Mededelingen

Diegenen, die wel graag een kerkbezoek willen afleggen, maar zelf geen vervoer hebben of niet zelf in de gelegenheid zijn om te komen kunnen altijd contact opnemen met een van de kerkenraadsleden. Zij zorgen dan dat u door iemand opgehaald wordt.

De Kerkenraad blijft graag op de hoogte van “lief en leed” in onze gemeente.
Daarom aan iedereen het vriendelijke verzoek om de predikant of een van de andere leden van de Kerkenraad in voorkomende gevallen te informeren. 

 

Adressen Kerkenraad

VoorzitterMw. Lydia Zeijlemaker
SecretarisMw. Marjan Kersten-Lindeman
PenningmeesterDhr. Hans de Vries
Dhr. Hein Wesselius
Dhr. Michael Valkering
KerkgebouwRemonstrantse Kerk
KosterDhr. Ed van Pelt
OrganistenDhr. Hans Lippens
Dhr. Gert Stad
Dhr. Gerard Bus
Banknummers: ABN/AMRO:  NL27ABNA0892936096 en ING:  NL55INGB0000197783
beide t.n.v. Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering p/a H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse

 

 

Overdenking

Een chassidisch verhaal.

Wanneer de grote rabbi Baäl Sjem Tov voor de moeilijke taak stond zijn volk te redden placht hij op een bepaalde plek in het woud te gaan mediteren.

Hij stak daar een vuur aan en sprak een gebed uit.
En wat hij van plan was te volbrengen, werd volbracht.
Toen een generatie later de Maggid van Meseritz voor eenzelfde taak kwam te staan, ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei:
‘We kunnen het vuur niet meer doen ontbranden, maar het gebed kunnen we nog wel bidden.’
En wat hij van plan was te volbrengen, werd werkelijkheid.
Weer een generatie later had rabbi Mosje Leib van Saasov
Eenzelfde taak te volbrengen.
Ook hij ging het woud in en sprak:
‘Het vuur kunnen we niet meer aansteken en het gebed dat we moeten opzeggen  kennen we niet,maar we weten de plaats in het woud waar alles gebeurd is.
Dat moet voldoende zijn.’
En het was voldoende:
Ook nu werd zijn volk gered.
Maar toen er weer een generatie voorbij was en rabbi israël van Risjin opgeroepen werd om dezelfde taak te volbrengen, ging hij in zijn vergulde zetel zitten en sprak tot God:
‘We kunnen het vuur niet meer doen ontbranden, we kennen het gebed niet meer, we weten zelfs de plek in het woud niet meer waar dit alles moest gebeuren, maar we kunnen wel het verhaal vertellen van hoe het gedaan werd.
Dat moet voldoende zijn.’
En het was voldoende.

__________

Hoe weinig kan al voldoende zijn!
De  vasten- of veertigdagentijd is een tijd bij uitstek om daar over na te denken.
Bij vasten denken we in de eerste plaats aan een sobere levenswijze : geen luxueuze uitspattingen wat eten en drinken betreft, en dan niet als doel op zichzelf , maar als een manier om ons op God te richten. Om alles wat ons af kan leiden  van dat contact gedurende een bepaalde tijd zoveel mogelijk te vermijden, zodat er ruimte kan komen voor dat contact.
Die ruimte kan ontstaan als we besluiten de vaste gang van zaken te onderbreken , om het vanzelfsprekende van onze welvaart bijvoorbeeld even te laten voor wat het is.
Om de vanzelfsprekende overdaad niet alleen op het gebied van eten en drinken eens even los te laten, maar bijvoorbeeld ook de overdaad aan lawaai.
De overdaad aan gepraat! Het lijkt wel of er steeds meer en steeds harder gepraat wordt. Als je ziet hoe mensen vandaag de dag geïnterviewd worden , dan word je alleen al doodmoe van het voortdurend onderbreken van de geinterviewde.
In praatprogramma’s  die door meerdere mensen gepresenteerd worden praat iedereen door elkaar heen. Er wordt , tenminste die indruk krijg ik, veel te veel gepraat en veel te weinig geluisterd.
En juist dat luisteren is zo belangrijk.
Luisteren naar de ander, maar ook naar de stem diep in jezelf, en zo naar die Ander die alleen in ruimte en stilte gehoord kan worden.
En bovendien : er kan in stilte in zwijgen zo heel veel gezegd worden!
Judith Herzberg  schreef daar dit gedichtje over :
Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
Zei ik: “Nou dit gesprek is makkelijk te resumeren”.
“Nee”. Zei hij.
“Nee, toch niet, je moet het maar eens proberen.”

