Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed”  in onze gemeente. Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren.

Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

Overdenking

Pinksteren het feest van de Geest

Wij beseffen en aanvaarden

dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om
met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid

In de prachtige Remonstrantse belijdenis van 2006 gaat de Geest voorop. En daar is over nagedacht!

Voor Remonstranten is de bijbel niet een letterlijk te nemen, onfeilbaar boek waarin de enige en laatste waarheid over God en Jezus staat beschreven. En van oudsher hebben Remonstranten ook t.a.v. belijdenissen een kritische houding aangenomen, vanuit de overtuiging dat de ‘geloofsleer’ niet op de eerste plaats komt, maar het leven; de ervaring. Waar kunnen wij vandaag de dag een ijkpunt en ankerplaats in vinden? Wat inspireert ons nu in ons eigen leven?

Dan blijkt de Geest, hoe ongrijpbaar ook, een heel goed aanknopingspunt te zijn.

God is Geest lezen we in Johannes 4: 24. Een Geest die waait waarheen Hij (of Zij) wil, die werkzaam is in de wereld  en die zich niet laat opsluiten in een kerk of een geloofsleer.

Maar hoe kunnen  we ons die werkzaamheid voorstellen?

Dr. G.D.J. Dingemans, emeritus kerkelijk hoogleraar in praktische theologie spreekt over: ’de stem van de Roepende’. Ik vind dat een heel mooi beeld. Een stem die ons, midden in deze chaotische wereld, waarin we steeds keuze’s moeten maken, roept en uitdaagt om telkens weer te kiezen voor een weg ten leven, om werkelijk mens te zijn.

Een ‘geesttheologie’ leidt tot een ‘geestchristologie’ . Jezus is de van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. In de doop in de Jordaan daalde de Geest op Jezus neer en vanaf dat moment was hij geheel en al vervuld van Gods Geest.

Een dergelijke christologie slaat bruggen. Tussen orthodoxen en vrijzinnigen als het gaat om het moeilijke concept van de Dieëenheid en de goddelijkheid van Jezus. Tussen Christendom en Jodendom en Christendom en Islam als het gaat om de uniciteit van het Gods Zoon zijn.En het verkleint de afstand tussen ons en Jezus Christus. Jezus is dan niet wezenlijk anders, hij is de eerste onder de broeders. In Jezus Christus was Gods Geest op een bijzondere wijze werkzaam, hij was geheel vervuld van Gods geest, en zo voor ons beeltenis van God, maar de Geest  is niet gebonden aan één gestalte. Zij laat zich niet vasthouden in een kerk, zelfs niet in het Christendom. In de  belijdenis van 2006 lezen we: “We geloven in Gods heilige Geest, die al wat mensen scheidt te boven gaat.’ Zou dat niet gelden voor alle mensen? Sporen van de Geest vinden we in alle religies, maar ook bij atheïsten die oprecht het goede nastreven. Op allerlei wijze raakt de Geest mensen aan en inspireert zij. De Geest gaat grenzen over van kerk geloof en cultuur. Zij laat zich niet vastleggen in dogma’s en theologieën.

De prachtige boodschap van het Pinksterfeest is dat niemand buitengesloten wordt. De boodschap voor ons is dat wij  in mensen met een totaal andere achtergrond ook Gods aanwezigheid, de Heilige Geest,  herkennen. Het is een boodschap van geloof in het leven, in de zin ervan en ook een boodschap van  vreugde en verbondenheid. Een boodschap die er  toe zou moeten leiden  dat mensen elkaar op zoeken in dat wat wij als mensen delen, dat wat ver uitstijgt boven de onderlinge verschillen

Het verhaal van Pinksteren laat zien wat een geweldige sprongen  de hoop, de moed en de vreugde kunnen maken als mensen zich van díe verbondenheid bewust worden.

Roos Ritmeester

Van de Kerkenraad

Kerkennacht

We besloten om ook dit jaar weer mee te doen met de zogenaamde Kerkennacht, samen met andere kerken in de streek.  De nacht is deze keer op zaterdag 24 juni.

Wat is dat, de Kerkennacht? Die is ruim 10 jaar geleden in Oostenrijk ontstaan en inmiddels overgewaaid naar allerlei andere landen, zo ook naar ons land.

Het idee is dat tijdens deze nacht vele kerken hun deuren openzetten voor belangstellenden en laten zien wat kerk en geloof te bieden hebben.

In 2015 (de Nacht wordt eenmaal in de twee jaar gehouden) deden we ook mee, met een heel programma.

