden.

Na een wat aarzelende start zaten er al snel veel mensen aan de koffie met onze zelf gebakken appeltaart, cake enz. enz.. Logisch toch?

Ook de poffertjes, de broodjes worst en bal, de hamburgers,  ze vielen allemaal weer zeer in de smaak bij de geachte cliëntele.

De bediening kwam af en toe zelfs bijna handen te kort.  De opbrengst  van het terras was praktisch gelijk aan die van 2016.

 

Wanneer we de cijfertjes verder vergelijken valt op dat de boekenverkoop wat tegenviel. Ongeveer € 100-,– minder dan in 2016 maar toch net weer iets meer dan in 2015.

De loterij bracht ca. € 135,– minder op dan in 2016. De oorzaak zit hem er in dat er dit jaar geen voorverkoop van loten was. We mogen met € 473,–  toch best tevreden zijn. In 2015 bracht de loterij nog € 388,– op.

Aan het eind van de dag was het natuurlijk opruimen geblazen en dat viel gelukkig weer mee omdat we nu niet de restanten van de rommelmarkt hoefden weg te werken.

Daarna konden we in de tuin van ons kostersechtpaar met een glaasje en een hapje  uitblazen en horen wat de dag ons bracht, financieel en anderszins. Inmiddels een mooie traditie, waarvoor we Ed en ook Plonie (die een paar dagen daarvoor behoorlijk geblesseerd raakte maar toch nog tijdens de markt in touw was; chapeau!) hartelijk danken.

Tot slot dank aan iedereen, waaronder zeker ook de externe vrijwilligers -familie en vrienden- , die zo enthousiast onze Markt opnieuw tot een succes maakten.

Tot volgend jaar !
De organisatiecommissie.

 

EEN LOT UIT DE LOTERIJ

Vriendelijk aangemoedigd door Marlies, wilden heel veel mensen wel een lootje kopen voor het goede doel.Zo bleek weer op de Arminiaense Marckt 2017.

Mooie prijzen te winnen en soms even tijd voor een praatje…

-Je hebt toch mijn vader wel gekend?-Ik woonde langs de Wetering.-Het kind dat ik verwachtte bij de zwangerschaps yoga is nu al 22 jaar.-Vroeger zat Lize Schoo bij de verkoop van de loten.Zij prees ook met zangerige stem haar grammofoonplaten aan!-

Het was weer een wonderlijke dag alles bij elkaar.

Een ontmoetingsplaats bij de kerk en in de kerk.Waarbij naar we hopen ook de mooie folders over onze kerkelijke activiteiten nieuwe belangstellenden zullen aantrekken.

Maar wat ook wel opviel de haast van sommige mensen , terwijl anderen soms wel 3  keer terug kwamen om opnieuw rond te neuzen.

Een dag met soms een kort gesprek over de vergrijzing van het kerkvolk en het in stand houden van de waarden in het leven, dat waar het in diepste zin om gaat.

Jeanie.

 

Onze tweede Hagenpreek op 13 augustus 2017.

Het weer was prima en vanaf 10 uur kwamen leden, gasten en belangstellende binnen druppelen Er werd over en  weer gezellig gepraat en gewacht tot de dienst zou beginnen. Iedereen zocht een plek buiten in de tuin van Ed en Plonie,die er zoals gewoonlijk heel mooi uitzag. We vormden een halve kring rond het tuin, knutselhuis met veranda van Ed. Ook onze organist Hans Lippens  zat daar verdekt opgesteld met keyboard en luidsprekers .Een ieder was gewapend met  de liturgie en liedboek om te kunnen zien hoe de dienst ging verlopen en natuurlijk mee zingen. Na Opening welkomstlied en gebed las Roos Ritmeester voor uit Exodus 20. Vers 1-17. Verder las ze ook het 2de gebod uit de Statenbijbel en onze  tegenwoordige Bijbel. Op een heel mooie manier gaf Roos uitleg  hoe we het in  deze  tijd moeten benaderen .De overdenking  was heel duidelijk. We waren allen zeer geinteresseert.Ook werd er nog een lied van Maaike Ouboter ten gehore gebracht . Heel mooi klonk dat.