Ik wens u in deze tijd voor Pasen ruimte en stilte toe.
Roos Ritmeester.

Van de Kerkenraad


“De Remonstranten aan de Oude Wetering”

Dat is de titel van een in 1980 uitgekomen boekje. De auteur?  De ons allemaal bekende en zeer gewaardeerde oud-predikant Dr. Eric H. Cossee diedit interessante en vlot leesbaar boekje over onze geschiedenis schreef.
U heeft er misschien een exemplaar van in uw bezit (gehad) en zult het hiermee eens te zijn !

Na al die jaren zijn we door onze voorraad boekjes heen, ons indertijd overigens door Eric Cossee gratis beschikbaar gesteld. En omdat de belangstelling ervoor altijd is blijven bestaan en nóg steeds bestaat, hebben we vorig jaar stappen gezet om tot een nieuwe druk te komen. Uiteraard in overleg met Eric Cossee.

Heeft u belangstelling?
Om te kunnen bepalen hoeveel boekjes we eigenlijk zouden willen laten bijdrukken, willen we graag weten wie er willen intekenen op een nieuwe druk, die op een enkel punt actueel gemaakt zal zijn. De prijs van het boekje zal  € 5,- bedragen.

Wanneer u een of meer boekjes wilt aanschaffen , vult u dan s.v.p. bijgaand formulier in (achterin)) en stuur het voor 9 april 2017 op naar H. de Vries, H. Roland Holstlaan 15, 2162 JE Lisse Dit kan eventueel ook per e- mail.  Mailadres: hroland15@hetnet.nl

We laten u daarna zo gauw mogelijk weten of er een herdruk komt.

De Kerkenraad

 

Een gedicht van Charles Kersten

Dromen

Vannacht, had ik zoveel mooie dromen
In m’n hoofd
Bij het opstaan, waren alle opgedroogd
Over vrede, liefde en barmhartigheid
Wat over is, is alleen maar strijd
Wil het nieuwe jaar, nu goed beginnen
Voel me, daartoe verplicht van binnen
Wat komt  van die goede voornemens uit?
Niemand, die ons dat duidelijk duidt
De toekomst, is voor ons in nevelen gehuld
De Eeuwige, heeft hiertoe, zijn taak vervuld
Als wij, in Hem willen en blijven geloven
Komen wij, dit aards gevecht, te boven
Trachten naar Zijn Wil te leven, in ons
Dagelijks bestaan
Zal Hij ons zeker, niet verloren laten gaan

CK, Badhoevedorp, 30 december 2016

 

 

Waarover gepreekt werd:

DatumPredikant
11 decDr. E.H. Cossee:Jes. 40:3-11; Joh. 1:1-23. “Licht dat ieder mens verlicht”
24 decDs. R. Ritmeester: Kinderkerstfeest
25 decDr. K.J. Holtzapffel: “Dag van Licht”
31 decDs. R. Thieme-Tiesing: Deutr. 6:4-13; Hebr. 11:3,4,7-11, 32“Wij zijn allemaal grensgangers”
8 janDs. Japke v. Malde: Johannes 1; Genesis 1 “In den beginne was het woord”
22 janDs. R. Ritmeester: Matt. 6:19-34; Rom. 12:2“De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens”
5 febDrs. C.R.P. Bakker Matt. 5:1-13; Jes. 43:8-12; Matt. 5:13-20“Bergrede” en aansluitend “revolutionaire” instructies aan leerlingen (dus ook aan ons) om een nieuwe weg in te slaan waarbij Jezus ten toonbeeld strekt door zijn verwezenlijking als zout van de aarde en licht van de wereld.”
19 febDs. R. Ritmeester:Gen. 3:1-7; Lucas 15:11-32“Erfzonde”
5 mrtDr. E.H. Cossee: Psalm 1; Galaten 5:13-23; Matth.7:7-14 “De brede en de smalle weg”

