Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed” in onze gemeente.
Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren. 

 

Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

Overdenking

En nu de wereld de verkiezingen verloren
heeft, kun je zeggen dat je net nog bent geboren
in die inmiddels onvoorstelbaar lieve tijd
waarin een feit onwelkom zijn kon, maar een feit
geacht werd, mooie woorden mooie woorden waren,
die hooguit leidden tot cosmetische gebaren,
maar niemand durfde om het zich te permitteren
het vals gezicht van mooie woorden af te keren,
en toen het ook al slecht ging met zo ongeveer
de hele boel, maar jij nog dacht dat het een keer
een beetje beter gaan zou, want dat moest toch wel.
Laat alle hoop maar varen, staat er bij de hel.
De woedende gezichten hebben wraak genomen
op onze aarzelend geconstrueerde dromen.
Onwetendheid heeft onze twijfels stuk getrapt.
De mondigheid heeft in zijn eigen staart gehapt
en inspraak is verwaterd tot allolalie.
Terwijl de zegeningen van democratie
naar onze loopgraaf waaien als een giftig gas,
kun jij nog één keer zeggen wat je dierbaar was.
Je wankele principes stop ik in een doos.
Het altruïsme waarvoor jij halfhartig koos,
verberg ik in de kelder bij je strijkkwartetten.
En jouw geloof in luisteren zal ik daar zetten
waar niemand het kan vinden. Kleed je warm, mijn vriend.
De winter komt, al heb je winter niet verdiend.
Wees stil, denk niet te veel of juist heel erg aan toen
en vraag me alsjeblieft niet wat we kunnen doen.
Zoals gefluister schor geschreeuw kan overstemmen,
zoals verheven taal een vrije val kan remmen,
zoals omarmend rijm een oorlog kan voorkomen,
zoals destructie afgewend wordt door te dromen,
zo schrijf ik als verzetsdaad dit gedicht voor jou
en droom ik van een tijd waarin dat helpen zou.

Ilja Leonard Pfeijffer

Op de avond van de verkiezingen in Amerika zat ik wat te surfen op internet, op zoek naar wat mensen motiveert om op de één of de andere kandidaat te stemmen en daar zag ik werkelijke verbijsterende teksten langskomen over het einde van de wereld.In beide kampen voorzag men bij een overwinning van de tegenstander dat de bijbelse ´voorspellingen over de eindtijd´ werkelijkheid zouden worden.

Ook in ons eigen land hebben veel mensen, kerkelijk of niet kerkelijk, het gevoel  dat er iets in de lucht hangt. Of inmiddels al naar beneden gekomen is. Het gedicht van Ilja Leonard Pfeiffer getuigt daarvan.

Een machteloos gevoel dat we nu alle hoop wel kunnen laten varen

En waarschijnlijk denken we allemaal wel eens: waar moet het in godsnaam naar toe met deze wereld, die zucht onder de problematiek van globalisering, met alles wat daarbij hoort. Met een veranderend klimaat en wereldleiders die bijna allemaal een toeterend ego lijken te hebben. Zijn dit dan toch de weeën voordat dat Koninkrijk aanbreekt?

In de evangeliën van Matteus, Marcus en Lucas staan inderdaad onheilspellende verhalen. Over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden, over een ´verwoestende gruwel´ en de aanbeveling om de bergen in te vluchten.

Verhalen over de tijd waarin de bokken van de schapen gescheiden zullen worden … Sommigen worden behouden, anderen gaan verloren.

Daar word je niet vrolijk van, van dit soort teksten en je kunt er – zoals met zoveel bijbelteksten- een hoop kwaad mee.

De evangeliën zijn geschreven in een tijd, waarin christenen gruwelijk onderdrukt werden. We lezen ook deze woorden vaak als een voorzegging, als iets dat gaat gebeuren, zo werd het veel mensen als kind verteld. Dan lees je de bijbel als historisch verslag, het verhaal van de openbaring van God aan het volk Israel, als een waar gebeurd verhaal en een voorzegging van de toekomst.