Bij de uitvaart van Friso zong deze Maaike ook een lied “Dat ik je mis”. Ons totale gezelschap betond uit 49 volwassenen en 2 kinderen. Na het Onze Vader en de zegen gingen we gewapend met stoel bij de lege ronde tafels zitten. DE PICKNICK kon beginnen .Er stonden allerlei lekkere hapjes,  broodjes en salades op de afhaal tafel uitgestald. Eten met elkaar is altijd gezellig. Ook van het glaasje wijn heb ik genoten.

Wat een geluk hadden we met het weer. Onderweg naar Hillegom kregen we een bui. Ook deze tweede Hagenpreek was weer een succes. We kijken uit naar volgende zomer.

Onneke.

 

 

De boekenclub

Op maandag 9 oktober om 14.00 uur start de boekenclub weer met een nieuw boek. Deze keer is dat ‘Houvast’ geschreven door Koen Holzapffel. ‘Houvast’ is ook het jaarthema van de Remonstranten in 2017/2018.

In een tijd waarin zoveel houvast is weggevallen op tal van terreinen in het leven, staan veel mensen die een antwoord zoeken op levensvragen er enigszins ontheemd bij. Koen Holzapffel schreef het boek voor wie op zoek is naar zin, maar de antwoorden nog niet gevonden heeft en voor wie wel antwoorden gevonden denkt te hebben, maar toch ook weer nieuwe vragen heeft. Een uiterst leesbaar boek, dat zeker uitnodigt tot discussie! Als u mee wil doen met het boekenclubje geeft u dat dan door aan Roos Ritmeester: roosrit@xs4all.nl of 06-21847106.

We komen in principe op de eerste maandag in de maand bij elkaar van 14.00-16.00 uur in de consistorie

Ons kerkje en ………Els Jonk

 

Mijn vader was Nederlands Hervormd en mijn moeder was Vrijzinnig. Zij waren beiden als kind gedoopt. Mijn moeder werd later Doopsgezind. Als gezin gingen we elke week naar de Lokhorstkerk in Leiden waar Doopsgezinden en Remonstranten samenwerkten. Ik ben als kind niet gedoopt.
Mijn ouders waren van mening dat ik zelf de keuze moest maken. Ik heb belijdenis gedaan bij de Doopsgezinde Ds. Wim Kuipers en werd op Palmzondag in het jaar  1978 gedoopt. Van de Remonstrantse predikant Eric Cossee ontvingen we bericht wanneer hij in de omgeving van Leiden voorging.

Samen met mijn moeder bezocht ik zijn diensten. Eric was vriendelijk en meelevend. Wij waren ook een aantal jaren lid van de Nederlandse Protestanten Bond van de afdelingen Wassenaar Woubrugge en Sassenheim. Een aantal leden van Sassenheim noemden ons “de zwerfkinderen van God”

Wanner ik in het kerkje van Oude Wetering kom is het net alsof ik in mijn eigen Doosgezinde kerk was. Wij bezochten de diensten van Eric Cossee. Eén van de leden noemden ons “de fanclub van de dominee” In uw gemeente heb ik gemerkt dat er ruimte is voor je eigen christelijke normen en waarden. Doopsgezinden hebben de doop verworpen en leggen de eed niet af. Kerkdiensten die indruk op mij maken zijn: Avondmaalsviering op Goede Vrijdag, Hagenpreek en Kerstviering in de remonstrantse gemeente  Kruisweg, Paaswake, herdenking overleden leden, vrienden en belangstellenden.

Belijdenis diensten en Franciscusviering met levende dieren.

Momenteel ben ik geen lid meer van een Doopsgezinde Gemeente, maar van het Landelijk Geloofsverband van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Ik blijf Doopsgezind en kan de kerkhervormer Menno Simons navolgen.