Omdat het voor de organisatie nu wat kort dag was, zullen we ons dit jaar beperken tot het openstellen van ons mooie kerkje. Uiteraard zullen mensen van ons aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en te vertellen over onze gemeente.

 

Arminiaanse Markt

U ontving onlangs een e-mail met de vraag of u bereid bent om op zaterdag 8 juli aanstaande mee te helpen om onze jaarlijkse Arminiaanse Markt tot een succes te maken.

Verschillende mensen hebben gereageerd. Wanneer u dat nog niet deed dan s.v.p. uiterlijk 10 juni uw reactie. Of zo spoedig mogelijk.

Zoals altijd hopen wij op voldoende handjes om mee te helpen onze markt tot een succes te maken.

 

Hagenpreek

U heeft het al kunnen lezen in het vorige krantje bij het Werkplan 2017.

Dit jaar zal er weer een moderne Hagenpreek worden gehouden, onder leiding van ds.Roos Ritmeester. De datum daarvoor is nu vastgesteld op zondag 13 augustus . Plaats: de tuin van de kosterswoning, waar ook na afloop een gezamenlijke picknick zal zijn.

In 2016 hielden we voor de eerste keer zo’n hagenpreek en met veel succes. We hopen ook dit jaar op veel belangstelling. Noteert u vast de datum in uw agenda voor deze bijzondere dienst in de open lucht ( indien het weer het toelaat).

 

Startzondag

Op zondag 3 september starten we met het nieuwe kerkelijk jaar. Startzondag dus.

Traditiegetrouw met een gezamenlijk ontbijt.  Ook iets om vast in uw agenda te zetten !?!

 

Oecumenische buitendag

Het is al weer enige jaren een goede traditie om met mensen van de verschillende kerken een gezamenlijke ‘buitendag’ te hebben. Doel is om met elkaar een inspirerende en gezellige dag te hebben. Als christenen van verschillende denominatie’s is het mooi om stil te staan bij wat ons verbindt. En dat is zoveel meer dan wat ons scheidt!

Vorig jaar is het helaas niet doorgegaan, maar dit jaar is er weer een mooi programma.

Op zaterdag 2 september vertrekken we rond 12.30 met de bus, richting Utrecht.

Daar aangekomen beginnen we met een kopje koffie in het Catharijne Convent, het museum voor religieuze kunst.

We zullen een rondleiding krijgen langs stukken die te maken hadden met de roerige tijd rond de Reformatie en de tijd van de Remonstranten en Contraremonstranten.

Daarna stappen we op de boot voor een rondvaart door de Utrechtse grachten.

Dan is het tijd om weer naar de bus te gaan. Op de terugweg volgt dan nog een afsluitend diner (facultatief) .

De kosten voor het totale programma bedragen 55 euro. Als u niet deelneemt aan het diner: 30 euro.

Van harte hopen we op een grote opkomst. Noteer dus deze dag en geef u op bij

 

Met een hartelijke groet,

Roos Ritmeester

 

In memoriam Henny Themmen 

​In de nacht van zondag 28 op maandag 29 mei is een van de oudste leden van de gemeente, mevrouw Henny Themmen – van Rosmalen, rustig ingeslapen.

​Een grote wens van haar, eens “zomaar” in te slapen, is in vervulling gegaan.

Op vrijdag 2 juni namen wij in een volle kerk afscheid van haar.
Henny heeft een bijzondere, kerkelijke weg afgelegd.
Vanuit een gereformeerd gezin schoof zij, via een pluriforme protestantse kerk in het “Jappenkamp”, naar de vrijzinnigheid en kwam zij bij de Remonstrantse gemeente van Oude Wetering terecht.​

​Daar kon zij haar diepere gedachten en soms ​lastige en ongrijpbare gevoelens over God, over geloven kwijt. Henny, een doorzetter, een onderzoeker. Op allerlei gebied wilde zij zichzelf een oordeel vormen en weten waar het ten diepste om gaat. Bij ons gedenken kwam Henny naar voren als een aandachtige, gulle, meelevende, kritische vrouw.

Altijd goed verzorgd, steeds weer uitnodigend naar anderen. Na een dienst in O.W. gingen we altijd samen “Hanepoelen”….(samen lunchen in de Hanepoel). En dan kwam steevast de overdenking ter sprake en merkte ik hoe aandachtig zij geluisterd had. Groot verdriet had zij over het achteruitgaan van haar man Henk, zeker toen zij hem thuis niet meer kon verzorgen.