Zo is de bijbel eeuwenlang gelezen. Maar sinds het midden van de 19e eeuw zijn er allerlei manieren van bijbellezen bijgekomen Vrijzinnigen voelen zich over het algemeen meer thuis bij een meer metaforische uitleg, waarbij het gaat om de weg van God met de mens,met ieder mens. Om een innerlijke weg, een innerlijke omkering. De bijbelverhalen lees je dan als geloofsverhalen. En dat is de manier van bijbellezen die mij aanspreekt.

De mensen die het Nieuwe Testament geschreven hebben zijn mensen, zoals wij, met al hun verlangens, hun hoop en wanhoop.

En Jezus´woorden tot de mensen toen mogen wij dan ook op onszelf betrekken.

Als Jezus spreekt over het Koninkrijk der Hemelen en over eeuwigheid gaat het voor mij in de eerste plaats om ons leven hier en nu. Over de mogelijkheid om zo te leven met elkaar dat die hemel hier op aarde al oplicht.

In Lucas 17 : 21 lezen we ´Het Koninkrijk is binnen uw bereik´. Letterlijk staat er: Het is in u … Het heeft iets met onszelf te maken. Het gaat om onze inkeer, om ons naar binnen kijken.

De grote verdrukking, waar de Bijbel over spreekt gaat, zo lees ik het,niet over allerlei rampen die de mensen nog te wachten staan, het gaat om de grote verdrukking die er nu is, die er altijd geweest is, vanaf het begin der tijden.

Altijd zijn er wrede keizers en tsaren en een beetje rare presidenten geweest, altijd zijn er natuurrampen geweest en is er onnoemelijk persoonlijk leed geweest Nu, in deze tijd , door de mogelijkheden van de media, zien we alles de hele dag gebeuren en natuurlijk denken we dan: zo erg is het nog nooit geweest en natuurlijk zijn er in deze tijd heel specifieke problemen, zoals het veranderend klimaat, de globalisering, de automatisering en de mobilitieit van grote groepen mensen. Elke tijd kent zijn eigen verdrukking. Maar  de grootste verdrukking zou wel eens niet van buitenaf kunnen komen, maar van binnenuit. In de vorm van een angst voor de toekomst,een angst  voor de ander, die maakt dat we ons afsluiten en opsluiten in onszelf.

Juist nu is het van het hoogste belang om het hoofd koel en het hart warm te houden. Juist nu is het zo belangrijk om niet mee te gaan in het verbale geweld. Die spiraal van actie en reactie. De heilloze weg van polarisatie en fanatisme. Juist nu is het zo belangrijk om óók niet te verzanden in een moedeloos fatalisme, zoals Ilja Pfeiffer dat verwoordt.

Meer dan ooit komt het nu aan op een levenshouding die zich kenmerkt door bezinning en beheersing en waardigheid, door vast te houden aan die waarden die elk mens tot zijn recht doen komen.

Ik denk aan de woorden die Etty Hillesum, die zelfs in de meest bizarre omstandigheden : een concentratie kamp, die waarden hooghield. Zij heeft gezegd:

´De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren´.

Aanvaarden, dat wil zeggen: de realiteit helemaal onder ogen zien, en van daaruit rustig en vastbesloten en waardig verder werken.

Vasthouden aan waarden die eeuwigheidswaarde hebben. Zo te leven met elkaar dat de hemel op aarde oplicht. In deze wereld met alles wat daar bij hoort.

Dan hebben de angst en de verdrukking, het onrecht en de pijn niet het laatste woord. Dan zien we, dat er dwars door alle donkerte van deze gebroken wereld heen een spoor van licht gaat. Het licht, waarvan Jezus Christus geheel en al vervuld was, het licht van liefde en medemenselijkheid dat momenten van eeuwigheidswaarde mogelijk maakt. In dat licht van medemenselijkheid is het mogelijk het moeilijkste te dragen met elkaar.

Roos Ritmeester

Van de Kerkenraad

Nieuwe vrienden

Aangemeld als vriend: Govert-Jan de Vrieze   en  Marloes Johanna Catharina Klein
Hartelijk welkom.