Ik twijfelde of ik mij zou aanmelden als belangstellende van uw gemeente totdat Cees van der Staaij [SGP] zijn bezorgdheid uitte dat een groot aantal oude kerken hun deuren moeten sluiten. Ik deelde zijn mening en vanaf dat moment stond het vast dat ik belangstellende werd van uw Gemeente.

Ik wens uw Remonstrantse Gemeente van harte Gods zegen toe.

Els  Jonk.

‘Houvast’ dat is het jaarthema van de Remonstranten dit jaar.

 

Houvast is iets wat ieder mens bewust of onbewust zoekt. Elke tijd stelt daarbij zijn eigen vragen: levensvragen. De vraag: wat is de zin van het leven? Is er een zin? En hoe moeten we leven, wat moeten we doen is van alle tijden. En elke tijd probeert daar een eigen antwoord op te geven. Dat antwoord is vaak tijdgebonden. Veel van ooit houvast gaf staat nu op losse schroeven.

Stef Bos schreef daar een mooi lied over: ’Toen was geloof nog heel gewoon’:

Toen was geloof heel gewoon

Mijn vader was van voor de oorlog kind van Kuyper en Colijn mannenbroeders, orgelklanken, Institutie van Calvijn, tijd van werken om den brode, maar het kon niet met brood alleen, bidden voor het avondeten, zondagsrust en nergens heen.

En op een dag werd alles anders de kerk stond niet meer in het midden en hij zat daar met gevouwen handen en zag een andere tijd beginnen maar hield zich vast aan zijn principes, man van daden bij het woord, man van houvast en tradities, samen zingen in een koor.

Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land, land van wolken en van woorden, land van God en middenstand.

Mijn moeder was van voor de oorlog, het leven was nog afgelijnd, altijd binnen grenzen blijven, God is groot en wij zijn klein, heel het leven stond geschreven, van de wieg tot aan het graf, een rechte weg om niet te dwalen en je wist altijd waar je was.

Maar die tijd van Tien Geboden, ze viel langzaam uit elkaar, dansen was niet meer des duivels, alles lag opeens op straat. Vrije liefde, idealen, een bonte optocht trok voorbij en een deel van haar wou meegaan, maar het was niet meer haar tijd,

Toen was geloof heel gewoon en onweerlegbaar was de waarheid van de Vader en de Zoon, toen de schaduw van de oorlog langzaam wegtrok uit dit land land van wolken en van woorden, land van werken en van kerken, land van God en middenstand.

Houvast was er niet alleen in een vast en zeker geloof, er waren zoveel meer verbanden waarin mensen hun houvast vonden: de familie, de buurt, het werk waaraan mensen vaak een leven lang verbonden waren. Al die zekerheden zijn langzaam maar zeker –  en soms razendsnel –  uit elkaar gevallen en waar zoek je dàn je houvast? Is er zoiets als een onvoorwaardelijk houvast? Een antwoord op onze levensvragen?

In de kerkdiensten en in onze boekenclub gaan we aan de gang met het thema ‘Houvast’. Als een zoektocht met elkaar, die misschien onverwachte antwoorden, maar ook weer nieuwe vragen zal oproepen. Het belooft wat dit betreft een spannend en inspirerend jaar te worden!

Roos Ritmeester

 

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
18 juniDr J.F. Goud Hooglied 5:2-6; Ruth 1:14-17; Openb. 3:15-20; Joh.14:15-21“Afscheid en verlangen"
16 juliDrs. C.R.P. BakkerMatth. 13:1-9 Jesaja 55:6-13; Matth.13:18-23“De zaaier ging uit om te zaaien”Een persoonlijke benadering voor ieder van ons. Geven we onszelf rekenschap hoeveel goede aarde we zelf hebben? Dus: “Laat wie oren heeft goed luisteren!” En blijf open voor Gods woord…….
13 augustus Ds. Roos RitmeesterExodus 20:1-17“Het tweede gebod”
3 septemberDs. Roos Ritmeestertekst van Augustinus (blz 1350 v.h. liedboek); Joh.3:1-21“Is er een onvoorwaardelijk houvast?”