Hoogtepunten in haar leven waren de periode in Granada en de geboorte van haar kleindochter Yasmina. Nu is, zoals de apostel Paulus dat genoemd heeft, haar tent, d.i. haar lichaam, versleten en hebben wij haar los moeten laten. Wij hebben haar toevertrouwd aan de handen van God, die niet loslaat waaraan Hij ooit begon. ​

​Moge wat zij aan goeds gedaan heeft hoog gehouden worden door haar kinderen, haar kleindochter, die van een naughty oma sprak, en door ons.

Vaya con Dios, “Ga met God”, was de wens van Henny aan velen.
In dankbaarheid en lieve herinnering,

 

ds en vriendin Ruth Thieme -Tiesing

 

 

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
5 mrtDr. E.H. Cossee:Psalm 1; Galaten 5:13-23; Matth.7:7-14 “De brede en de smalle weg”
19 mrtDs. C.M. Vos-WiegandMattheus 26:1-15; 1 Corinthië 13
2 aprilDs. Roos Ritmeester/ Govert-Jan der Vrieze (Preek van de Leek)Jona 3:10; 4:11; Mattheus 26:1-16“Onvrede”
14 aprilDs. Roos Ritmeester1 Johannes 13:1-15Avondmaalsdienst
16 aprilDs. Wytske Dijkstra Johannes 19:41; 20:10en Pasen van Ida Gerhardt
30 aprilHr. v. AarleLucas 15: 1-10
14 meiDs. Roos RitmeesterNumerie 20: 2-20; Efeziërs 4“Geen daden, maar woorden”
28 meiDr Koen HoltzapffelJesaja 21:11-12;Gedichen van Rielke “Aan de vraagzijde van het leven”
4 juniDs. Roos Ritmeesterstukken uit Exodus; Hand. 2:1-3; Joh. 20:19-23“hier alle “geestdrift”komt van God”

Opbrengst collectes

datum
5 mrtOnderhoudsfonds€ 64,50Gemeente€ 51,10
19 mrtArminius Jongeren€ 32,90Gemeente€ 59,00
2 aprOngedocumenteerden€ 54,70Gemeente€ 68,00
16 aprProtestants Interk. Thuisfront€ 46,05Gemeente€ 66,50
30 aprSterkampen€ 32,90Gemeente€ 45,65
14 meiWarchild€ 26,15Gemeente€ 28,60
28 meiSOS-kinderdorpen€ 34,70Gemeente€ 50,82
4 juniMercy ships€ 54,80Gemeente€ 65,00

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

18 juni Geloof & Samenleving

Onder het motto “Remonstranten geven” is de instelling Geloof & Samenleving de landelijke organisatie van de Remonstranten die de diaconale taken van onze Broederschap uitvoert. Ook dit jaar staan de thema’s vluchtelingen en klimaat centraal.

Voor uitgebreide info kunt u de website van de instelling raadplegen.

 

16 juli Light for the world

Het doel van deze organisatie is het bieden van betere oogzorg in Afrika en Azië. Via lokale instellingen worden blinden en slechtzienden ook geholpen met onderwijs, hulpmiddelen en voorlichting om hun isolement te doorbreken. Hun onder meer toegang tot werk te geven.

 

13 augustus Net4Kids

Ook een bekend doel.
Zoals Warchild en SOS-kinderdorpen zich inzetten voor kinderen in meestal ontwikkelingslanden, doet Net4Kids dat ook,met maar met een andere insteek. Net4Kids richt zich vooral op onderwijs aan kinderen in die landen.

 

3 september Liliane Fonds

Dit fonds helpt gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden, door zichtbare en onzichtbare hindernissen weg te nemen. Duizenden kinderen kunnen dankzij die hulp voor meedoen en meetellen in hun eigen omgeving.

 

17 september IKV Vredesweek

In 2016 werd na jarenlang actie voeren bereikt dat een Amerikaans bedrijf stopte met het produceren van zogenaamde clustermunitie.
Pax, voorheen IKV Pax Christi, richt zich dit jaar onder meer op de onderhandelingen door de VN over een kernwapenverbod.

Verjaardagen

13 junihr. E.M. van Pelt
20 junihr. R. Zuidema
4 julimevr. K. Broström
9 julimw. C.L.J. Put – de Vreugd
21 julimw. H.M. Wesselius
1 augustushr P. Vis
3 augustusmw. M.J.F. Wesselius-Stokdijk
10 augustusdh.E.H. Cossee
14 augustusmw. P. Bokhorst
15 augustusmw. D. de Vries-Korevaar
18 augustusmw. W.E. Lagerweij
28 augustushr. R. Kooijman
30 augustusmw. E. Nieuwenhuijzen-Zwart
31 augustusmw. Y.H.E. Zuiderwijk-van Schie
6 septembermw. J. Vis-Warmerdam
15 septembermw. A. Iwema
26 septemberhr. D. Broström
27 septemberhr A.J. v.d. Voet
28 septembermw. C. v.d. Voet
30 septemberhr. A.P. v.d. Voet

Rooster vrijwillige bloemendienst

18  juni.      Mw.  M.ten Kate-Dam.
16  juli        Mw.  E. Nieuwenhuijzen-Zwart.
13 aug.       Fam. Ouwenhand.
3 sept.       Fam. Vis- Warmerdam.
17 sept.      Fam. Wolferen-Jones.