 

 

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
4 septemberDs. F. Knoppers:gel.: Marcus 5:1-21
18 septemberDs. J.F. Klijnsma: Wijsheid 1:1-17; Wijsheid 1:20-33.“Wijsheid roept in de straten”
2 oktoberDs. R. Ritmeester:1 Kon. 19:1-12; Marcus 9:2-13.”Afstand doen van de hoon”
16 oktoberDs. M.E. Rosen Jacobson:Mat.7:7-12; Luc.10:25-37.“Compassie”
30 oktoberDs. A.N. Verheul:Gen. 12.“De erfenis van Abraham”
13 novemberDs. R. Ritmeester:Hand. 17:16-27.“Spinoza een Jood”
27 novemberDs. A. Hoekstra:Jes. 2:1-15; Matt. 24:32-441e advent “Lucht dat ons aanstoot in de morgen”

Opbrengst collectes

datum
18 september IKV/Pax€ 34,95Gemeente€ 40,65
2 oktoberLilianefonds€ 80,60Gemeente€ 70,10
16 oktoberVoedselbank€ 15,70Gemeente€ 25,60
30 oktoberOnderhoudsfonds€ 43,95Gemeente€ 42,69
13 novemberHuman Rights W.€ 68,95Gemeente€ 101,20
27 novemberGeloof & Samenl.€ 26,17Gemeente€ 34,90

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

11 december

Epafras

Epafras is een oecumenische christelijke organisatie die geestelijke steun wil geven aan Nederlanders in buitenlands detentie. Uitgangspunt van Epafras is: een mens is altijd méér dan hij of zij heeft misdaan, elk mens is waardevol. Men bezoekt gevangenen in ca. 75 landen.

24 december

SOS-kinderdorpen

Helemaal in traditie collecteren we op Kerstavond tijdens de Kinderkerstdienst voor SOS-kinderdorpen. Deze organisatie zorgt er voor dat weeskinderen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouders(s). Na Wereldoorlog II ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

 

25 december

Remonstrantse Broederschap

De ondersteuning van onze landelijke organisatie in Utrecht kunnen we als kleine gemeente niet missen!

Zoals bekend onderneemt onze Broederschap samen met de gemeenten allerlei activiteiten om de Remonstraten weer op de kaart te zetten, om het aantal leden/vrienden weer te laten groeien na jaren van achteruitgang. En dat lukt !

 

31 december

Solidaridad

Solidaridad steunt boeren en arbeiders in Latijns Amerika, Afrika en Azië, in hun streven naar een menswaardig bestaan. De organisatie brengt o.a. de Max Havelaar koffie in de winkels.Nu werkt men aan de eerlijke en duurzame productie van fruit, cacao, thee en goud.

 

8 januari

Bartiméus Sonneheerdt

De vereniging zet zich in voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking en dat vanuit een Christelijke levensovertuiging.

 

22 januari

Lepra Zending

Omstreeks deze tijd is het weer Wereld Lepra Dag. Medewerkers van Lepra Zending werken in tientallen landen om mensen die aan lepra lijden genezing, hoop, troost en zorg te bieden. De ziekte kan met relatief eenvoudige middelen worden bestreden. De kosten per patiënt bedragen maar ca. E 250,–.

 

5 februari

Net4Kids

Net4Kids zet zich in,  zoals SOS-kinderdorpen,  voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden.  In dit krantje houden wij u af en toe op de hoogte van hun werk, dat wat andere accenten kent dan wat SOS-kinderdorpen doet.

 

19 februari

Geloof en Samenleving

De instelling Geloof en Samenleving voert de diaconale taak van de Remonstranten uit. Een folder hierover kunt u opvragen bij het landelijk bureau (info@remonstranten.org). Maar ook op de website van de landelijke organisatie (www.remonstranten.nl) kunt u de nodige informatie vinden.

 

5 maart

Onderhoudsfonds

Uiteraard is er praktisch elk jaar wel klein of groot onderhoud te verrichten aan onze gebouwen, de kerk en de woonhuizen ter weerszijden ervan. In de begroting houden we daar zoveel mogelijk rekening mee, maar extra inkomsten uit collectes zijn zéér welkom !