Opbrengst collectes

datum
11 decEpafras€ 63,85Gemeente€ 67,30
24 decSOS-kinderdorpen€ 139,45
25 decRem. Broederschap€ 133,15Gemeente€ 180,05
31 decSolidaridad€ 61,35Gemeente€ 80,10
8 janBartiméus Sonneheerdt€ 21,30Gemeente€ 31,95
22 janLeprazending€ 24,80Gemeente€ 25,70
5 febNet4Kids€ 24,40Gemeente€ 42,80
19 febGeloof & Samenleving€ 49,10Gemeente€ 78,15
5 mrtOnderhoudsfonds€ 64,50Gemeente€ 51,10

 

Toelichting op de a.s. speciale collectes

 

19 maart

Landelijke Jongerengemeente Arminius
De gemeente  is voor jongeren tussen de 25 en 35 jaar en richt zich op thema’s m.b.t. leven en geloof.
Hun website zegt o.a. het volgende: “Geloof jij dat er “meer” is, maar ben je er nog niet helemaal uit wat dat is ? Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven, maar mis je een eigen inbreng? “  (enz.)

2 april

Ongedocumenteerden
“Ongedocumenteerden”  zijn vluchtelingen zonder papieren. Deze collecte draagt er toe bij dat ze geholpen kunnen worden. De opbrengst is nl. bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. Daar wordt aan deze vluchtelingen  “bad, bed en brood”  en verdere hulp gegeven.
 

14 april (Goede Vrijdag)

Amnesty International
Zoals bekend is Amnesty een onafhankelijke wereldwijde organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de schending van mensenrechten. In ons land zijn ongeveer 255.000 mensen lid van Amnesty.

16 april (Pasen)

Protestants Interkerkelijk Thuisfront
Het thuisfront bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen en geeft financiële steun aan welzijnsprojecten.

30 april

Ster-kampen
Stichting De Ster geeft kinderen en jongeren van 8 tot en met 16 jaar op een leuke manier een steuntje in de rug door het organiseren van kampen voor verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn er de “sterkampen” die speciaal bestemd voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of die gepest worden. Zie ook www.stichtingdester.nl

 

14 mei

Warchild
Warchild helpt kinderen in door oorlog getroffen gebieden. Dit betreft dan psychosociale hulpverlening. Op een veilige plek worden zij geholpen hun ingrijpende ervaringen zo snel mogelijk te verwerken waardoor ze weer gewoon kind kunnen zijn.

28 mei

SOS-kinderdorpen
SOS-kinderdorpen zorgt er voor dat weeskinderen in speciale dorpen kunnen opgroeien in een liefdevol gezin met pleegouders. Na de Tweede Wereldoorlog ooit in Europa begonnen, zijn er nu over de hele wereld kinderdorpen.

4 juni (Pinksteren)

Mercy Ships
Mercy Ships is een christelijke organisatie die hoop en genezing biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden. De meeste (medische) hulp wordt geboden vanaf hospitaalschepen die afmeren in havens van de betrokken landen.

Verjaardagen

9 maarthr. M. v.d. Voet
15 maartmw. O. de Vreugd-Schouten
15 maartmw. M. Meijnders-Heck
20 maartmw. P.C. Plooij-van Gorsel
26 maartmw. M. v.d. Voet-Beuk
26 maartmw. M.J.C. Klein
2 aprilhr. J.A. Dop
8 aprilmw. M.M. de Rijk-v.d. Noll
13 aprilhr. K.G. van Wolveren
20 aprilmw. H. Themmen-van Rosmalen
24 aprilhr. J.H. van Gelder
29 aprilhr. M.S.P. Zuiderwijk
05 meihr. H.A.L.W. Hoogenboom
10 meimw. E. A. Maarse
18 meimw. M. Kersten-Lindeman
18 meimw. P. Ouwehand-van Duijvenvoorde
10 junimw. J. v.d Meer
13 junihr. E.M. van Pelt
20 junihr. R. Zuidema

Rooster vrijwillige bloemendienst

19 maart            Mw. M. ten Kate – Dam.
2 april               Dhr.  J.H. van Gelder.
14/16 april         Mw. J. de Vries Lentsch – van Staveren.
30 april              Fam. De Vreugd – Schouten.
14 mei               Fam. Vis – Warmerdam.
28 mei               Fam. de Vries – Korenvaar.
4  juni               Fam. Vis- Warmerdam

Noteert u de datum in uw agenda, zodat u het niet vergeet!!!

 

 

Bedankt,

Traditie getrouw ga ik altijd met Marjan mee op 1e Kerstdag naar de kerk in Oude Wetering.