Opbrengst collectes

datum
18 juniGeloof & Samenleving€ 22,45Gemeente€ 34,95
16 juliLight for the World€ 35,00Gemeente€ 62,10
13 augustusNet4Kids€ 26,35Gemeente€ 110,70
3 september Lilianefonds€ 42,20Gemeente€ 42,90

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

17 september IKV Vredesweek
In 2016 werd na jarenlang actie voeren bereikt dat een Amerikaans bedrijf stopte met het produceren van zogenaamde clustermunitie. Pax, voorheen IKV Pax Christi, richt zich dit jaar onder meer op de onderhandelingen door de VN over een kernwapenverbod.

 

1 oktober Voedselbank Alkemade
Ook dit jaar collecteren we voor de Voedselbank Alkemade. Nog steeds voorzien de voedselbanken in een behoefte, zo ook die in Alkemade.

 

15 oktober
Onderhoudsfonds
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor het onderhoud van ons kerkje en voor de woonhuizen Kerkstraat 40 en 42.  De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gemiddeld genomen veel hoger dan de opbrengsten van de collectes, die twee keer per jaar voor dit doel worden gehouden. Maar, alle beetjes helpen.

 

29 oktober
Human Rights Watch
Deze internationale organisatie richt zich op de bestrijding van mensenrechtenschendingen in landen over de hele wereld. Men rapporteert hierover aan media, regeringen en aan de Verenigde Naties.

Helaas komen deze schendingen nog veel voor.

 

12 november
Geloof & Samenleving
Met het motto “Remonstranten geven” is de instelling “Geloof en Samenleving” de landelijke organisatie van de Remonstranten die diaconale taken van onze Broederschap uitvoert.

Op de website van onze landelijke organisatie (www.remonstranten.nl) kunt u desgewenst meer informatie vinden.

 

26 november
Stop Aids Now
Afgelopen zomer werd bekend dat deze organisatie en het Aids Fonds samen verder gaan onder de naam Aids Fonds. Eén van de projecten betreft de hulp aan ruim 700 met het HIV virus besmette Oegandese vrouwen bij het opstarten van een eigen bedrijfje.

Verjaardagen

06 septembermw. J. Vis-Warmerdam
15 septembermw. A. Iwema
26 septemberhr. D. Broström
27 septemberhr. A.J. v.d. Voet
28 september mw. C. v.d. Voet
30 septemberhr. A.P. v.d Voet
6 oktobermw. C.A. Hellema- van Staveren
6 oktoberhr. C.A.M. Kersten
11 oktoberhr. A.H. Vermeulen
19 oktober mw. E. Jonk
18 oktoberhr R.A.H. Put
5 november mevr. M.E.H. van Haselen-van de Engel
9 november hr. P. de Vreugd
10 novemberhr. G.J. de Vrieze
20 novemberhr M. Vis
24 novemberhr H.W. de Vries
02 decemberhr D. Enthoven

Rooster vrijwillige bloemendienst

 

17 sept.      Fam. Wolferen-Jones.
1 okt.          Fam. Vis-Warmerdam.
15 okt.        Fam. Verkuyl – Meijer.
29 okt.        Mw. E.A.A. Maarse.
12 nov.       Mw. C.A. Hellema-van Staveren.
26 nov.       Fam. de Vries- Korevaar

Noteert u de datum in uw agenda, zodat u het niet vergeet!!!

 

Website van onze kerk

 

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website! We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.
Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd. Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten.nl , waar u doorklikt  naar:  “waar vind je ons”  en vervolgens Oude Wetering aanklikt, maar ook via :
www.remonstranten-oudewetering.nl

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven:  ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?  e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 3 december 2017
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl

M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl
Ook het bekijken waard: www. Remonstranten.org