Verjaardagen

02 december hr D. Enthoven
22 decembermevr. L.E. Hanrath-van Balen
31 decembermw. P.C. van Pelt
31 decembermw G. de Wit-Ebskamp
05 januari mw. M.W. Prevoo-Pool
15 januari hr J. Timmers
15 januari mw J.G. Jonk – Krasenberg
27 januari mw. J. de Vries Lentsch-van Staveren
29 januari mw. E..M.J. ten Kate-Dam
30 januari mw. J. Enthoven-Lamers
16 februari hr P.J. de Rijk
18 februari mw E.A.M. van Wolveren-Jones
23 februari hr H.C. Wesselius
26 februari hr D. Ouwehand
09 maart hr. M. v.d. Voet
15 maart mw. O. de Vreugd-Schouten
15 maartmw. M. Meijnders-Heck

Rooster vrijwillige bloemendienst

11  dec.             Fam. de Rijk.
24 dec.               Mw. P.C. Plooij – van Gorsel.

8  januari          Fam. van Pelt.

22 januari          Fam. M. Vis.
5  februari        Dhr.  D.J.P. Enthoven.
19 februari        Fam. Wesselius.
5  maart            Dhr. D.A. Dop.
19 maart            Mw. M. ten Kate – Dam.

 

 

Preek van de Leek over vluchtelingenwerk.

 

Het was een mooie stille avond op de 30e september. Langs de Wetering was rust en de vele belangstellenden wachtte een gastvrij onthaal in de intimiteit van onze met kaarsen verlichtte kerk.

De heer Geert van der Velde, echtgenoot van onze Burgemeester, was de spreker op de eerste bijeenkomst in dit kader. Met veel kennis van zaken en wetten hoorden we over de opvang en problemen van de vluchtelingenstroom. In het algemeen en in het bijzonder in de gemeente Kaag en Braassem.

Er is veel goede wil bij vrijwilligers, maar niet elke vrijwilliger is opgewassen tegen de hoeveelheid van problemen. Het toewijzen van woningen aan statushouders zorgt voor ongelijkheid en wrevel. Maar is in de wet verankerd.
Zolang het kleinschalig blijft is het nog niet te moeilijk. Een probleem is, dat mensen die uitgewezen worden in de illegaliteit verdwijnen. Vooral in Amsterdam.

Zal onze Christelijke geloofsovertuiging voldoende zijn in de ontwikkelingen die de toekomst ons brengt?

JdVL

 

Ons kerkje en ……Piet de Vreugd

In deze rubriek wil ik graag iets over mezelf vertellen en hoe het zo gekomen is dat ik vriend van de Remonstrantse gemeente Oude Wetering geworden ben.

Ik ben van het jaar 1937 en geboren en getogen in Hillegom.

Hoe is het gekomen dat ik vriend geworden ben van de Remonstrantse Gemeente  in Oude Wetering.

Mijn schoonouders Piet en Jopie Schouten uit Lisse, U herinnert dat misschien nog wel waren vrijzinnig en zijn op een gegeven moment in Oude Wetering gaan kerken.

Het autorijden  werd hun wat te moeilijk en ik heb ze in die periode getaxied.

Dan ga je maar achterin in de kerk zitten en luister je mee natuurlijk.

De diensten spraken mij aan ,van  het één komt het ander Onneke en ik zijn vriend van de Rem. Kerk geworden. Onneke is na haar  kerkenraadsperiode lid geworden.

Wij hebben drie kinderen gekregen twee zonen Pieter A , Stefan die op 6 jarige leeftijd door ziekte is overleden en Carola is jullie wel bekend,

Carola en Ramiro zijn in onze Remonstrantse kerk getrouwd  en hebben twee kinderen, een zoontje genaamd  Noël en een  meisje Carice zijn  beiden zijn in ons kerkje gedoopt.

Nu iets over mezelf, maar eerst een stukje historie

De familie de Vreugd, de naam verraad het al dat ik  van Katwijkse komaf ben.