Na afloop van de dienst, afgelopen Kerst 2016, geleid door Koen Holtzapffel werd tot mijn grote verbazing, een grote boeket bloemen aangeboden! Waar had ik dat aan te danken?

Geen Kerklid, alleen een groot sympathisant en af en toe, bijzondere diensten bijwonend. Ik wil de Gemeente voor dit mooie gebaar hartelijk danken.

Met mijn gezondheid gaat het weer de goede kant op en wij zien de toekomst positief tegemoet.

De achterliggende jaren heb ik gelukkig enige werkzaamheden voor de kerk mogen/kunnen doen en hoop dat voor de toekomst ook te blijven doen.

De Remonstrantse Gemeente Oude Wetering blijft iets “unieks” en ik hoop dat er toch ook vele jongeren zich mogen/zullen aansluiten bij deze Gemeente.

Nogmaals dank, Albert Prevoo

Ons kerkje en ……José en Dirk-Jan Visser

Een stukje schrijven over “ons” kerkje in Oude Wetering. Al meer dan 20 jaar weg uit Nederland, maar we blijven nog altijd verbonden, mede door het kerkenblad dat ons nog altijd wordt toegestuurd. Maar ook door de goede herinneringen.

Dirk-Jan was op zondag ochtend meestal nog aan het werk, maar zijn ouders, Jaap en Annekee Visser namen mij mee naar hun mooie kerkje.  Zelf van gereformeerde huize, maar daar niet  vond wat ik zocht, voelde dit als thuiskomen voor mij. Als ik het me goed herinner was Eric Cossee net aangetreden als voorganger van de gemeente. Wat me heel erg aansprak van de Remonstrantse Broederschap was de beginsel verklaring dat het persoonlijk geweten eerbiedigt wordt en gewetensdrang afwijst.  Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet nodige en in beide de liefde. Dezelfde beginselverklaring die we later vonden in onze huidige kerk: United Methodist Church.

We hadden een kleine jongeren kring, bestaande uit Hein en Herma Wesselius, Hein Bergman, Johan en Wilma Visser, Dirk-Jan en ik. Vergeef me als ik nu iemand vergeet; het is al zo’n 43 jaar geleden! Ik kan me een uitje herinneren naar slot Loevestein. Maar vooral ook de fijne gesprekken met Eric als leider. Na Eric kwam Marga Vos, die was als een vriendin, heel warm. Op een heel andere manier, later mevrouw Went, die was als een moeder, bezorgd, oplettend, ze had het meteen door als je je niet lekker voelde bijvoorbeeld.

Dan de bingo avonden van mevrouw van der Voet! Wat een enthousiasme, overal haalde ze mooie prijzen vandaan en maakte er een super gezellige avond van. Alles toen voor het restauratie fonds. Mijnheer Wesselius,de duizendpoot, altijd zo bescheiden, die heel veel werkzaamheden op de achtergrond verrichtte.

De jaarlijkse Arminiaanse markt was een geweldige dag in meerdere opzichten. We werkten met elkaar aan de voorbereidingen. Op de dag zelf was er een enorme teamgeest. Iedereen werkte hard en was super gemotiveerd om er een succesvolle dag van te maken. De koffie met cake, de boeken, de rommelmarkt, het handwerk in de kerk, Jeanne deVries Lentsch zorgde altijd voor een warm welkom in het kerkje.  Het bond, je leerde elkaar beter kennen. Mijn schoonouders leverden de kaas voor de verloting. Ik heb dat later hier ook geprobeerd, maar het mag duidelijk zijn dat men hier niet weet wat te doen met een hele kaas. De bruine boterham met kaas is bij de Amerikanen niet zo’n voor de hand liggende manier van ontbijt of lunch. De kaas kostte meer dan hij opleverde, dus dat was eens en niet weer.

Onze kinderen gingen bij Clarina naar zondagschool en met Kerst avond was het kerkje vol als er een Kerstverhaal werd voorgelezen.

Een jaar of 7 was ik lid van de kerkenraad, als penningmeester. Bram was toen al voorzitter.  De familie van der Voet was een enorme drijfveer voor het bestaan van deze kerk en is dat waarschijnlijk nog steeds…. gelukkig hebben we in de afgelopen jaren ook weer nieuwe namen gezien. Het gebouw is ons en vast u allen ook zeer dierbaar, maar het zijn toch de mensen die het hart van de kerk vormen. Deze gemeente mag klein zijn, maar wel heel sterk!