Noteert u de datum in uw agenda, zodat u het niet vergeet!!!

 

 

Bedankt,

Traditie getrouw ga ik altijd met Marjan mee op 1e Kerstdag naar de kerk in Oude Wetering.

Na afloop van de dienst, afgelopen Kerst 2016, geleid door Koen Holtzapffel werd tot mijn grote verbazing, een grote boeket bloemen aangeboden! Waar had ik dat aan te danken?

Geen Kerklid, alleen een groot sympathisant en af en toe, bijzondere diensten bijwonend. Ik wil de Gemeente voor dit mooie gebaar hartelijk danken.

Met mijn gezondheid gaat het weer de goede kant op en wij zien de toekomst positief tegemoet.

De achterliggende jaren heb ik gelukkig enige werkzaamheden voor de kerk mogen/kunnen doen en hoop dat voor de toekomst ook te blijven doen.

De Remonstrantse Gemeente Oude Wetering blijft iets “unieks” en ik hoop dat er toch ook vele jongeren zich mogen/zullen aansluiten bij deze Gemeente.

Nogmaals dank, Albert Prevoo

Ons kerkje en ……José en Dirk-Jan Visser

De rol van ons mooie oude kerkje in mijn leven tot nu toe!

In 1972 verhuisde ik met mijn man vanuit Utrecht, waar wij beiden studeerden, naar de gemeente Alkemade. Mijn man nam de praktijk van tandarts Kreuze over en wij kregen voorlopige huisvesting  in de gemeente. Wij verwachtten ons eerste kind en na zijn geboorte ging ik werken als Psycholoog aan de Universiteit in Leiden.

Ik ben geboren in het gereformeerde bolwerk Tholen, maar toch vrijzinnig en liberaal opgevoed. Mijn moeder was zeer actief in de Nederlandse Protestantenbond (NPB) aldaar, o.a. als leidster van de Zondagsschool. Toen wij naar Gorinchem verhuisden gingen we ter kerke bij de Vrijzinnig Hervormden, waar ik belijdenis deed en ook in de kerk trouwde.

In Oude Wetering kwam ik via Joep Eikelenboom in contact met de Remonstranten. Ik voelde mij er direct zeer welkom.  Het mooie kerkje, maar vooral de openheid en de hartelijkheid van onze kleine kerkgemeenschap trokken mij enorm aan. Frans Fockema Andrea was (nog studerend aan het Seminarie in Leiden) onze dominee. Hij werd al snel opgevolgd door Eric Cossee, die nog proponent was. Door Eric werd ik later als lid bevestigd.

Wij verhuisden in 1974 naar de Plantage in Oude Wetering. Ik ging Joep Eikelenboom assisteren bij de Zondagsschool, welke ik later samen met Tiny van der Voet ging leiden. Toen de kleuterschool in Oude Wetering werd gesloopt, verhuisde de Zondagsschool naar onze wachtkamer en huiskamer, s’ zomers soms in de tuin. Voor de dienst werden de kinderen gebracht en erna weer opgehaald. Verschillende gemeenteleden, nu zelf ouders, zullen zich dat zeker herinneren. Het was heel leuk dit samen met Tiny te doen. Enig nadeel was dat ik zelf niet naar de kerk kon gaan.

Onze gemeente was in die tijd zeer bloeiend en hecht. Toen ik na 7 jaar stopte met de Zondagsschool trad ik als secretaris toe tot de Kerkenraad. Wij hadden toen ruim 40 leden en evenzoveel vrienden en belangstellenden. In mijn Kerkenraadsperiode onderging ons kerkje een grondige restauratie met behulp van een grote rijkssubsidie, maar ook door vele bijdragen van leden. Wij waren daar met recht zeer trots op!

Wat betekent ons kerkje en de gemeente voor mij?