Mijn grootvader ook een Pieter bouwde in Katwijk bomschuitjes, dit waren kleine houten zeilscheepjes, die vanaf het strand de zee in werden getrokken om vis te vangen. Er zijn nogal wat scheepjes in zee gebleven met alle gevolgen van dien. Deze visserij hield op en mijn grootouders met zes zonen verhuisden naar Hillegom in de bollenstreek was welvaart. Ze startten een scheepswerfje waar schuitjes getimmerd werden  tbv bollentransport van bollenland naar de bollenschuren. Het waren in die tijd houten schuitjes. De tijden veranderden snel en in kortste tijd was het geen scheepswerf meer maar houthandel met daarbij kistenfabriek tbv bollenexport. Mijn broer en ik hebben de onderneming voortgezet. De kistenfabriek hebben van de hand gedaan en mijn broer is in die periode er uit gestapt. De houthandel nu bestaat uit 5 vestigingen , waarvan Zierikzee de zuidelijkste  en De Helder de meest noordelijke is.

Na mijn opleidingen en militaire dienst periode, ik was tot foerier gebombardeerd, heb ik bij diverse collega houthandels als  stagiaire gewerkt en  het vak verder geleerd.

De houtsoorten die wij verhandelen zijn voor het grootste deel:

Uit  Scandinavië + midden Europa Vuren van de fijnspar

Uit Maleisie  hardhout

En heel veel plaatmaterialen-uit andere landen.

Ik ben trots op het Familie bedrijf dat sinds 2010 het predikaat Hofleverancier draagt.

 

Piet de Vreugd.

 

Er is meer te doen in ons kerkje dan kerkdiensten op zondag.

Vrijdag 25 november was er een avond van de Oecumene.

MUZIEK en POËZIE met het thema : DIT IS WAT WE DELEN.

De kerk was heel goed gevuld met allerlei mensen uit de Kaag en Braassem  van verschillende geloofsrichtingen. Ook was er  familie  en vrienden van  de gene die een gedicht voordroegen.

Bram heette een ieder welkom.

Ria van der Zwet van de Oecumenische werkgroep  praatte  het geheel aan elkaar.
De muziek werd verzorgd door  o.a.  Hans Lippens.
Verder speelde Iris van der Ende Harp.
Onze Ds. Roos las een gedicht voor van Rutger Kopland  (AAN HER GRENSLAND)
Verder was Gregorian uit Armenië (woont al 18 jaar in Nederland) met  zijn gitaar aanwezig.
Hij bracht door zijn mooie gitaarspel met zang de stemming  op een hoger gezellig niveau.
En dan Jeanie de Vries –Lentsch met een gedicht van Adema van Scheltema (DE STILTE).
Ook Elly Nieuwenhuijzen las een gedicht van Paul van Vliet (DE WARMTE VAN JE HART).
Niet te vergeten Charles Kersten  met een paar prachtige gedichten die hij zelf had geschreven. Knap hoor.
Natuurlijk waren er nog vele anderen die wat voordroegen of zongen.

Het slotlied van de avond werd begeleid door Hans Lippens “ ZOLANG WIJ ADEM HALEN“.
De avond was heel geslaagd en hopelijk zien we de volgende keer meer mensen van ons eigen Kerkje.
De collecte van deze avond was bestemd voor de VOEDSELBANK. Het mooie bedrag van € 260,00 werd voor dit doel bijeengebracht.

Tot slot was er een heerlijk hapje, natuurlijk door Ed gemaakt met een drankje .
We kunnen terug kijken op een gezellige, mooie  en goed verzorgde avond. 

 

Bericht van de koster

Beste mensen even een paar berichtjes van de koster. Het evaluatie gesprek van de Arminiaanse markt is net gehouden, of de kerst staat al weer voor de deur. Wij zijn  voornemens om op vrijdag 16 dec. om 10.30 uur al het koperwerk in de kerk weer prachtig te laten glimmen voor de feestdagen. We starten deze ochtend met een kopje koffie en wat lekkers. Daarna moeten de potjes Brasso leeg.