Dank voor al die goede herinneringen, we wensen jullie persoonlijk en als kerk God’s zegen toe!

Armiaanse Markt 2017

In het krantje van december jl. is verslag gedaan van de evaluatie van de Markt 2016.
Inmiddels worden al weer voorbereidingen getroffen voor de Markt 2017, op 8 juli.
Daarover nu het volgende bericht.

“Afgelopen maand zijn Marjan Kersten en ik weer begonnen met spullen uit te zoeken voor de verkoop in de kerk.  Zoals u in het vorige krantje hebt kunnen lezen wordt er geen rommelmarkt meer gehouden. Dus vroegen wij u om s.v.p. geen spullen te brengen die we waarschijnlijk toch niet verkocht krijgen en na afloop moeten weggooien. 

 Helaas komen wij ondanks deze oproep, nog heel wat afgeleefde artikelen en spullen tegen, of onder de vlekken. Onverkoopbaar dus. Marjan en ik moeten dat allemaal na de selectie mee naar huis nemen en tegen betaling bij het (gemeentelijk) afvaldepot dumpen. Erg jammer!

Heel graag zien wij spullen die er nog netjes uitzien. Daaronder ook kleding die niet kapot of verschoten is, en liefst modieus.
Tenslotte, heeft u nog leuke prijzen beschikbaar voor de loterij in de kerk? dan zijn we daar erg blij mee.
Alvast hartelijk dank, ook namens Marjan een vriendelijke groet van

Dolly de Vries “

 

Landelijke Contactledendag zaterdag 25 maart 2017

Oefen- en ontmoetingsdag voor contact-(bezoek/schakel/diaconie)leden
Thema van de dag:  Houvast! over rituelen

Rituelen, ze kunnen ons houvast geven in allerlei omstandigheden.
Rituelen, we houden ze vast als herinnering.
Over rituelen en wat ze voor ons kunnen betekenen gaan we het op deze contactledendag met elkaar hebben.

De inleiding op het thema van de dag wordt gehouden door ds. Annegien Ochtman, ritueel begeleider. Aansluitend beginnen de workshops. De eerste serie voor de lunch, de tweede erna.

De dag wordt afgesloten met een korte viering.

Onderwerpen workshops:
‘Het heilige spel’, rituelen in de kerk door Peter Nissen
‘Mag ik dan bij jou’, rituelen bij het bezoekwerk door Lauk Spelberg
‘Alles kan bezongen worden’, zingen als ritueel door Peter Zandberg
‘Zo zijn onze manieren’, rituelen uit andere levensbeschouwingen door Arie Nico Verheul

Datum en plaats: zaterdag 25 maart 2017, De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum, ’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Tijd: 10.15 uur tot 16.00 uur; De Kapel open 9.45 uur
Kosten: € 15,00 (incl. koffie, thee, lunch)

Opgave/inlichtingen: Landelijk Bureau, voor 13 maart
info@remonstranten.nl  tel.: 030-2316970
Opgave workshops bij binnenkomst in de kerk

Met vriendelijke groeten,
Landelijke Taakgroep Contactleden,

Evelijne Swinkels-Braaksma, voorz.
Floor Onnouw-den Ouden
Marianne Smits
Martijn Zuiderduin

Jaarverslag 2016 van de Remonstrantse Gemeente te Oude Wetering.

Algemeen.

Op 1 januari 2016 telde de Gemeente 19 leden,23 vrienden en 23 belangstellenden
Van een zeer lang en belangrijk lid hebben we afscheid moeten nemen
nl. mevrouw C. van der Voet- Schilders. We kenden haar als iemand die
altijd klaar stond voor activiteiten die geld opbrachten voor de kerk, zoals de bingoavonden en de Arminiaense markt.
In het loop van het jaar hebben nog drie vrienden ons kerkje verlaten.
Gelukkig konden we weer, mede door onze activiteiten, vrienden en belangstellende inschrijven.
Het gebouw werd ook verhuurd voor huwelijken, lezingen en concerten.
Door het hoofdbestuur werd gevraagd mee te doen om het Remonstrantse geloof aandacht te geven.
We hebben een werkplan gemaakt met de volgende bijeenkomsten:
een moderne Hagepreek, lezing met als thema “Gidsen en Goeroes”,
invloed De Islam, preek van de Leek over vluchtelingenwerk, Arminiaanse markt, leesclub, muziek en poëzieavond.