Ons kerkgebouw heeft tot nu een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Het is een plek waar ik rust en inspiratie vind. Ik heb uiteraard meerdere voorgangers meegemaakt, na Eric Cossee kwamen o.a. Marga Vos, “mevrouw” Went ( zij was de 80 al gepasseerd toen ze bij ons beroepen werd), Koen Holtzapffel en Egerhard Meijering. Als ik door een preek echt “gegrepen” wordt, bespreek ik die thuis met mijn man. En dat komt nog al eens voor gelukkig!

Ik heb ook lief en leed gedeeld in onze gemeente. Kort nadat ik mijn 50ste verjaardag vierde te midden van  familie en vrienden met een privéconcertje in ons kerkje, overleed in 1998 heel plotseling mijn man. Toen stond ik er met familie en vrienden rond zijn kist. Ik ondervond ook weer de warmte en troost binnen onze gemeente op de zondagochtenden in ons kerkje.

Vreugdevol en zeer intiem was er het huwelijk van mijn dochter Joanneke, die nu sinds enkele maanden met haar man en twee kindjes mijn huis aan de Plantage bewoont.

Zelf ben ik hertrouwd in 2009, niet ons kerkje maar in de tuin, weer met een tandarts.  En wij hebben zijn 60ste verjaardag weer met een concertje in ons kerkje gevierd.

De laatste jaren kom ik minder in de kerk, enerzijds omdat wij vaak naar ons huis in Italië gaan

(van waaruit ik u nu bericht), anderzijds omdat ik niet zo gelukkig ben met alle vernieuwing qua liederen en liturgie. Ik kan buitengewoon genieten van het gezamenlijk zingen, maar als de melodie van een lied totaal onbekend is, wordt het een krampachtige oefening de juiste toon te vinden en gaat de inhoud helaas verloren. Maar wellicht heeft dit ook met leeftijd te maken .

Desalniettemin hoop ik nog regelmatig in uw midden te zijn in het oudste en mooiste Remonstrantse kerkje van Nederland, dat bij ons langs de Wetering staat!

Elly Plooij- van Gorsel.

Terugblik op de Preek van de Leek

Op zondag 2 april was het dan zover, er werd een preek van de leek gehouden.
In eerste instantie zou dit gedaan worden door Govert Jan de Vrieze en zijn partner Marloes Klein. Om mij onbekende reden haakte Marloes af en werd haar plaats ingenomen door Roos Ritmeester. In mijn optiek, misschien word ik dan te persoonlijk, is het geen preek van de leek meer! Maar des al niet te min was het een bijzondere dienst, waarbij beide voorgangers voor in de kerk bleven, dicht bij de mensen. Onze preekstoel had dit weekend vrij af. De dienst werd begonnen met het afspelen van Imagine van de ons allen bekende John Lennon van de Beatles. De dienst werd afgewisseld door Roos en Govert Jan, waarbij de kerkbezoekers werden betrokken. De schriftlezingen uit Jonah en Mattheus werden met verve voorgelezen door Gijs Vis. Met een strak gezicht en een perfecte uitspraak, deed hij een ieder verbazen dat hij dit zo netjes kon.

Govert Jan probeerde met wat vragen een kleine discussie op gang te brengen. Maar dit kwam niet helemaal los. Al met al een aparte dienst die mijns inziens best nog eens georganiseerd mag worden. Roos en Govert Jan, bedankt voor deze bijzondere dienst, maar ik had niet anders verwacht van deze twee leken!!!

Na afloop van de dienst was er nog het geplande koffieconcert van het ensemble En Garde uit Alphen aan de Rijn. Twee dames en één heer brachten op hun blaasinstrumenten prachtige werken ten gehore. Blij was ik dat er na de dienst nog een vijftien tal toehoorders binnen kwamen voor de muziek. Ook voor hen was er een kopje koffie, wat zeer gewaardeerd werk. Het was toch niet voor niets een koffie concert. Na afloop werden de muzikanten door Roos Ritmeester bedankt en werd hen een enveloppe (met inhoud) overhandigd. Tevreden keerde een ieder huiswaarts. Een hele mooie ochtend. En misschien word ik weer persoonlijk, maar als je kerkbestuur iets aparts organiseert dan mag je verwachten dat er wat meer belangstelling is, toch????

Groetjes van uw koster
Ed van Pelt

En dan tot slot nog een kleine oproep.

Nog niet zo heel lang geleden heeft het kerk bestuur nieuwe liedboeken aangeschaft. Deze boeken kosten bijna € 20,00 per stuk!! Helaas moet ik als koster constateren dat er al een paar maanden 1 boek is verdwenen uit de kerk. Wilt u allen zo vriendelijk zijn om thuis uw tas, jas of auto te controleren of er per ongeluk niet één is meegenomen! Een foutje is zo gemaakt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De koster