Onder de middag zorgt uw koster weer voor een lekker soepje en een broodje, waarna we beginnen met het maken van de kerstdecoraties voor langs de muur. We ruimen de rommel op, waarna de koster z’n voorbereidingen gaat maken voor dinsdag 20 dec. want deze dag starten we om 12.00 uur met de traditionele kerstlunch. Steeds meer mensen kijken uit naar deze leuke, gezellige en lekkere middag. Waar word gelezen, gezongen, gebeden en gegeten en gedronken!

Hieronder volgt het menu voor de kerstlunch.

                   Romige bospaddenstoelen soep met artisjok.
                   Wildstoverij met spruitenstamppot en pastinaak saladegarnituur
                    In witte wijn gestoofde peertjes met ricotta mousse en walnoten
                    Koffie en thee met bonbon

Bij de hoofdmaaltijd serveren wij rode, witte of rosé wijn, vruchtensap en spa water
Voor de kerstlunch is het zeer belangrijk (i.v. m. de inkoop) dat u zich even aanmeld met hoeveel personen u komt.
Doet u dit a.u.b. voor vrijdag 16 dec. Dit kan telefonisch op 071 3315920 of via de mail plonie.ed@gmail.com

Aanmelden bij het helpen met koperpoetsen is niet nodig.
Als u dit gelezen heeft hoop ik dat ik u lekker heb gemaakt met name voor de kerstlunch.
Ook namens Plonie wens ik u allen alvast hele fijne feestdagen toe.

Ed van Pelt

 

De Arminiaanse Markt 2016 geëvalueerd

 De Markt tot dusver

Het is een goede gewoonte om na een Markt – dit jaar was die op zaterdag 9 juli en zoals gewoonlijk tijdens de jaarlijkse braderie in Oude Wetering-  terug te blikken op dit jaarlijkse evenement. Kunnen we tevreden zijn en wat moet we bij de volgende Markt eventueel anders doen?

Dat terugblikken doen we natuurlijk elk jaar en dan maken we er geen melding van in dit krantje.
Nú wel.  Waarom vraagt u?

Wel, dat heeft te maken met het volgende:
zoals iedereen weet kent de Markt een aantal activiteiten. We hebben een terras langs de weg (vóór het kerkterrein) waar de voorbijganger kan neerstrijken voor een kopje koffie en nog veel meer. We verkopen boeken, we hebben een rommelmarkt en we brengen mooie spulletjes in de kerk aan de man, waar ook lootjes worden verkocht voor de aantrekkelijke prijzen die beschikbaar zijn.

In 2016 hadden we een goede opbrengst en u heeft eerder kunnen lezen dat we erg tevreden waren over de Markt dit jaar!  Toch vinden we dat er redenen zijn om wat veranderingen door te voeren.

Tijdens de evaluatie hebben we onder meer vastgesteld dat de rommelmarkt al jaren lang steeds minder opbrengt. Hoe dat komt weten we niet, maar waarschijnlijk heeft dat te maken met concurrentie van bv. kringloopwinkels die overal als paddestoelen uit de grond lijken te rijzen.

De voorbereidingen voor de Markt vragen bovendien veel menskracht en na afloop is het steeds weer een hele klus om wat er aan “rommel” overbleef af te voeren. Onze koster Ed van Pelt weet er alles van !

Zijn al die inspanningen nog wel de moeite waard?

Na rijp beraad vinden we van niet en daarom hebben we besloten om te stoppen met de rommelmarkt. We hopen zo niet meer te blijven zitten met spullen die bijvoorbeeld kapot zijn, die u zelf waarschijnlijk ook niet zou kopen.

 

Oproep

We zijn natuurlijk nog wel erg geïnteresseerd in zaken die geschikt zijn, voor de verkoop IN de kerk.
Daarom vragen we aan iedereen die ons kerkje een goed hart toedraagt, om (ook in 2017) spullen in te brengen die we voor die verkoop kunnen gebruiken. Dat geldt uiteraard ook voor de boeken. De volgende Arminiaanse Markt is pas weer in juli volgend jaar maar voordat we het weten is het  zo ver. Daarom nu vast deze oproep.