Kerkdiensten.
Dit jaar werden er 28 diensten gehouden, waarvan 6 gezinsdiensten.
Verder was er een Kerstlunch, een dienst die aanving met een ontbijt.
Kerstavond was er een dienst voor ieder kind uit de omgeving, die werd
verzorgd door de kinderen en een paar moeders.
Op eerste kerstdag werd de dienst weer opgevrolijkt door harpspel.
Oudejaarsdienst werd met oliebollen en glühwein  afgesloten.

Kerkenraad.
De kerkenraad kwam de nodige keren bij elkaar.
De beheers commissie spraken elkaar regelmatig.
De leden van de kerkenraad bezochten verschillende bijeenkomsten.

Toerusting/Winterwerk.
Zie de activiteiten.

Samenwerking
Het Oecumenisch beraad kwamen regelmatig bij elkaar.
Er was in het voorjaar en najaar een gezamenlijke dienst, voor kerst werd er een kerstwandeling georganiseerd.

Pastoraat.
Onze voorganger bracht verschillende bezoeken aan leden, vrienden en
belangstellenden.

Nog steeds vormen wij als Remonstrantse Gemeente een hechte eenheid met jong en oud. We hopen dat we blijven volhouden.

M.t.K.

 

Evaluatie Werkplan 2016
Zoals vele andere Remonstrantse gemeenten stelden wij voor 2016, aangemoedigd door onze landelijke organisatie, een ambitieus plan op om ook voor onze regio de Remonstranten weer “op de kaart te zetten” ! Zo zou op z’n minst een halt toegeroepen moeten worden aan de terugloop van het aantal leden en vrienden.

Om met de deur in huis te vallen:  3 Vrienden namen in 2016 helaas afscheid van onze gemeente, Carolien Zeijlemaker en het echtpaar Zoetendaal.  Eén trouw lid, mevrouw Van der Voet, kwam ons te ontvallen door overlijden.  We mochten vier  nieuwe Vrienden verwelkomen, Marloes Klein en Govert-Jan de Vrieze, Hugo Bos en Joost Timmers. En zo konden we net op sterkte blijven. Daarmee werd de doelstelling om de terugloop van het  ledental te stoppen door 2 à 3 nieuwe Vrienden welkom te heten, gehaald. Dat is mooi, maar we hopen natuurlijk in de nabije toekomst alsnog enige netto-groei  te realiseren en we zullen daaraan blijven werken!

Het program voor het afgelopen jaar was, zoals gezegd ambitieus. Een beetje té zoals hierna zal blijken, maar een behoorlijk deel is toch uitgevoerd. Wanneer er op terugkijken kunnen we het volgende vaststellen (de volgorde is niet chronologische).

 

       Programma                                                                                                                             Kosten

 1. Twee koffieconcerten waarvan de kosten op totaal E 400,– werden geraamd.                 E 191,95
  In plaats van een koffieconcert werd er op 25 november een muziek- en poëzie-
  avond georganiseerd, samen met de andere deelnemers aan het Oecumenisch
  Beraad ter plaatse.  Dit blijkt een succesformule te zijn.
  Een koffieconcert na afloop van een kerkdienst werd het afgelopen jaar
  niet gegeven.

 

 1. Drie bijeenkomsten in het kader van het thema “Gidsen en Goeroes”.                           E   66,09
  “Wie zijn de gidsen en goeroes van onze tijd”?

Op 6 april organiseerden we een eerste bijeenkomst in ons kerkje.
Wie inspireren ons vandaag?
En hoe kunnen we dat zien in verhouding tot het christelijk geloof?
Kunnen we zelf een gids zijn? Deze zeer geanimeerde avond o.l.v. ds.
Roos Ritmeester werd muzikaal omlijst door twee klarinettistes.

Van nog 2 bijeenkomsten over dit thema zagen we bij nader inzien af.

 

 1. Tenminste twee lezingen met discussie over actuele onderwerpen. E 299,91

Op 27 mei was er een bijeenkomst à la het bekende t.v.-programma “College Tour”.

Tom Mikkers en Dennis Abdelkarim Honing (een gederadicaliseerde moslim)

zorgden voor een boeiende avond over de  invloed van de Islam op het leven

van laatstgenoemde.

We konden nogal wat mensen “van buiten” verwelkomen.

 

 1. Een tweede voor het najaar geplande lezing werd een Preek van de Leek. E   84,03

Op 30 september ging de heer Geert v.d. Velde, regionaal actief in het vluch-

telingenwerk, in op de vluchtelingen problematiek. Ook nu veel belangstelling van

buiten onze gemeente. Het was dan ook een interessante “preek” met uiteraard

de nodige discussie daarna.

 

 1. Van het proefdraaien met anders opgezette kerkdiensten kwam het dit jaar nog E   30,–

Niet.  Wellicht wel in 2017.

Of het moet zijn dat de dienst van 13 november, die behalve door orgelspel

werd opgeluisterd door tweemusici die we hopelijk vaker gaan begroeten, zo

beschouwd mag worden.

 

 1. Op 21 februari hield onze eigen voorganger, ds. Roos Ritmeester een  “Preek

van de Week”. Mede door de hieraan gegeven extra publiciteit trok deze dienst

meer bezoekers dan gemiddeld gebruikelijk.

 

 1. We hebben volgens plan meer publiciteit gegeven aan onze diensten en                          E 231,80

andere activiteiten, o.a. via de lokale en regionale pers, de kabelkrant en

de verspreiding van flyers.

 

 1. Over publiciteit gesproken: hartje zomer, 24 juli, werd er een  moderne

Hagenpreek gehouden in de tuin van de kosterswoning.

Ds. Roos Ritmeester ging voor.  Waarschijnlijk ook wel door het bijzonder

fraaie weer die dag én door het openlucht buffet na afloop (leden en vrienden

namen daarvoor zelf allerlei heerlijkheden mee), was er veel belangstelling voor

dit evenement!  Ook van de zijde van het Leidsch Dagblad,  dat daags daarna in

de krant een leuk artikel over deze bijzondere bijeenkomst publiceerde.

 

 1. We zouden meedoen aan een website over “Remonstranten in het Groene Hart”.

Ons aandeel in de kosten werd geraamd op E 200,–. Om nogal onduidelijke rede-

nen ging de website (nog?) niet in de lucht.

 

 1. Onze jaarlijkse Arminiaanse Markt, bracht  in 2016 dit jaar behoorlijk                               E 255,57

meer op dan in voorgaande jaren. Ook toen (9 juli) was het heel mooi weer.

En dat helpt bleek weer eens.

We timmeren als gemeente met de Markt letterlijk en figuurlijk aan de weg

en vergroten zo de bekendheid van onze gemeente.

 

 1. In de Kerstperiode hebben we ons monumentale kerkje dat als v.m.                                E    26,–

schuilkerk wat van de weg af staat, in de schijnwerpers gezet. Dat gaf een

feeëriek resultaat. Zo waren  we ook in deze donkere dagen  goed zichtbaar.

 

 1. Een boeken(lees)clubje onder leiding van onze voorganger ging van start. Een

voortzetting van de voorheen bestaande Bijbelkring zou je kunnen zeggen.

De belangstelling hiervoor was nog niet zo groot, maar dat kan zeker nog

veranderen.  Het werk van de “filosoof van de blijdschap Spinoza”  werd in

de club besproken aan de hand van het boekje En je zult spinazie eten  van

Jan Knol.              

 

 1. Om er voor te zorgen dat ons programma ook daadwerkelijk uitgevoerd  zou                 E  120,–

worden, vonden wij een vrijwilligster van buiten onze gemeente bereid om zich

zich hiervoor in te zetten.  Mevr. Maryan Bosman uit Lisse ontving hiervoor een

onkostenvergoeding. Helaas maakte zij de klus niet helemaal af.

 

 

 

Totaal                                                                                                                                E 1450,34

 

 

 

 

 

 

       Oude Wetering, 13 februari 2017

 

 

 

Werkplan 2017

 

We hebben in 2016 een programma met allerlei activiteiten afgewikkeld, opgenomen in het Werkplan voor dat jaar. We hebben voor 2017 weer zo’n plan voor ”vriendenwerving- en behoud” gemaakt en voor goedkeuring ingediend bij het Landelijk Bureau van onze kerk. Goedkeuring van die kant is nodig om vrijgesteld te worden van de betaling van de jaarlijkse contributie (quotum geheten).

 

De goedkeuring is binnen en we kunnen nu vol goede moed beginnen aan de uitvoering van het plan 2017!  Graag willen we hierover met u overleggen op de jaarvergadering die op woensdag 15 maart a.s. , 20.00 uur, gehouden wordt.