En wanneer u wat wilt inbrengen (graag !!) maak dan s.v.p. daarvoor een afspraak  met Ed van Pelt . Zijn tel. nr. is: 071-3315920. Zet de spullen niet bij de schuur neer zonder met Ed afgesproken te hebben wanneer u langs kunt komen.

 

En verder

Het opheffen van de rommelmarkt levert op het erf voor en naast de kerk ruimte op.

We hebben bedacht dat we die prima kunnen gaan gebruiken om daar een ruim en gezellig terras in te richten. Hopelijk levert dat voor het terras nog meer bezoekers op, evenals o.a. voor de boekenmarkt, die gewoon buiten op het erf blijft maar op een andere, wat meer geschikte plaats.

We zien dit wel als een experiment, want misschien (we verwachen het niet) komen er juist minder mensen een kopje koffie drinken enz. omdat men niet meer als het ware tegen het terras oploopt. We zullen het zien.

We hebben het tijdens de evaluatie ook nog over de P.R gehad. We overwegen om letterlijk en figuurlijk wat meer aan de weg te gaan timmeren met onze Arminiaanse Markt.

 

Suggesties welkom

 Tijdens het evalueren hebben we het ook gehad over mogelijke nieuwe activiteiten tijdens de Markt die geld in het (ons) laatje kunnen brengen.

We denken daar nog verder over na en we nodigen u uit om met ons mee te denken.

Heeft u ideeën?  We zijn benieuwd.  Laat ze weten aan Hans de Vries, tel. 0252-412477, tel. 0252-412477.

 

De organisatiecommissie

 

ACCEPT-GIROKAART

 

Waar is de accept-girokaart voor:

 

Kerstlijst

 

De acceptgirokaart die u in dit krantje aantreft betreft de z.g. Kerstlijst.

Al héél lang vragen we aan onze leden/vrienden/belangstellenden zo tegen Kersttijd,  om een bijdrage te overwegen waarmee we de kosten van de Kerstviering kunnen bestrijden. In de jaarlijkse begroting houden we daar rekening mee.

Ook dit jaar willen van de Kerstviering in onze gemeente weer iets bijzonders maken.

Kijkt u naar de informatie elders in dit krantje.

Zij die “Op de Oude Wateringhe” digitaal ontvangen vragen wij hun bijdrage over te maken op rekening nr. NL27 ABNA 0892936096, t.n.v. Remonstrantse Gemeente Oude Wetering en onder vermelding van “Kerstlijst”.

De Kerkenraad

 

Website van onze kerk

Sinds een paar maanden beschikken wij over een nieuwe website!

We kunnen iedereen aanbevelen om die regelmatig te raadplegen. Daarop staat  onder meer informatie over activiteiten in/van ons kerkje, maar ook over onze geschiedenis.

Ons krantje “Op de Oude Wateringhe” kunt u er ook op vinden.

De site is in samenwerking met het landelijk bureau opgezet door Rick Kooijman en wordt ook door hem beheerd.
Hij houdt de informatie actueel. Wanneer u iets te melden heeft kunt u contact met hem opnemen via de mail:  rick@adsnzo.nl

De website kunt u vinden op www.remonstranten-oudewetering.nl.

 

“Op de Oude Wateringhe” digitaal !

In deze tijd van bits en bytes kon het niet uitblijven: ons krantje is ook digitaal beschikbaar voor iedereen die dit op prijs stelt.  En eerlijk gezegd is dit niet alleen een kwestie van modern willen zijn, maar we hopen op deze manier ook wat kosten te besparen.

Wil daarom iedereen dit het digitaal ontvangen van “Op de Oude Wateringhe”  prima vindt, dit melden aan Marjan Wesselius?
Haar e-mailadres is: hemawest@zonnet.nl

 

Inleverdatum copy voor het volgende krantje: uiterlijk 11 maart 2017
Piet en Onneke de Vreugd, Molenlaan 75, 2181GS Hillegom
e-mailadres: o.devreugd@ziggo.nl
M.J.F. Wesselius-Stokdijk, Schoener 8, 2377 DE Oude Wetering. tel. 071-3314831
e-mailadres: hemawest@zonnet.nl

Ook het bekijken waard: www.remonstranten.org