We kunnen het dan ook hebben over de eveneens  goedgekeurde evaluatie van het Werkplan 2016.  Zie de evaluatie.

 

 

 

Werkplan 2017 Oude Wetering

 

 

 

In 2016 haakten wij voor het eerst aan bij de landelijke wervingscampagne.

Het verslag over het verloop van het eerste Werkplan, waar we kortheidshalve naar verwijzen, geeft aan dat we bevredigende resultaten hebben geboekt.  We kunnen ook constateren dat het elan in onze gemeente is toegenomen. Wel is het zo, dat het niet meevalt om als vrij kleine gemeente flink aan de weg te timmeren.

Een kwestie van mankracht!

 

Uiteraard hebben we besloten om in dit jaar opnieuw enkele extra activiteiten te ontplooien, waarbij we succesnummers van het afgelopen jaar weer op de agenda zetten.  We hebben afgesproken dat de netto-uitgaven niet meer dan ca.E 1500,—-  mogen bedragen.

 

Hierna volgt  ons programma, met daarbij de kanttekening dat de ramingen deels in feite niet meer zijn dan schattingen zijn.

 

 1. We organiseren minimaal 1 koffieconcert, in de regel na een reguliere kerkdienst.

We proberen hiervoor musici uit de eigen regio te strikken. Dit kan tot twee vliegen in

één klap leiden: 1. de musici brengen wellicht zelf ook toehoorders mee en 2. dit kan

de bekendheid van onze gemeente in Oude Wetering en omgeving bevorderen.

Overigens is ons monumentale kerkje uitermate geschikt voor kleinschalige concerten.

 

Eén concert wordt in het voorjaar gegeven, een tweede in het najaar. De kosten worden

geraamd op E 200,–

     

 1. 2. Samen met twee andere kerken van het plaatselijk Oecumenisch Beraad wordt er weer

een z.g muziek- en poëzieavond georganiseerd.  Dat zal wel het najaar worden.

Voor onze rekening blijvende kosten  E 100,–.

 

 1. In de zomermaanden zal er -wegens succes geprolongeerd !-  weer een Hagepreek worden wat we

gehouden.   Kosten E 100,–.

 

 

 1. Een Preek van de Leek is al in het schema van kerkdiensten ingepland, te verzorgen door eigen

Vrienden. Hier zijn naar verwachting geen extra kosten aan verbonden.

Misschien dat we dit soort “preken”  nog een tweede keer gaan organiseren in 2017. Het thema kan

dan zijn “Pleidooi voor de vrijheid”.

 

 1. Een paar keer proefdraaien met een andere Orde van Dienst kwam er in 2016 niet van.

            In 2017 zou het moeten lukken!  Kosten P.M

Het laatste geldt ook voor de aanschaf van een piano of keybord, voor de begeleding

van sommige diensten.

Het is sowieso de moeite waard om de kerkdiensten méér te laten opluisteren door

musici.  Kosten E 150,–

 

 

 1. Een lezing over een actueel onderwerp staat andermaal op ons programma.

M.n uit kostenoverwegingen willen we hiervoor een aansprekende spreker bena-

deren die niet uit het bekende lezingencircuit komt en dus minder kost. Het zal niet meevallen

maar we gaan het proberen.

Planning:  eerste halfjaar 2017.  Kosten E200,–

 

 1. 7. Onze jaarlijkse Arminiaanse Markt programmeren we uiteraard ook.

Planning: begin juli. Kosten E 250,-

 

 1. Afgelopen december zetten wij ons fraaie kerkje in de schijnwerpers. Dat gaf de

nodige leuke reacties en daarom gaan we het dit jaar weer doen.

Kosten P.M

 

 1. We willen -voor de eerste keer!-  een zg. Adventsmarkt organiseren, uiteraard

in de Adventstijd.

Ons  kerkje is heel geschikt voor zo’n markt, waarop allerlei al dan niet zelfgemaakte spullen

in de sfeer van de komende Kerst te koop worden aangeboden.  Misschien dat we daarbij een loterij organiseren. Voor de bezoekers van de markt wordt de inwendige mens niet vergeten.  En er zal uiteraard muziek zijn.

Kosten E 250,–

 

 1. We zetten de extra aandacht voor P.R  rond onze activiteiten voort, o.a. via de

             vernieuwde website. Kosten E 300,–

     

 

 

Totale kosten ca E 1550,–

 

 

 

 

 

Oude Wetering, 13 februari 2017.